Tag Archives: administrasjonsleder

Administrasjonsleder

Statsforvalteren er Kongen og Regjeringen sin representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og Regjeringen sine vedtak, mål og retningslinjer følges opp i Rogaland. Oppgavene er i hovedsak veiledning, tilsyn og klagebehandling som er rettet mot enkeltpersoner, kommuner og bedrifter. Statsforvaltaren skal medvirke til å samordne, forenkle og effektivisere statlige virksomheter i fylket.

Statsforvalteren har oppgaver innen fagområdene miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap, sosial- og familierett, vergemål, kommuneøkonomi og planlegging. Embetet har ca 200 ansatte.

Administrasjonsleder

Administrativ stab har det overordnede ansvaret for embetets administrasjonsfaglige arbeid.

Som leder av staben vil du få ansvaret for de administrasjonsfaglige oppgavene og utvikling,  og inngår i embetet sin ledergruppe. Med deg på laget har du økonomisjef og  personalsjef.

Embetet har krav til gevinstrealisering, digitalisering, effektivisering og fornying.

Administrativ stab består av ca 10 medarbeidere med hovedoppgaver innen HR/personal, økonomi, HMS, GIS og informasjonssikkerhet.

Statsforvalteren i Rogaland søker etter en dyktig og utviklingsorientert leder.

Arbeidsoppgaver

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • personalansvar for staben og ansvar for å lede, forvalte og utvikle de administrative oppgavene
 • ansvar for strategisk økonomiarbeid i embetet
 • ansvar for strategisk arbeid innen arbeidsgiverområdet
 • ansvar for strategisk arbeid med omstilling herunder kompetanseutvikling og digitalisering i embetet
 • ansvar for lede arbeidet med HMS, GIS og informasjonssikkerhet

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning fortrinnsvis på mastergradsnivå. Utdanning på lavere nivå kan kompenseres med relevant erfaring
 • relevant arbeids- og ledererfaring
 • ønskelig med kjennskap til statlig avtaleverk
 • ønskelig med prosjektledererfaring
 • ønskelig med erfaring med digitaliseringsarbeid
 • har god formidlingsevne og god relasjonell kompetanse
 • er nøyaktig og systematisk
 • tar initiativ og er løsningsorientert
 • evner å tenke strategisk og delegerer oppgaver og ansvar

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du må kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsleder (stillingskode 1407) kr 750 000 – kr 900 000 pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig godt kvalifiserte kan høyere lønnsplassering vurderes.
 • fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
 • god pensjonsordning, gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse (det blir trukket 2 % pensjonsinnskudd fra lønnen)
 • nødvendig opplæring og rom for kompetanseutvikling
 • HjemJobbHjem-ordning

Det er 6 måneders prøvetid i stillingen.

Statsforvalteren har som personalpolitisk mål å rekruttere kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysningar om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Søkeren vil i så fall bli informert om dette på forhånd, jf. offentleglova § 25

Spørsmål om stillingen

Du får nærmere opplysninger hos ass. statsforvalter Lone Merethe Solheim, mobil 908 05 289, fmrolms@statsforvalteren.no

Administrasjonsleder Lier vgs

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir til Viken fylkeskommune 1.januar 2020. Vi blir landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Med over 10 000 ansatte får vi sterke og kompetente fagmiljø på fylkeskommunens områder.

Lier vgs – 100% fast stilling som administrasjonsleder

Lier videregående skole er en moderne og fremtidsrettet yrkesfagskole og en del av Kunnskapsskolen Buskerud. Vi vil skoleåret 2018-19 ha ca. 570 elever og 110 ansatte. Skolen gir opplæring på Vg1 og Vg2 innenfor følgende utdanningsprogram: Design- og håndverk, Elektrofag, Helse og oppvekst, Ambulansefag, Service og samferdsel. Fra høsten 2018 har vi Elektro med helse- og miljøteknologi, 3-årig med studiekompetanse og realfaglig fordypning. Skolen har også en avdeling for Påbygging til generell studiekompetanse og Ressurssenter for autismespekterdiagnoser. Ved to av våre programområder tilbyr vi i et spesialisert studieløp i en vekslingsmodell som gir elevene både fagbrev og studiekompetanse tilpasset elevenes og lærlingenes ønsker, og arbeidslivets behov. Skolen ligger i Lier, nær kommunegrensen mot Drammen. Informasjon om skolen finnes på hjemmesiden www.lier.vgs.no. Skolen jobber aktivt for å maksimere læring og minimere frafall. Alle våre elever skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag. Som en moderne skole jobber vi aktivt og tverrsektorielt for å få flere elever til å ta fagbrev og studiekompetanse. Slik mener vi at vi skaffer samfunnet adekvat kompetanse for fremtiden.

Om stillingen

Er du en tydelig og utviklingsorientert leder med interesse og motivasjon for skoleadministrative lederoppgaver?

Skolen har et godt lederteam som løser mange oppgaver på overordnet nivå, sammen! Vi arbeider sammen for å utvikle en kollektiv og profesjonell praksis. Vi søker administrasjonsleder med evne til relasjonell, støttende og god personalledelse og som kan lede utviklingsarbeid i en kunnskapsorganisasjon som har blikket vendt mot fremtiden. Ny administrasjonsleder skal inngå og utfylle skolens lederteam i ledelse av en utviklings- og fremtidsorient skole.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen innebærer personal- og fagansvar for medarbeidere innen stab, støtte og servise-funksjoner, faglig lederansvar for skoleadministrative oppgaver samt økonomiansvar. Administrasjonsleder leder, organiserer og delegerer oppgaver til team som består av konsulenter/saksbehandlere og medarbeidere innenfor det administrative feltet som videregående skole omfatter. I tillegg vil administrasjonsleder ha egne oppgaver på aktuelle områder avhengig av kvalifikasjonene til den som ansettes. Hovedarbeidsområder vil omfatte økonomi, innkjøp, forsikringer, skoleadministrative systemer, arkiv, HR/HMS, personalplanlegging, internkontroll, informasjonssystemer, hovedkontakt mellom skolen og andre enheter i fylkeskommunen knyttet til administrative systemer og eiendom/drift.
Skoleeier er inne i en endringsperiode i forbindelse med nye Viken fylkeskommune der organisering av skolenes drift kan endres. Det er derfor ønskelig at en ny administrasjonsleder bidrar inn i dette arbeidet med endringsvilje og evne til å finne nye løsninger der dette er påkrevd. Administrasjonsleder inngår i skolens lederteam og rapporterer til rektor.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som:
– har relevant utdanning på bachelor eller masternivå.
– er god til å arbeide målrettet, systematisk og analytisk, innehar gode IKT-kunnskaper samt innsikt i videregående skole og skoleadministrative verktøy
– er god til å samarbeide og kommunisere, er trygg og tydelig, tar beslutninger, og har både endringsevne og gjennomføringsevne
– er effektiv og motivert for tilegning av ny kunnskap og faglig kompetanse
– er god til å inspirere, motivere og utvikle det administrative personalets faglige kompetanse i samhandling med dyktige medarbeidere
– har godt humør og skaper gode relasjoner både til elever og ansatte
– er tydelig og resultatorientert
– har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (klart språk)
– har andre nøkkelkvalifikasjoner som er relevante for stillingen

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Tilsettingsvilkår

Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.
For ansettelse i skolen og tannhelsetjenesten kreves at gyldig politiattest av nyere dato framlegges før tilsetting, jf. Opplæringsloven og Helsepersonelloven.

Annet

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. I slike tilfeller blir søker varslet og får mulighet til å trekke søknaden.
Aktuelle kandidater blir kontakter for intervju. Til intervjuet ber vi deg ta med bekreftede kopier av vitnemål og attester/originale dokumenter.
Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer.
Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.
Du søker elektronisk på våre stillinger. For nærmere spørsmål om stillingen, ta kontakt med skolen på tlf. 32 22 05 00