Tag Archives: assisterende fylkesmann

Assisterende statsforvalter

Statsforvalteren er Kongen og Regjeringen sin representant i fylket. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp  Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer i Rogaland. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. 

Statsforvalteren er tillagt en rekke oppgaver fra departement, direktorat og tilsyn. 

Oppgaveporteføljen, den faglige kompetansen og innsikten gjør Statsforvalteren til det viktigste bindeleddet mellom sentrale statlige myndigheter og kommunene. Statsforvalteren har også viktige oppgaver og funksjoner direkte overfor enkeltpersoner og næringslivet. 

Statsforvalteren skal holde Regjeringen og sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket og fremme forslag til løsning av oppgaver i den utstrekning
Statsforvalteren finner det nødvendig eller formålstjenlig.

Statsforvalteren skal bidra til at stalige virksomheter på regionalt nivå skal være godt samordnet og legge til rette for gode helhetlige løsninger. 

Statsforvalteren har oppgaver innen fagområdene miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap, sosial- og familierett, vergemål, kommuneøkonomi og planarbeid. Embetet har ca 190 tilsette.

Assisterende statsforvalter

Assisterende statsforvalter er nestleder hos Statsforvalteren i Rogaland og er statsforvalterens faste stedfortreder. Sammen utgjør de embetets toppledelse og forvalter statsforvalterens myndighet på overordnet nivå i nært samarbeid med avdelingsdirektørene.

Statsforvalteren i Rogland har ledig stilling som assisterende statsforvalter.

Arbeidsoppgaver

Assisterende statsforvalter

 • har overordnet faglig og administrativt ansvar for embetet
 • har overordnet ansvar for embetets mål- og resultatstyring og utvikling i nært samarbeid med avdelingsdirektørene
 • skal se til at intern samordning ivaretas på en enhetlig måte og bidra til god samordning mellom embetene

Du må regne med representasjonsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en dyktig leder som

 • har relevant utdanning fra universitet eller høgskole på mastergradsnivå, gjerne juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.
 • har erfaring som leder fra offentlig eller privat virksomhet
 • har god kjennskap til offentlig forvaltning og innsikt i lov- og avtaleverk
 • har gode analytiske og strategiske evner
 • er løsningsorientert og har god relasjonell kompetanse
 • uttrykker seg klart skriftlig og muntlig, på begge målformer

Du må kunne sikkerhetsklareres.

Som assisterende statsforvalter må du ha evne til å kommunisere godt med kollegaer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. Du må kunne prioritere, delegere, ta avgjørelser og skape resultat.

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale i stilling som assisterende statsforvalter
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (det blir trekt 2% pensjonsinnskudd fra lønnen)
 • lederavtale
 • mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i ein spennende og krevende region
 • bred kontakt med overordnede myndigheter, kommuner, private og offentlige aktører i regionen

Det er 6 måneders prøvetid i stillingen

Statsforvalteren har som personalpolitisk mål å rekruttere kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at opplysningar om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten.
Søkeren vil i så fall bli informert om dette på forhånd, jf. offentleglova § 25.

Spørsmål om stillingen

Du får nærmere opplysninger om stillingen av statsforvalter Lone Merethe Solheim, tlf. 51 56 87 68, mobil 908 05 289, eller assisterande
statsforvalter Harald Thune, tlf. 51 56 88 10, mobil 905 04 510.

Assisterende fylkesmann i Troms og Finnmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark vil få omkring 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6000 innbyggere. De aller fleste bor i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

Vil du jobbe med spennende oppgaver i et helt nytt embete?

Assisterende fylkesmann i Troms og Finnmark – kontorsted Vadsø

Assisterende fylkesmann er nestleder ved embetet og fylkesmannens faste stedfortreder. Embetets to assisterende fylkesmenn vil ha et tett samarbeid med fylkesmannen slik at de til sammen utøver et helhetlig og strategisk lederansvar.

Nye Troms og Finnmark fylkesmannsembete etableres fra 1.1.2019 med hovedsete i Vadsø og med kontor blant annet i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Målselv. Embetet vil bli ledet av fylkesmannen og to assisterende fylkesmenn med kontoradresser i Vadsø og Tromsø. Den ledige stillingen er tilknyttet hovedsetet i Vadsø. Tiltredelse senest 1.1.2019.

Arbeidsoppgaver

 • strategisk utvikling i embetet for å sikre at vi organisatorisk og ressursmessig er i stand til å løse vårt samfunnsoppdrag optimalt
 • samordning av embetets virksomhet internt og eksternt
 • oppfølging av økonomi- og virksomhetsstyring
 • sammen med fylkesmannen, ha personalansvar for direktørene

Det følger også med en del representasjonsoppgaver til stillingen. Oppgavene til assisterende fylkesmann vil for øvrig følge den interne arbeidsdelingen som til enhver tid er fastsatt av fylkesmannen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som:

 • har relevant høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå
 • er utviklings- og resultatorientert
 • har relevant ledererfaring og gode analytiske og strategiske evner
 • har et bredt samfunnsorientert perspektiv med kunnskap om kommunesektoren
 • har evne til å tenke helhetlig og målrettet og med interesse for lederutfordringer
 • har god innsikt i, eller erfaring fra offentlig forvaltning

Personlig egnethet, evne til konstruktiv dialog, nettverksbygging og samarbeid, samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne blir vektlagt.

Vi tilbyr

En utfordrende lederstilling og interessante arbeidsoppgaver i en spennende region. Stillingen har stor variasjon og spennvidde i oppgaver i et godt fagmiljø med høy kompetanse.

Lønn i stillingskode 0129, kr. 989 000 – 1 150 000 i statens lønnsregulativ, fastsatt etter vurdering av erfaring og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er seks måneder.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale.

For Finnmark gjelder nedskrivning av studielån med inntil 25.000,- i året og lavere personskatt.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen gis av fylkesmannen i Finnmark, Ingvild Aleksandersen, på telefon 991 51 919, eller fylkesmannen i Troms, Elisabeth Vik Aspaker, på telefon 480 82 693.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer og bilder. Les mer om Vadsø her.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.