Tag Archives: avdelingsdirektør samfunnsøkonomi- og virkemiddelseksjonen

Avdelingsdirektør

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder.

Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren.

Klima- og miljødepartementet har ca. 250 ansatte.

Naturforvaltningsavdelingen har som hovedansvar å utvikle politikk innenfor vern og bærekraftig bruk av naturmangfold og friluftsliv.

Avdelingen jobber blant annet med områdevern (som barskogvern, nasjonalparkplanen, fylkesvise verneplaner), rovvilt- og annen viltforvaltning,
bekjempelse og regulering av fremmede organismer, vannforvaltning, villaks- og innlandsfiskforvaltning, avgifter, arealforvaltning og
konsekvensutredninger. Avdelingen gjør vurderinger av miljøvernaspekter knyttet til jord- skogbruks, energi- og havbruksnæringene, og
miljørisikovurderinger knyttet til bruk av genmodifiserte organismer, motorferdsel og naturoppsyn.

Det er ledig fast stilling som leder for samfunnsøkonomi- og virkemiddelseksjonen i Naturforvaltningsavdelingen.

Avdelingsdirektør

Seksjonen arbeider med sammenhengene mellom økonomisk utvikling og utviklingen i miljøet. Vi ser på hva som påvirker naturen negativt, og hvilke virkemidler det er lurt å bruke. Avgifter, arealforvaltning og konsekvensutredninger er viktige verktøy avdelingen vurderer. Seksjonen har har et variert, godt og spennende arbeidsmiljø.

Om stillingen og arbeidsoppgavene:

Leder i samfunnsøkonomi- og virkemiddelseksjonen vil ha det faglige ansvaret for seksjonens arbeidsområder:

 • samfunnsøkonomiske vurderinger i klima- og miljøpolitikken
 • utvikling og analyse av økonomiske og juridiske virkemidler
 • utvikling av miljøavgifter
 • plansaker og saker om utbygging av fornybar energi
 • regelverk om konsekvensutredninger.
 • omstilling til en mer helhetlig og økosystembasert naturforvaltning og forvaltning etter naturmangfoldloven

Seksjonens arbeidsoppgaver er både nasjonale og internasjonale.

Avdelingsdirektøren vil ha personalansvar for seksjonens medarbeidere og inngå i Naturforvaltningsavdelingens ledergruppe.

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning på master-/hovedfagsnivå fra universitet eller høyskole, med gode karakterer. Samfunns- eller miljøøkonomisk utdanning vil være en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Kompetanse innen følgende områder er ønskelig:

 • Ledererfaring fra offentlig forvaltning.
 • Erfaring med å lede politikkutviklingsprosesser på departementsnivå.
 • Kjennskap til klima- og miljøområdet.

For å lykkes i rollen har du disse egenskapene:

 • Har evne til helhetlig og strategisk tenkning, har god faglig forståelse og god rolleforståelse.
 • Er strukturert og vil kunne tilrettelegge for effektivt arbeid på tvers av departementene og avdelingene.
 • Kan bidra til nytenkning og bringe nye perspektiver inn i avdelingens arbeid, og har god omstillings- og gjennomføringsevne.
 • Kan lede og videreutvikle seksjonens medarbeidere, være en inspirator og gi tydelige signaler.
 • Er omgjengelig og trives med relasjonsbygging.

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du vil få lede en dedikert gruppe medarbeidere med høy fagkompetanse
 • Du får sammen med andre bidra til beslutninger om avveiinger mellom miljøverdier og andre viktige samfunnsinteresser.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkommen søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Lønn:

Årslønn fra kr 826 000 – 1 001 400,- (lønnstrinn 81-88). For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Viktig å vite:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Stillingen er et embete. Det forutsetter at du har norsk statsborgerskap.