Tag Archives: hr leder

Seksjonsleder for kompetanse, personal og rekruttering

Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad i 2024. Vi er offensive, gode på samhandling og utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra – hver dag!

Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

Vil du være med på å utvikle Bodø for fremtiden?

Seksjonsleder

Bodø kommune gjennomfører for tiden en endring av HR-kontorets administrative organisering med formål om å tydeliggjøre ansvarsområder, mål og leveranser/tjenester for alle våre virksomheter.

I den forbindelse har vi ledig en fast 100 % stilling som seksjonsleder for kompetanse, personal og rekruttering ved HR-kontoret.

Som seksjonsleder får du en operativ nøkkelrolle og blir sentral også i det strategiske arbeidet med å videreutvikle Bodø kommune som kompetanseorganisasjon i årene som kommer. Du inngår i HR-sjefens ledergruppe og er en viktig støttespiller for rådmannen, kommunaldirektører og virksomhetsledere.

HR-kontorets ansvarsområder er kommunens overordnede arbeidsgiverstrategi og personalpolitikk. I tillegg vil stillingen være et sentralt kontaktpunkt for å videreutvikle samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjenesten på alle nivåer i organisasjonen. HR-sjefen og forhandlingsdelegasjonen på arbeidsgiversiden er sentral i arbeidet med lønnsoppgjør og lønnsforhandlinger.

HR-kontorets viktigste oppgave er å medvirke til mest mulig effektiv og kvalitativ tjenesteproduksjon i tråd med målene i Bodø kommunes HR-strategi;

– Ledere som omsetter mål til handling, optimal bruk av kompetanse og kultur for nytenking.

Stillingen har delegert myndighet fra HR-sjefen og er stedfortreder i dennes fravær. Du vil dermed som seksjonsleder få en sentral rolle i videreutviklingen av HR-kontoret for å sikre Bodøs kommunes mål om å være en attraktiv arbeidsgiver i nord.

Dine arbeidsoppgaver vil være

  • Utvikle HR-funksjonen i Bodø kommune i tråd med HR-strategi og kommunens mål og verdier
  • Støtte og bidra med organisasjons- og kompetanseutvikling i ulike HR-prosesser
  • Styrke og videreutvikle partssamarbeidet
  • Profesjonell ivaretakelse av partsrollen og støtte til ledelsen i å ivareta arbeidsgiverrollen, blant annet gjennom målrettede kompetansehevende tiltak
  • Lede og inspirere medarbeiderne på HR-kontoret
  • Lede og videreutvikle fagområdene i seksjonen
  • Sentral i arbeidet ved lokale og særskilte lønnsforhandlinger i kommunen
  • Utvikle fremtidsrettede HR-analyser som grunnlag for strategiske beslutninger
  • Bidra med digitalisering og effektivisering av HR-prosesser
  • Være en pådriver til positiv utvikling av arbeidsmiljøet – HMS
  • Utarbeidelse/utvikling av retningslinjer, prosesser og rutiner innenfor HR

Kvalifikasjoner

  • Utdanning på masternivå, gjerne med spesialisering innenfor HR eller arbeidsrett. Betydelig ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet kan kompensere for utdanningskravet.
  • Dokumenterte og gode resultater fra relevant kunnskapsorganisasjon
  • Ledererfaring fra komplekse organisasjoner
  • Erfaring fra strategisk og operativt HR-arbeid
  • Kjennskap til lov, avtaleverk og offentlig sektor
  • Erfaring med digitalisering og effektivisering av HR-prosesser
  • God prosesskompetanse
  • Tydelig fremstillingsevne både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Utpregede relasjonsferdigheter
  • Lagspiller
  • Trygg og tydelig leder som har fokus på kvalitet i leveranser
  • Handlingsorientert og kan balansere nyutvikling med gjennomføring
  • Gir en klar retning, inspirerer og koordinerer dine medarbeidere og holder dem fokusert på målene
  • Liker seg i en hektisk og variert arbeidshverdag
  • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

En krevende og stimulerende arbeidshverdag i en spennende lederjobb.

Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Bodø kommune.

Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.

Solide utviklingsmuligheter.

Bodø kommune kan tilby gode pensjonsbetingelser gjennom egen pensjonskasse.

Dette en jobb for deg som søker faglig og personlig utvikling, og som ønsker å sette sitt personlige preg på utførelsen av et sentralt og viktig arbeidsområde i kommunen.

Annet

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Lønn etter tariffavtale eller avtale.

Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden.

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne HR-sjef Rune Braseth tlf. 990 14 893 eller e-post rune.braseth@bodo.kommune.no

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20

HR-leder

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. NIVA-gruppen har omlag 400 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, en marin forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina.

HR-leder

NIVA er en kompleks, ikke profitt-basert kunnskapsorganisasjon med godt omdømme og en sterk posisjon blant norske forskningsinstitutter. Vår visjon er «forskning for en bærekraftig framtid» – med verdiene relevans, integritet, kvalitet og samspill.

Jevn vekst de siste årene gjør at vi styrker teamet med en HR-leder for å sikre gode HR-tjenester sammen med et team på 3 medarbeidere og HR-direktør som stillingen rapporterer til.

Vi ser etter en «spillende trener» som deltar i de løpende oppgavene og bidrar til videreutvikling av HR-funksjonen, NIVAs kultur og organisasjon.

Arbeidsoppgaver

HR-leder vil være med å løse løpende oppgaver innen rekruttering, rådgivning og andre daglige HR-aktiviteter og prosesser som for eksempel tiltak og oppfølging knyttet til psykososialt arbeidsmiljø og ergonomi, følge opp ulike utviklingstiltak, videreutvikling av systemer og tjenester. Stillingen innebærer seksjonsledelse og personalansvar for HR-seksjonens medarbeidere.

Kvalifikasjoner og erfaring

  • Høyere utdannelse innen relevant fagområde
  • 5-10 års erfaring innen HR fra kunnskapsorganisasjoner, hvorav minimum 3 år som leder
  • Erfaring med rekruttering, organisasjons- og utviklingsarbeid og psykososialt arbeidsmiljø
  • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Hvem er du ?

For oss er det viktig at du trives i rollen som en «spillende trener» i den daglig driften og i tett samarbeid med dine medarbeidere. Du har samtidig ambisjoner om videreutvikling av HR-funksjonen og – teamet og blir motivert av å jobbe sammen med engasjerte og dyktige kollegaer.

Som person ser vi etter deg som er god til å skape relasjoner og tillit i organisasjonen. Du kommuniserer godt med de rundt deg og er opptatt av å skape et stimulerende og godt arbeidsmiljø. Videre er det viktig at du er løsningsorientert, fleksibel og er en utpreget lagspiller som er effektiv i operativ drift, og samtidig ser de store linjene.

Inkludering og mangfold

NIVA har et viktig samfunnsoppdrag som kunnskapsleverandør nasjonalt og internasjonalt. Vi har behov for mangfold fordi ulike perspektiver fremmer nytenkning, innsikt og gir bedre beslutninger, og ikke minst mobiliserer potensialet til medarbeiderne våre. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

NIVA tilbyr

  • Faglig og personlig utvikling med utfordrende arbeidsoppgaver.
  • Godt arbeidsmiljø preget av engasjerte, dyktige og sosiale medarbeidere i et multikulturelt og miljø.
  • Gode, konkurransedyktig pensjons- og forsikringsordninger og fleksibilitet.

Ønsket oppstartdato er 1. september.

Søknadsfristen er 9. mai, men vi leser søknader fortløpende.

Seksjonssjef HMS

Politiet skal sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan består til sammen av over 17.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.

Har du lyst til å lede HMS-arbeidet i politiet?

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og  god beredskap. Politidirektoratets (POD) rolle og ansvar er å utøve styring og ledelse av etaten samt være faglig rådgiver for vårt overordnede departement, Justis- og beredskapsdepartementet.

HMS-seksjonen i POD ivaretar fagansvaret for HMS-arbeidet på vegne av Politidirektøren, og skal koordinere HMS-aktiviteter mellom POD og underliggende enheter. POD må jobbe på et overordnet og strategisk nivå og sette rammene som skal sikre både kvalitet og effektivitet i hele etaten. HMS-seksjonen er en av tre seksjoner i HR-og HMS-avdelingen og har et overordnet ansvar for å sikre et systematisk HMS-arbeid i hele etaten, innehar sekretariatsfunksjonene for etatens arbeidsmiljøutvalg, HAMU,  i tillegg til ansvar for HMS-arbeidet internt i direktoratet.

Stillingen som seksjonssjef i HMS-seksjonen er nå ledig og vi ser etter deg som kan vise til gode resultater fra systematisk HMS-arbeid. Som leder av seksjonen vil du jobbe i et kompetent og tverrfaglig miljø med stor kontaktflate internt og eksternt. Du vil også ha ansvar for å sette retning og drive endring samt motivere og utvikle medarbeiderne i seksjonen. Seksjonen består av fire medarbeidere. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør for HR- og HMS-avdelingen. Den som ansettes vil få en sentral rolle i samarbeidet med vernetjenesten i hele politiet.

Arbeidsoppgaver:

  • Lede det strategiske og faglige utviklingsarbeidet av HMS i etaten og internt i direktoratet
  • Forvalte fagmyndigheten (metode, kvalitet, system) innenfor HMS-området
  • Påse at underliggende enheter jobber systematisk med HMS-arbeid innenfor sitt ansvarsområde og i tett samarbeid med vernetjenesten sentralt og lokalt
  • Lede og videreutvikle seksjonen og dens medarbeidere og være en aktiv bidragsyter i avdelingens ledergruppe

Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning på masternivå
  • Relevant ledererfaring, herunder erfaring fra å lede kunnskapsmedarbeidere
  • Relevant erfaring fra HMS-fagledelse
  • Kunne vise til god resultatoppnåelse i tidligere stilling(er)
  • Erfaring fra endringsprosesser og digitalisering av arbeidsprosesser
  • Samfunnsorientert og med forståelse for HMS-fagets rolle i politiets samfunnsoppdrag
  • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

    Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper:

  • Du er en strateg og trives med utviklingsarbeid
  • Du har god gjennomføringsevne og er resultatorientert
  • Du arbeider strukturert og har gode analytiske ferdigheter
  • Du har gode relasjonsbyggende egenskaper og god samarbeidsevne

Vi ser etter deg som identifiserer deg med vår medarbeiderplattform (https://www.politiet.no/om/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/)

Vi tilbyr:

  • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
  • Stillingen lønnes som seksjonssjef (stillingskode 1211), fra kr 950 000-1 200 000 brutto per år
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se spk.no (https://www.spk.no/) for mer info)
  • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden

    Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

    Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

    Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

    Les mer på arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

    Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette

HR-leder

Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR) ble stiftet 1. januar 2016 og eies av kommunene Indre Østfold, Skiptvet og Marker. Regionen dekker ca. 52 200 innbyggere og har et areal på om lag 1306 kvm2. Vår organisasjon har totalt 124 ansatte fordelt på heltids- og deltids ansatte i beredskap, feiere og forebyggende personell. Vi har seks brannstasjoner i vårt område. Administrasjon og forebyggende avdeling er plassert i nyoppussede lokaler på brannstasjonen i Mysen. På brannstasjonen i Askim er det dagtidsberedskap med et vaktlag på fire til seks mannskaper, øvrige fem stasjoner dekkes av deltidsmannskap.

HR-leder

IØBR er en levende og offensiv organisasjon i vekst, med et viktig samfunnsoppdrag. Vi søker en tydelig HR-leder som skal bidra i utviklingen av organisasjonen i tråd med IØBRs ambisjoner. Denne nyopprettede og spennende stillingen vil ha et overordnet ansvar for å forme og utvikle organisasjon, ledere og medarbeidere til det beste for brannvesenets fremtid. Som HR-leder vil du ha lederansvar for administrasjonsavdelingen og inngå i selskapets ledergruppe

Arbeidsoppgaver

  • Være sentral ressurs i brannsjefens lederteam
  • Gi lederstøtte på HR relaterte områder
  • Ha ansvar for drift og utvikling av administrasjonsavdelingen
  • Utvikle arbeidet innen HR-området
  • Utøve prosjektledelse og delta i prosjektgrupper og arbeidsgrupper
  • Utføre saksbehandlingsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

  • Høyere relevant utdanning, gjerne innen HR, ledelse og administrasjon, arbeidsrett e.l.
  • Kompetanse i håndtering av arbeidsgiverrollen
  • Vi ønsker en positiv leder med pågangsmot og gode kommunikasjonsevner. En strukturert person som bygger gode relasjoner rundt seg og raskt kan sette seg inn i og forstå organisasjonen, både menneskene og systemene.
  • Personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt.

Spesielle krav

  • Politiattest må fremvises ved tilbud om stilling.

Vi tilbyr

  • En spennende stilling i et ungt brann- og redningsvesen i en levende region med et mannskap som er motiverte for sin jobb.
  • Lønn etter avtale
  • Ansettelsen skjer på de vilkår som kommer frem av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Seksjonssjef HR

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.

Vi er om lag 210 ansatte med kontorer i Oslo, Alta og Steinkjer. For mer informasjon, se www.landbruksdirektoratet.no.

Vår seksjonssjef for HR har fått en internasjonal lederstilling, vi søker derfor etter ny leder.

Vi søker en faglig sterk og tydelig HR-leder

Du vil bli en del av lederkollegiet i Avdeling digitalisering og organisasjon. Dette gir HR-området en unik posisjon i virksomhetens strategier og mål, samt i den helhetlige styringen. Vi søker deg som evner å kombinere langsiktig og helhetlig ansvar med operativt HR-arbeid.

Stillingen vil være sentral i realisering av Landbruksdirektoratets nye strategi. Dette gjelder menneskelig ressursforvaltning, videreutvikling av organisasjonen, digitalisering av HR-prosessene samt videreutvikling av arbeidsgiverrollen. Din arbeidshverdag vil være preget av samarbeid på tvers av fagområder og avdelinger i en organisasjon i utvikling.

Stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Seksjonssjef HR rapporterer til direktør for Avdeling digitalisering og organisasjon og inngår i hans ledergruppe. Det er viktig at du motiverer og inspirerer dine medarbeidere og bidrar positivt i ledergruppen. HR-sjefen skal også bidra til medarbeider- og lederstøtte på alle nivåer i virksomheten, og vedlikeholde og videreutvikle samarbeidet med ledere og tillitsvalgte i direktoratet. Du vil ha personalansvar for HR-seksjonens tre medarbeidere, og økonomi- og budsjettansvar for seksjonens ansvarsområder.

Som seksjonens leder skal du:

  • være en sentral bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle direktoratet som en attraktiv arbeidsplass
  • være rådgiver innenfor organisasjonsutvikling, herunder legge til rette for utvikling av organisasjonskulturen og implementering av verdiene
  • være en tilrettelegger og pådriver for kompetanseutviklingen, herunder medarbeider- og lederutvikling i direktoratet
  • sørge for at direktoratets personalforvaltning gjennomføres i tråd med arbeidslivets betingelser og levere gode og effektive HR-prosesser
  • sørge for medbestemmelse, herunder samarbeid med tillitsvalgte, lønnsforhandlinger, HMS m.v.

Kvalifikasjonskrav

  • høyere relevant utdanning på masternivå. Bred relevant erfaring kombinert med utdanning på bachelornivå kan kompensere for krav om mastergrad.
  • ledererfaring fra HR-området, gjerne fra offentlig sektor eller en stor organisasjon.
  • meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
  • erfaring med og kunnskap om organisasjonsutvikling.
  • det er en fordel med god kunnskap om det statlige tariffområdet og relevant lov- og avtaleverk.

Personlige egenskaper

  • faglig trygg og tydelig leder, med en motiverende lederstil
  • analytisk med evne til å tenke strategisk
  • operativ med evner til å omsette planer til handling
  • god rolleforståelse og organisasjons- og prosessforståelse
  • en lyttende person som formidler budskap på en engasjerende og forståelig måte

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

  • en spennende stilling med mulighet til å forme rollen og videreutvikle fagområdet.
  • fast stilling som seksjonssjef i lønnsspenn fra kr. 704 900 (ltr. 75) til kr. 883 100 (ltr. 83), avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
  • et godt faglig miljø i HR-seksjonen
  • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
  • gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid)
  • sentral beliggenhet i Oslo
  • medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir muligheter for boliglån

Kontaktperson for stillingen

Direktør Bjørn G. Hagen, tlf. 920 55 874

Generelle opplysninger

  • Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.
  • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
  • Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
  • Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
  • Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.

HR og adm.ansvarlig

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som jobber for et varmere samfunn i mer enn 40 byer og tettsteder i Norge. På landsbasis er vi ca. 1800 ansatte og 4500 frivillige, og vi blir stadig større. Gjennom mange forskjellige tiltak ønsker vi å virkeliggjøre visjonen om at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg, uavhengig av livssituasjon, livssyn eller kulturell bakgrunn. Kirkens Bymisjons oppdrag er å påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser og gi hjelp og lindre nød.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold (SKBØ) er en diakonal stiftelse med 40 ansatte og ca. 150 frivillige medarbeidere. Arbeidsfeltet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren, rusfeltet, psykisk helsevern, arbeidsmarkedstiltak, frivillighet, barn & ungdom, aktivitet og utlån. Arbeidet er finansiert av offentlige tilskudd, innsamlinger, gaver og bidrag fra personer, foreninger og bedrifter.
SKBØ har ulike tiltak og virksomheter i Halden, Mysen, Sarpsborg, Moss og Fredrikstad. Vår visjon er at alle mennesker skal oppleve respekt, rettferdighet, fellesskap og omsorg.
Vi er EQUASS-sertifisert og godkjent tiltaksarrangør. Les mer på www.kirkensbymisjon.no  

Vi søker en strukturert og dedikert person til å videreutvikle vårt arbeid med personal og administrasjon.

HR og adm.ansvarlig

Kirkens Bymisjon opplever vekst i oppdragsmengde og behov over hele fylket, og ønsker derfor å styrke staben med en dyktig kvinne eller mann som bidrar til nødvendig oppfølging og kvalitetssikring på tvers av byene og tiltakene vi driver.

Spennende, nyopprettet stilling som HR- og adm.ansvarlig (100%).

Dette er en spennende stilling for deg som er samfunnsengasjert og har solid kompetanse knyttet til personalutvikling og prosjektstyring/-rapportering.

Arbeidsoppgaver:

  • Personal- og lønnspolitikk
  • Kompetanse- og organisasjonsutvikling
  • Oppfølging av HR-/personalsystemer, herunder HMS og AMU
  • Overordnet styring av TV-aksjonsprosjekter
  • Ansvarlig for koordinering og gjennomføring av rapporter/regnskap knyttet til spesifisert økonomisk støtte/offentlige tilsagn
  • Bidra i organisasjonens samlede handlingsplanarbeid
  • Rådgiver for ledergruppa i personalspørsmål

Kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Utdanning innen personalledelse/administrasjon/økonomi/pedagogikk fra universitet/høyskole
  • Relevant arbeidserfaring, gjerne inklusive ledelse fra ideell sektor
  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
  • Effektiv, selvstendig og løsningsorientert
  • Strukturert, fleksibel og med gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

  • En utfordrende jobb med stort mulighetsrom for å utvikle og sette preg stillingen
  • Et hyggelig arbeidsfellesskap i en verdiforankret organisasjon i utvikling og vekst
  • Lønn etter avtale, forsikrings- og pensjonsordning

Den som tilsettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons verdigrunnlag og målsettinger.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fylkesledelsen ved Per Christian Skauen eller Lasse Imrik.

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

HR-sjef

A/S PALS er en grossist og næringsmiddelprodusent av kaffe, margarin og konditor- og bakevarer. Virksomheten holder til på Billingstadsletta 38, Asker, og har et landsdekkende distribusjonsapparat. Omsetningen ligger på ca. MNOK 300 og bedriften har ca. 85 medarbeidere.

HR-SJEF

Overordnet ansvar for HR-funksjonene samt administrative fellestjenester.

Vi søker medarbeider som kan utvikle og styrke HR-arbeidet innen våre ulike enheter som består av produksjon, grossist- og distribusjonsfunksjoner. Pals ivaretar hele verdikjeden fra innkjøp via salg til varene er levert hos kunden.

Ansvaret omfatter opplæring og strategisk kompetanseutvikling av ledere og medarbeidere.

  • lønn og lønnsforhandlinger
  • rekruttering
  • utvikling av personalsystemer
  • sykefravær
  • arbeidsmiljø
  • hms og fokus på interne som eksterne miljøfaktorer
  • administrative fellestjenester

Den aktuelle kandidat har bred faglig plattform og gode relasjonelle ferdigheter og beherske lov- og avtaleverk for yrkeslivet. Du må være villig til å arbeide med alle saker innen personal, bistå ledere og forstå at mennesker fra ulike miljøer har ulike behov.

Vi tilbyr:

  • stilling i en meget interessant og anerkjent bedrift innen bransjen
  • sentral rolle i organisasjonen med rapportering til adm. dir. og medlem i ledergruppen
  • store påvirkningsmuligheter
  • konkurransedyktige betingelser

HR leder

Westad Industri AS er en ledende leverandør av ventiler til den globale maritime industri, med betydelige leveranser også til norsk og internasjonal Olje- og Gassindustri. Westad ventiler brukes blant annet på tankskip som frakter flytende naturgass (LNG). Ekstremt lave service-temperaturer på -160°C stiller strenge krav til materialer, konstruksjon og produksjon, og våre kunder avhenger av Westads teknologisk avanserte produkter for trygg og effektiv produksjon og transport av olje og gass. Westad Industri AS er lokalisert på Geithus, 30 minutter fra Drammen, med hovedmarkeder i Asia og Europa. Bedriften har i dag litt over 100 medarbeidere, vil omsette for mer enn 350 MNOK i 2019, og har betydelige ambisjoner om videre vekst og utvikling. Westad ble etablert i 1895, og er i dag eiet av Klinger International, et internasjonalt industrikonsern med hovedkvarter i Østerrike.

Westad har levert sterke resultater de siste årene, fortsetter å oppleve høy aktivitet, og sikter mot å bedre en allerede sterk konkurranseposisjon. Vi søker:

HR-LEDER

Som HR leder på Westad vil du ha en strategisk og operativ rolle med helhetlig ansvar for HR og personalrelaterte oppgaver, systemer og prosesser i virksomheten. Du vil være en viktig rådgiver og støtte for ledergruppen, og utvikling av både ansatte og ledere i tråd med bedriftens strategi vil være sentralt. I det daglige vil du navigere i et hektisk produksjonsmiljø med høye krav til kvalitet og leveringspresisjon innenfor avanserte operasjoner som CNC- maskinering og automasjon, samt mekanisk montasje og krevende testing av ferdige ventiler.

Rette vedkommende vil få stor frihet til å ta de riktige og nødvendige grepene for å forme HR rollen iht selskapets strategi, og vil således få bryne seg på de fleste dimensjonene innenfor HR- og lederrollen. Systematisk forbedringsarbeid og viderutvikling av bedriftens HR systemer og prosesser vil være en viktig del av rollen. Kunnskap og nysgjerrighet om relevante trender omkring hvilke muligheter en stadig økende grad av digitalisering og automasjon kan bety for industrien er en fordel.

Westad jobber tett med internasjonale samarbeidspartnere på eier-, leverandør- og kundesiden, og du kommer til en stolt produksjonsbedrift som er er meget godt anerkjent i et globalt marked for sine produkter og merkevare, og som har en viktig rolle som hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet.

Arbeidsoppgaver

  • Koordinere, drive og videreutvikle selskapets HR prosesser, systemer og rutiner, kvalitetssikre samsvar opp imot ulike sertifiseringer (ISO) og relevante krav
  • Være en rådgiver og aktiv støtte for ledere med personalansvar for å bidra til en konsekvent og konstruktiv personaloppfølging
  • Videreutvikle en kompetansematrise og etablere en struktur der alle har en personlig utviklingsplan, primært koblet opp mot bedriftens strategi
  • Implementere og følge opp en aktiv lønnspolitikk på Westad, koordinere lønnsoppgjør, delta i forhandlinger
  • Støtte organisasjonen i lønns-, utviklings- og medarbeidersamtaler
  • Sette retning for lederutvikling
  • Styre etterfølgerkabal i kombinasjon med karriereplanlegging i organisasjonen
  • Synligjøre Westad lokalt, mot skoler og utvalgte industrisegmenter
  • Videreutvikle bedriftens lærlingordning
  • Etablere kontakt mot høyskoler for samarbeid rundt bachelor-/master oppgaver
  • Ivareta løpende HR og personaladministrative oppgaver og ha systemansvar for HR-relaterte systemer
  • Oppfølging av sykefravær; utvikle og standardisere rammeverket for oppfølging av syke og dialog med NAV
  • Bidra til gjennomføring av medarbeiderundersøkelser når det initieres av ledelsen
  • Støtte ledelsen i rekrutteringsprosesser av faste og midlertidige medarbeidere, samt av vikarer

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper

  • Minimum 5 års erfaring fra HR og HR administrasjon
  • Minimum Bachelorgrad i HR / Økonomi / Ledelse / andre relevante fag
  • Erfaring/kjennskap til avtaleverk innenfor HR området
  • Erfaring med utviklingsorientert HR arbeid og administrativt personalarbeid
  • God innsikt i relevant lovgivning
  • God systemsforståelse og fremstillingsevne
  • Erfaring med å jobbe konstruktivt med med fagforeninger
  • Imøtekommende og serviceinnstilt
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Gode samarbeidsevner
  • Selvstendig og strukturert
  • Initiativrik med sterk gjennomføringsevne
  • Pedagogisk ambassadør for endring
  • Språk: Norsk/engelsk, skriftlig og muntlig

Vi kan tilby

  • Store påvirknings- og utviklingsmuligheter i stillingen
  • Liten, tett og velfungerende organisasjon
  • Fleksibilitet i stillingen
  • Stort spenn i oppgaver
  • Mulighet til å få dyp innsikt i eksportrettet del av næringslivet, som er inne i en dynamisk og spennende tid
  • Spennende selskap i vekst
  • Gode muligheter for å bidra i spennende utviklingsprosjekter

Vi intervjuer fortløpende.

Forhandlingsleder

Frelsesarmeens personalavdeling støtter territoriets virksomheter i personalpolitiske spørsmål. Avdelingens hovedoppgaver er overliggende personalarbeid, lønn, juridisk støtte og opplæring. Avdelingen består av 12 årsverk.

Forhandlingsleder

Informasjon om stillingen:

Stillingen er 100% fast.

Arbeidsoppgaver bl.a.:
• Ansvarlig for Frelsesarmeens avtaleverk og forhandlinger knyttet til dette
• Opplæring og informasjon
• Kontakt med ledere i hele organisasjonen
• Kontakt med arbeidsgiverorganisasjonen Abelia
• Andre oppgaver innen personalavdelingens ansvarsområder

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:
• God kjennskap til Frelsesarmeens organisasjon
• Kjennskap til Frelsesarmeens avtaleverk
• Kjennskap til pensjonsordninger
• Høyere utdanning innen ledelse/personaladministrasjon og/eller jus er en fordel.
• God kunnskap om, og erfaring fra arbeidsrett.
• Annen relevant erfaring

Vi søker en person:
• Med gode mellommenneskelige egenskaper.
• Med utpreget serviceinnstilling.
• Med god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
• Med gode kommunikasjonsevner.
• Som er ryddig, løsningsorientert, fleksibel og proaktiv.
• Som er selvstendig og ansvarsbevisst.
• Som identifiserer seg med Frelsesarmeens verdier

Den som ansettes må arbeide i samsvar med Frelsesarmeens kristne grunnsyn.

Vi tilbyr:
• En spennende og utfordrende stilling med store muligheter for faglig utvikling
• Lønn etter avtale
• Pensjonsordning