Tag Archives: avdelingsdirektør kunnskapsstyring

Avdelingsdirektør – kunnskapsstyring

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fagdirektorat for områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Direktoratet arbeider for gode oppvekstsvilkår, gode og stabile foreldrerelasjoner, utjevning av levekårsforskjeller og bidrar til å fremme like muligheter, deltakelse og medvirkning for barn, unge og voksne. Direktoratet er administrativ leder av det statlige barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Direktoratet er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Vi står foran store og spennende oppgaver. 

Vil du lede vårt strategiske arbeid med kunnskapsutvikling?

Bufdir er i endring. Vår nyopprettede divisjon for kunnskap får ansvar for å utvikle og forvalte kunnskap, statistikk og analyse på alle direktoratets ansvarsområder og ivareta sektorovergripende arbeid knyttet til oppvekst- og likestillingsfeltet. Vi søker nå en strategisk anlagt leder med erfaring fra forskningsadministrasjon og anvendelse av kunnskap til å lede en av divisjonens fire avdelinger: avdeling for kunnskapsstyring. Her får du lede 12 dyktige og engasjerte medarbeidere på et strategisk viktig fagområde for direktoratet. Vi ser etter deg som motiveres av å lede en effektiv og operativ avdeling som er proaktive og kommer med ideer, og som ønsker å styrke vårt strategiske arbeid med kunnskapsutvikling.

Avdelingen du får lede har ansvar for utvikle og løfte arbeidet med kunnskapsgrunnlag på viktige områder for direktoratet. Det innebærer å realisere et strategisk mål om å bygge og stimulere til forskning på våre ansvarsområder, og bidra til å bygge solide fagmiljøer som kan utvikle relevant forskning. Utstrakt samarbeid internt i direktoratet og med utdannings- og kunnskapsmiljøer blir derfor viktig, i tillegg til å være pådrivere for arbeid og metodeutvikling knyttet til kunnskapsstyring og -formidling. Avdelingen har det overordnede ansvar for etatens spisskompetansemiljøer, miljøer som forvalter den erfaringsbaserte kunnskapen om våre tjenester.

Avdelingen skal gjennomføre FoU-strategi og -planer, samt spesialisere og profesjonalisere FoU anskaffelser. Dette forutsetter at avdelingen har god oversikt over aktuell forskning på direktoratets områder, og utvikler kunnskap som blir et premiss for tjenesteutvikling og politikkutforming.

Som leder for avdelingen skal du

 • lede avdelingen i besluttet strategisk retning for å nå direktoratets mål
 • bygge nettverk med andre sektorer og kunnskapsorganisasjoner
 • sikre helhet og samordning, være tydelig på rammer og prioriteringer
 • sikre at avdelingen leverer effektivt og har rett kompetanse
 • følge opp og veilede medarbeidere og ta aktiv del i forbedringsarbeid
Nødvendige kvalifikasjoner er
 • relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå (innenfor helse, sosialfag eller andre relevante områder)
 • erfaring fra forskningsadministrasjon
 • god forståelse for forskning og bruk av forskning til politikkutforming og tjenesteutvikling
Det vil også være en fordel med
 • forskningserfaring
 • ledererfaring/prosjektledererfaring eller tilsvarende (og gjerne fra offentlig forvaltning)

Som person ser vi etter deg som 

 • er god til å sette retning og mål for arbeidet
 • er tydelig og tett på oppgavene
 • er en lagspiller som er god til å bygge team
 • trives med å bygge nettverk og ha mange samarbeidspartnere
 • har god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Vi tilbyr

 • et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag
 • varierte og spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling
 • plassering i statlig lønnsregulativ som 1060 avdelingsdirektør, fra kr 792 700 – 1 011 400 brutto pr. år. Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25