Category Archives: Sosial

Enhetsleder til nytt familievernkontor i Oslo

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) leverer spesialiserte tjenester til barn, unge og familier innenfor fagområdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere. Vår hovedoppgave er å drive etatens institusjoner og familievernkontor. Bufetat sine fem regioner og Bufetat senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som er underlagt Barne- og inkluderingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Vi håper du vil være med og hjelpe oss med det!

Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Familievernkontorene gir gratis lavterskeltilbud om behandling og rådgivning til alle, enten det er enkeltpersoner, par eller familier, uavhengig av livssyn og religion. Familievernet fortar også mekling etter barneloven og ekteskapsloven, og driver kurs, grupper, undervisning og informasjon rettet mot publikum og det øvrige hjelpeapparatet.

Vi søker enhetsleder til nytt familievernkontor i Oslo

Familievernet er et viktig satsningsområde for Bufetat, og Region øst skal etablere et nytt familievernkontor i Oslo. Kontoret skal drive ordinær familieverndrift med tilbud til familier, par og barn som trenger hjelp til ulike relasjonsproblemer. Vi skal tilby familiesamtaler, foreldreveiledning, parterapi, mekling og ulike kurs- og gruppetilbud. Det nye kontoret skal ha et særlig mål om å tilpasse tjenestetilbudet til innbyggere med minoritetsetnisk bakgrunn. Det er ønskelig å etablere et faglig og tett samarbeid med andre tjenester som barnevern, helsestasjon, politi, ATV, krisesenter og skolehelsetjenester, samt relevante aktører innenfor minoritetsetniske miljøer.

Nå søker vi en leder som skal ha en nøkkelrolle i arbeidet med å etablere og drifte det nye familievernkontoret. Vi ser etter deg som ønsker å bidra aktivt til å utvikle og tilpasse familievernet til behovet i Oslo. Vi ønsker at du har erfaring fra arbeid med minoritetsfamilier og er opptatt av å utvikle gode tilbud til barn, unge og deres familier.

Vi kan tilby en spennende og utfordrende lederstilling med stort faglig potensiale og handlingsrom.

Det er et mål at leder er på plass 1. september 2018, og dermed selv kan bidra med å rekruttere kontorets ansatte. Familievernkontoret skal være i drift fra 1. januar 2019.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

 • Faglig, administrativt og økonomisk ansvar for kontoret
 • Økonomistyring og budsjett
 • Personalansvar for terapeuter og kontorfaglig ansatte
 • Gjennomføre, evaluere og stå ansvarlig for kontorets leveranser på oppdrag innenfor gitte rammer og i henhold til gjeldende regelverk
 • Delta i familievernets ledergruppe og bidra til regional likedannelse og måloppnåelse
 • Synliggjøre familievernets arbeid ut mot befolkningen og samarbeidspartnere
 • Sørger for at kontoret har en særlig profil rettet mot innbyggere med minoritetsetnisk bakgrunn

Kvalifikasjoner:

 • Krav om erfaring som leder med personalansvar
 • Krav om relevant grunnutdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis profesjonsstudie i psykologi eller klinisk kompetanse på mastergradsnivå
 • Krav om yrkeserfaring fra arbeid med behandling av barn og/eller familier
 • Krav om erfaring fra relasjonsarbeid i minoritetsfamilier
 • Krav om å ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med god kjennskap til statlig styring
 • Ønskelig med ledererfaring fra å drive prosjekter, enheter eller etablere nye grupper
 • Ønskelig med relevant videreutdanning innen ledelse, familiearbeid og/eller kulturkunnskap

Personlige egenskaper:

 • Tydelig og trygg lederstil
 • Har god evne til å gjennomføre
 • Kan stille krav og følge opp resultater
 • Evner å bli engasjert og engasjere
 • Kan arbeide selvstendig og er proaktiv
 • Er strukturert og samtidig kreativ og nytenkende
 • Liker utfordringer og er god til å utfordre sine ansatte
 • Liker å oppnå resultater sammen med andre og gledes over andres suksess

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Stillingen er fast i 100 %
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som 1493 leder ( lønnstrinn 66 – 80), pt. kr 579 300 -792 700 pr. år. Lønn vurderes etter utdanning og erfaring. For særdeles kvalifiserte søkere kan annen avlønning vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Givende lederutfordringer i et satsningsområde, med mulighet til å påvirke

Generelle opplysninger:

 • Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn
 • Stillingen er for tiden lagt til Bufetat, region øst
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv)-virksomhet
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Kontaktperson for stillingen:

Avdelingsdirektør familie og barn, Lena Holm Berndtsson, tlf. 466 17 008

Søknad med CV sendes elektronisk via jobbnorge.no

Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk

Sentral lederstilling ved familievernkontorene Drammen-Kongsberg

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat leverer spesialiserte tjenester til barn, unge og familier innenfor fagområdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere. Bufetat er organisert i fem regioner samt Bufetat Senter for administrasjon og utvikling og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har hovedkontor i Oslo. Bufdir er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat region sør dekker fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Regionen har 16 enheter og ca 800 ansatte. Regionen har stort fokus på faglig formell kompetanse hos medarbeiderne. Vi er en organisasjon som er i stand til å utvikle og implementere ny kunnskap og kompetanse.

Sentral lederstilling ved familievernkontorene Drammen-Kongsberg

Årlig kommer rundt 110 000 personer til familievernet på landsbasis for å få bistand til parforholdet, mekling, foreldresamarbeidet og andre vansker, konflikter og kriser i familien.Familievernet er en spesialtjeneste og meklingsinstans etter ekteskapsloven og barneloven, og et offentlig og gratis lavterskeltilbud hjemlet i lov om familieverntjenester. Familievernet gir tilbud om behandling og rådgivning til alle, enten det er enkeltpersoner, par eller familier, og også uavhengig av livssyn og religion.

Familievernet driver også kurs, grupper, undervisning og informasjon rettet mot publikum og det øvrige hjelpeapparatet. Dette kan være kurs for ferske foreldre, for foreldre med nedsatt funksjonsevne og foreldrekurs for tidligere partnere. Det finnes også samtalegrupper for barn etter foreldrenes brudd.

Vi ønsker en leder med klokt hode og stort hjerte som trives med å lede organisasjoner i utvikling og endring. Familievernkontoret er en kompetansevirksomhet med et tydelig satsningsområde innenfor forebyggende tiltak i form av foreldrestøtte og familiestøtte. Vi ønsker en nytenkende, handlekraftig og strategisk fagutviklende leder, som har leveringsevne og ambisjoner på vegne av seg selv og de ansatte. Ut fra dette kan vi tilby en spennende og utfordrende lederstilling med stort faglig potensiale og handlingsrom.

Familievernkontoret i Drammen og Kongsberg er regionens største kontor med ca 30 årsverk (psykologer, sosionomer og kontorfaglige). Kontoret har et aktivt og spennende fagmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidere. For tiden er det et særlig fokus på oppbygging av nasjonalt spisskompetansemiljø for forebyggende tiltak i form av foreldrestøtte og familiestøtte, som kontoret er ansvarlig for.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Være en leder med tydelig mål og resultatansvar, hvor drift, kultur og videreutvikling av kontoret ses i sammenheng
 • Utvikle tjenestetilbudet innenfor enheten i tråd med nasjonale og regionale føringer
 • Implementere endringer og drifte enheten slik at resultater oppnås i tråd med regionens mål
 • Ansvar for personal, fag, økonomi og internkontroll
 • Lede, motivere, utvikle og følge opp ansatte
 • Delta i regionens ledernettverk med alle regionens familievernkontor
 • Samarbeide med forsknings- og kompetanseinstitusjoner, kommuner og relevante andre
 • Bidra nasjonalt i utvikling og forbedring av tjenesten

Kvalifikasjoner

Det kreves

 • Relevant mastergrad/hovedfag fra universitet/høgskole
 • Tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse
 • Relevant ledererfaring
 • God innsikt i offentlig forvaltning
 • Stillingsinnehaver må kunne håndtere relevante digitaliseringsverktøy, fag- og administrative IKT-systemer

Det er ønskelig med erfaring fra mekling og/eller familieterapi

Personlige egenskaper

 • Du forstår komplekse sammenhenger og tar gode valg i situasjoner påvirket av mange faktorer med høy grad av usikkerhet
 • Du er strategisk, utviklings- og endringsorientert og leverer
 • Du forstår sammenhengen mellom politikk, etatsstyring og regional funksjon
 • Du er engasjert i mennesker og evner å ta rasjonelle beslutninger med konsekvens for handling
 • Du er omgjengelig og tydelig, med gode mellommenneskelige evner
 • Du fremstår troverdig og har høy grad av integritet
 • Du er dyktig til å motivere, delegere og utvikle gode samarbeidskulturer
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Fast 100 % stilling
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1493 leder, p.t. kr. 650 200-745 600 pr. år (lønnstrinn 72-78). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring. For særdeles kvalifiserte søkere kan annen avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransdyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Generelle opplysninger

 • Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.
 • Stillingen er for tiden lagt til Bufetat, region sør ved Familievernkontorene Drammen- Kongsberg
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv)-virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
 • Reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktpersoner for stillingen

Avdelingsdirektør Jan Ove Nesse, tlf. 466 18 322 eller Seniorrådgiver Heidi Kristiansen, tlf. 466 17 882

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet varighet og stillingsstørrelse skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Barnevernleiar

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

TTBU – tiltak og tenester for barn og unge – er paraplyverksemd for Barnevernet, Helsestasjonar m/helsesystre, jordmødre og psykiske helsearbeidarar, psykolog, PPT – pedagogisk psykologisk teneste, Utekontakt og Bufellesskap for einslege mindreårige flyktningar.

Eininga held til i lokaler på Husnestunet på Husnes. TTBU har ei samansett brukargruppe. Verksemda prioriterer høgt å nytta mest mogeleg av ressursane i direkte kontakt med brukarane

Barnevernleiar 100% fast stilling

Kan du tenkja deg å delta i eit viktig utviklingsarbeid i Kvinnherad kommune? Det er ledig ei spanande og utfordrande 100% stilling som leiar av barneverntenesta i Kvinnherad kommune frå 01.01.2018.

Både sentralt og lokalt står barneverntenesta overfor endringar og utviklingsprosessar, med fokus på godt barnevern, tverrfagleg samarbeid, fagleg rettleiing, eit godt arbeidsmiljø og trivsel i tenesta. Barnevernleiar vil som fagleg og administrativt ansvarleg for barneverntenesta, vera ein viktig ressurs i dette arbeidet.

Barneverntenesta har 11 fagstillingar, 1,5 tiltakskonsulentstilling og barnevernleiar. Barneverntenesta er ein del av eininga “Barn og familie”, der einingsleiar er barnevernleiar sin næraste overordna.

Ansvarsområde:
Barneverntenesta si kjerneoppgåve, er å gi born, unge og familiar hjelp og støtte i vanskelege livssituasjonar, der barnet sitt beste er i fokus. I tillegg er barneverntenesta sentral i det tverrfaglege samarbeidet om barn og unge på ulike nivå.

Barnevernleiar har ansvar for:
– Økonomi, personal og fag.
– Planlegging, koordinering og drift av barneverntenesta ut frå lov om barneverntenester.
– Internkontroll, kvalitetsarbeid og fagutvikling.
– Kvalitetssikring av rapportering og dokumentasjon.
– Avgjerd-/og vedtaksmynde etter Lov om barneverntenester
– Rettleiing av tilsette

Vi søkjer medarbeidar med 3 årig høgskuleutdanning innan sosialfag, fortrinnsvis barnevernpedagog, men andre med relevant høgskuleutdanning kan og søkja. Det er og ynskjeleg at den som søkjer har relevant vidareutdanning.

Til dette treng vi ein fagleg dyktig barnevernleiar som er trygg i rolla og har overskot til å stå i krevjande situasjonar. Samstundes må du ha perspektiv ut over eigen profesjon og kunna sjå verdien av å samarbeide på tvers av fag og sektorar.

Kvalifikasjonar

Barnevern- eller sosialfagleg utdanning, fortrinnsvis på masternivå.
– Leiarutdanning/kompetanse innan organisasjon, leiing og økonomi
– God fagleg bakgrunn
– Leiarerfaring

Personlege eigenskaper

– Evne til å leia og motivera medarbeidarar
– Engasjement for barnevernsarbeid
– God organisasjonsforståing
– Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
– Løysings- og samarbeidsorientert
– Fokus på tverrfagleg samarbeid
– Evne til å vera handlingsretta
– Utviklingsorientert, målretta og resultatorientert.
– Eigna for arbeid med foreldre, barn og ungdom
– Gode evner til å uttrykkja seg skriftleg og munnleg
– Gode, grunnleggande datakunnskapar
– Det vil bli lagt avgjerande vekt på personleg eigenskapar

Den som vert tilsett må ha sertifikat og disponera bil.

Ved tilsetjing vert det stilt krav om politiattest av ny dato.

Vi tilbyr

– Ei barnevernteneste i stor utvikling
– Fagleg utfordingar i eit godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidarar
– Eit spanande arbeid med utfordringar og moglegheiter
– Ei utfordrande og sjølvstendig stilling, der ein har høve til å påverke drift og utvikling innanfor rammene.
– Fagleg og personleg utvikling
– Fleksibel arbeidstid
– Oppfølging og støtte frå leiinga.
– Løn etter avtale

Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML.
Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP.
Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd.
Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar.

Søknad vert å senda

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert.

Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Søknadsfrist: 19. november 2017