Tag Archives: dekan barnehagelærerutdanning

Visedekan for barnehagelærerutdanningen

Vi utdanner den arbeidskraften Norge trenger

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig.

Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.

Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN utdanner arbeidstakerne Norge søker.

USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Drammen, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger. 

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Ved Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap søker vi etter visedekan for barnehagelærerutdanningen i åremålsstilling for en periode på fire år.

Visedekan for barnehagelærerutdanningen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig åremålsstilling som visedekan for barnehagelærerutdanningen (BLU) gjeldende for en periode på fire år. Det er mulig å søke forlengelse av åremålsperioden med inntil to perioder. Tiltredelse og arbeidssted i henhold til avtale.

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ledes av dekan som er enhetlig leder med hovedansvar for utdanning, forskning, internasjonalisering og samfunnskontakt ved fakultetet. Dekanen har også ansvar for fakultetets økonomi, administrative virksomhet og oppdragsvirksomhet, samt har personalansvar for alle med ansettelsesforhold på fakultetet.

Visedekan for barnehagelærerutdanningen (BLU) vil ha et delegert ansvar for fakultetets barnehagelærerutdanning. Visedekanen skal sammen med dekan ha et spesielt strategisk ansvar for barnehagelærerutdanningen, og kan representere fakultetet eksternt innenfor dette fagområdet. Visedekanen inngår i fakultetets ledergruppe og har dekan som nærmeste leder.

Utfordringer i universitets- og høgskolesektoren medfører behov for kontinuerlig omstilling av virksomheten, faglig utvikling, omdisponering av ressurser og økt inntjening. Visedekan har en sentral rolle i dette arbeidet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Strategi og overordnet ledelse:

 • Strategisk ansvar for utvikling av barnehagelærerutdanning BLU ved fakultetet
 • Realisere barnehagelærerutdanningens overordnede mål
 • Være en aktiv støttespiller for dekan og instituttlederne
 • Ansvar for god intern og ekstern strategisk samhandling

Ledelse og utvikling av fakultetet:

 • Utvikle, stimulere og kvalitetssikre fagmiljøene slik at barnehagelæreutdanningens faglige mål blir realisert
 • Skape enhetlige og forutsigbare rammevilkår for barnehagelærerutdanningen
 • I samråd med dekan og instituttledere, følge opp sentrale vedtak og kvalitetssikre gjennomføringen av disse på programnivå
 • I samråd med dekan og instituttledere lede utdanningen i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, reglement, avtaler og retningslinjer
 • Utvikle en utdanning med kapasitet til omstilling, som er konkurransedyktig og internasjonalt aktiv
 • I samråd med dekan og instituttledere sørge for at utdanningens ressurser brukes effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av fakultetets ledelse.

Samarbeid internt og eksternt:

 • Utvikle faglig samarbeid på tvers av fakultetets institutter, fagområder og studiesteder innenfor fagom­rådet og med andre relevante fagmiljøer ved andre fakultet
 • Være aktivt med i samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen og nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører
 • Delta på nasjonale og internasjonale fagpolitiske arenaer

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis førstestillingskompetanse innenfor fakultetets fagområder
 • Tidligere ledererfaring er ønskelig
 • Erfaring fra forskningsledelse og/eller utdanningsledelse er ønskelig
 • Erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser er ønskelig

Personlige egenskaper som vektlegges

 • Samarbeidsorientert, resultatorientert og beslutningsdyktig
 • Løsnings- og utviklingsorientert
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Motiverende og inkluderende lederstil
 • Strukturert og planmessig
 • God organisasjonsforståelse

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og øvrige arbeidsbetingelser

 • Stilling som visedekan (SKO 1474 dekan): NOK kr 802 600 – kr 979 000,- (lønnstrinn 80 – 87). Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Det gjøres oppmerksom på at stillingen omfattes av HTA § 13 (4) og derfor som hovedregel ikke gis rett til overtidsgodtgjørelse.
 • Arbeidsgiver dekker kostnader til mobiltelefon og internettabonnement i henhold til gjeldende retningslinjer ved USN.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er styret ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.