Tag Archives: kirkeverge

Kirkeverge på Askøy

I fellesrådet er det 26 ansatte fordelt på 21 årsverk. I tillegg er det 4 sokneprester og en prostiprest knyttet til Askøy. Vår profil som kirke er bygget på felles verdier som: Åpen, tjenende, misjonerende og bekjennende. Dette er verdier som vi ønsker vår hverdag skal være preget av. Askøy kirkelige fellesråd ønsker å være tilstede i hverdagen til mennesker på Askøy. Derfor ønsker vi en kirkeverge som kan bidra til å utarbeide og gjennomføre en tydelig strategi for det kirkelige arbeidet på Askøy i neste 5 års periode, og være en god sparringpartner med de ulike faggruppene.

Stillingen gir mange muligheter og utfordringer for den rette personen. 

Kirkeverge på Askøy

Vår kirkeverge blir pensjonist og vi søker hans etterfølger:

Askøy kommune har snart 30.000 innbyggere og kommunesenteret Kleppestø ligger 15 minutter med bil fra Bergen sentrum. Kommunen er i vekst og har en ung befolkning.

Askøy har 5 kirker, 11 kirkegårder, 5 menighetsråd, ett fellesråd og felles administrasjon Kirkekontoret er lokalisert i Strusshamn kirke, ca 15 minutter i bil fra Bergen sentrum.

Det er i dag et godt samarbeid med kommunens ledelse. Kirken i Askøy har rammebasert tilskuddsordning basert på kommunens økonomiplaner.  Les mer på http://www.kirken-askoy.no.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av kirkelig fellesråd sin virksomhet etter gjeldende lover, forskrifter og målsettinger
 • Personalledelse
 • Økonomisk drift/ Økonomistyring
 • Utarbeide og gjennomføre handlingsplaner og prosjekter
 • Ansvar for drift og forvaltning av kirker og gravplasser

Formelle kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på minst bachelor-nivå innen ledelse/administrasjon/økonomi.
 • Lederutdanning. Relevant erfaring kan i noen grad kompensere for manglende utdanning.

Personlige kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en leder som er god til å kommunisere og inspirere og som har gode samarbeidsevner.
 • Er representativ i møte med kommunen, kirkens samarbeidsorgan, media og som leder for sitt personale.
 • Ser og verdsetter sine medarbeidere og skaper gode relasjoner.
 • Er løsningsorientert og engasjert.
 • Kan gå inn i Askøy kirkelige fellesråd sin visjon som er «Mer Himmel på jord»
 • Som aktivt vil arbeide for kirkens verdier som er Bekjennende, Misjonerende,
 • Tjenende og Åpen
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt
 • Evne til å ta og gjennomføre beslutninger.
 • Være medlem av Den norske kirke.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldende regler
 • Offentlig pensjonsordning gjennom Storebrand
 • Aktiv oppfølging fra fellesrådet som arbeidsgiver
 • Utfordrende og meiningsfylte arbeidsoppgaver med kompetente og engasjerte medarbeidere.
 • Det må påregnes bruk av egen bil i tjenesten.
 • ABV (Arbeidsveiledning)
 • Felles kirkekontor for alle menighetene i Askøy
 • Tiltredelse fra medio desember eller etter avtale.

Kyrkjeverje

Kvam har eit rikt kulturliv, og naturen byd på gode vilkår for friluftsliv både sommar og vinter. Kyrkja  og frivillige kristne organisasjonar driv eit aktivt arbeid i fleire av sokna, og samarbeidet er godt. Kvam har 4 sokn (Ålvik, Øystese, Vikøy og Strandebarm) 5 kyrkjer og 6 kyrkjegardar/gravplassar. Fellesrådet har arbeidsgjevaransvar for 15 personar. I tillegg er det 2 soknepreststillingar.

Vi har ledig stilling som:

Kyrkjeverje i 100 % stilling, frå sommaren 2020

Kyrkjeverja sine oppgåver:

 • Dagleg leiar for verksemda til fellesrådet i samsvar med gjeldande kyrkjeleg lovgiving.
 • Leiing og administrasjon, saksførebuing for fellesrådet og iverksetting av vedtak.
 • Personalforvalting med ansvar for alle som er tilsette av fellesrådet.
 • Økonomi og eigedomsforvalting, drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar.

Vi ynskjer kyrkjeverje / dagleg leiar med:

 •  Relevant utdanning, eller alternativ realkompetanse for stillinga.
 • Kjennskap til offentleg forvalting, økonomi og sakshandsaming generelt og spesielt.
 • Kjennskap til organisering og arbeid innan Den norske kyrkja. – 

Personleg eigenskap: 

 • Personleg eigna for stillinga
 • Ønskje om å arbeida for kyrkja sine mål, lokalt, nasjonalt og globalt

 Vi tilbyd: 

 • Kontor i Norheimsund kyrkje, med ansvar for 4 andre kyrkjer og 6 kyrkjegardar i kommunen.
 • Kontorfellesskap med sokneprestar, kateket, kyrkjelydspedagog, kyrkjemusikarar, diakoniarbeider, kyrkjetenar og  – sakshandsamar.

Søkjar må vera medlem av Den norske kyrkja, og lojal mot kyrkja si vedkjenning. Løn etter avtale. Pensjonsordning i KLP. Den tilsette må disponera eigen bil, og får dekka tenestekøyring etter offentleg regulativ.

Søknad med vitnemål og attestar kan sendast  til:  HS799@kyrkja.no  

Kyrkjeleg fellesråd i Kvam, Postboks 39, 5601 Norheimsund

Kirkeverge/daglig leder

Kirkeverge/daglig leder

Har du lyst på en spennende lederstilling i et arbeidsmiljø med mye engasjement og kunnskap? Kirkevergen har ansvar for meningsfulle tjenester som betyr mye for mange – i viktige faser av livet. Kirkens samfunnsansvar favner både kirkelige handlinger, gravplass for alle og forvaltning av kulturarv i form av kirkene.  Sør-Innherad kirkelige fellesråd lyser ut 100 % stilling som kirkeverge/daglig leder. Stillingen er ledig fra 1. september.

Sør-Innherad kirkelige fellesråd omfatter de tre kommunene Frosta, Levanger og Verdal med nærmere 38.000 innbyggere. Fellesrådsområdet består av 11 sokn med et variert tilbud innen menighetsarbeid, trosopplæring, kirkemusikk og diakoni. Menighetene innenfor fellesrådets grenser er en del av Stiklestad prosti. Fellesrådet har 35 ansatte fordelt på ca. 26 årsverk, og dekker kirke- og gravplassdrift, kirkemusikk, trosopplæring, diakoni og administrasjon. Det er 14 kirkebygg og 15 gravplasser innenfor Sør-Innherad kirkelige fellesråd.

Kirkekontoret er for tiden lokalisert til Levanger rådhus. Det er også kontorsteder i Verdal og på Frosta. Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets samlede virksomhet, og er også sekretær og saksbehandler for Sør-Innherad kirkelige fellesråd med folkevalgte fra de elleve soknene. Innenfor dagens organisering har kirkevergen en ledergruppe med fire linjeledere med delegert fagansvar, personalansvar og økonomiansvar.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle virksomheten i tråd med gjeldende lovgivning og fellesrådets målsettinger.
 • Ansvar for drift og forvaltning av kirkene og gravplassene.
 • Utøve arbeidsgiveransvar, planarbeid og økonomistyring på vegne av fellesrådet.
 • Legge til rette for et godt arbeidsmiljø og utvikling av ansatte, i samarbeid med prosten som arbeidsgiver for prestene.
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning eller tilsvarende kvalifikasjoner.
 • Dokumentert ledererfaring, der endringsledelse fra sammensatte organisasjoner blir spesielt vektlagt.
 • God kjennskap til kirkelig forvaltning og organisering.
 • Medlemskap i Den norske kirke.
Personlige egenskaper
 • Utviklingsorientert og engasjert.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet er viktig, og det vil bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater.
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP.

Kirkeverge

Gjerdrum og Heni menighet er en aktiv menighet med mye aktivitet både for barn og voksne. De to menighetene med hver sine kirker, ble sammenslått til en menighet i 1969. I dag er det et menighetsråd som også har funksjon som fellesråd. Både Gjerdrum og Heni kirke er trekirker på riksantikvarens liste over særskilt værneverdige kirker. I senere tid har menigheten også feiret Gudstjenster på misjonshuset i Ask sentrum. De flotte kirkene våre ligger litt utenfor allfarvei, og menigheten ønsker å være tilstede der folk er, midt i bygda, midt i livet.

Kirkeverge

Gjerdrum kommune har 7000 innbyggere og er i jevn vekst. Administrasjonssenteret i Gjerdrum heter Ask og ligger 3 mil nord for Oslo og 20 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Kirkekontoret har lokaler i Ask sentrum. Gjerdrum og Heni sokn har ett menighetsråd som også har fellesrådsfunksjon, og staben består av 7 kirkelig ansatte.
Menigheten driver Askhøgda barnehage som har ytterligere 5 ansatte. Soknet har to kirker og to kirkegårder.
 
Vi søker en engasjert, utadvendt og ressurssterk person, som vil bidra til å utvikle soknets virksomhet. Søker skal bidra til å styrke samarbeidet med kommunen og annet frivillig arbeid i bygda. I tillegg bør man ha god kjennskap til kirkelig virksomhet, og personlig egnethet vil bli vektlagt. Søker må være medlem i Den norske kirke.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for fellesrådets virksomhet, og sekretær for menighetsrådet
 • Personalansvar for ansatte i soknet inkludert utvikling av stab
 • Økonomi og administrasjon
 • Ansvarlig for drift av to kirker med tilhørende gravplasser
 • Drift og igangsetting av nødvendige prosjekter

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på høyskolenivå
 • Kompetanse og erfaring innen personalledelse, økonomi og administrasjon, fortrinnsvis fra kirkelig sammenheng
 • Gode IKT ferdigheter og evne til å ta i bruk nye systemer

Personlige egenskaper:

 • Tillitsskapende og omgjengelig både internt og eksternt
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP
 • Grunnkurs for kirkeverger / opplæring

Kirkeverge

Kirkeverge

Elverum kommune ligger i Østerdalen og har om lag 21.200 innbyggere.
Elverum kirkelige fellesråd består av 5 sokn og har like mange kirker og gravlunder.
Hver menighet byr på variert aktivitet etter en folkekirkelig profil. Det kirkelige arbeidet
er en viktig kulturfaktor i lokalsamfunnet.
Kirkekontoret er lokalisert i felles kontorer for alle ansatte inkludert prost og 3
sokneprester. Vi er til sammen 23 medarbeidere i forskjellige roller.
For enda mer informasjon, se oss på

www.elverum.kirken.no

www.elverum.kommune.no

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle virksomheten i tråd med gjeldende lover/regler og fellesrådets
 • målsetting
 • Daglig ledelse av fellesrådets ansvarsområder når det gjelder
 • arbeidsgiveransvar, plan- og økonomiarbeid.
 • Ansvar for drift av 5 kirker og gravlunder
 • Saksforbereder og sekretæroppgaver for fellesrådet.
 • o Videreføre og utvikle samarbeidet med Elverum kommune.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskolenivå/universitetsnivå
 • Det er ønskelig med særlig kompetanse innen ett av følgende fagområder
 • – Ledelse og personalledelse
 • – Økonomistyring og forvaltning
 • – Kompetanse fra drift/anlegg samt gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig
 • Du har bred erfaring, gode samarbeidsevner, har evne til å se medarbeiderne
 • Du har evne til å arbeide strategisk og er utviklingsorientert
 • Du er selvstendig, tenker helhet og har god evne til tverrfaglig samarbeid
 • Du har et tydelig ønske om å fremme en levende og inkluderende folkekirke i
 • Elverum samfunnet
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med stort mangfold og varierte arbeidsoppgaver.
 • Konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke

Kirkeverge

Nesodden kommune har 19 600 innbyggere. I underkant av 12 000 er medlemmer av Den norske kirke. Nesodden er en kulturkommune, har et landlig preg og er nært knyttet til Oslo med en kort båtreise. Befolkningstettheten er størst på nordre Nesodden. Her har det i lengre tid vært ønske om en ny kirke, og det samarbeides med politikerne om dette. Søkere må være medlem av Den norske kirke og være lojal mot kirkens grunnverdier og visjon.

Kirkeverge

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for fellesrådets virksomhet
 • Personalansvar for ansatte i fellesrådet
 • Økonomisk og administrativt lederansvar
 • Drift og vedlikehold av 3 kirker og 2 gravplasser, herunder en middelalderkirke
 • Saksbehandler og sekretær for fellesrådet, arbeidsutvalget og administrasjonsutvalget

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på høyskolenivå
 • Kompetanse og erfaring innen personalledelse, økonomi og administrasjon, fortrinnsvis fra kirkelig sammenheng

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsegenskaper, bÃ¥de muntlig og skriftlig
 • OppnÃ¥r tillit og gode relasjoner internt og eksternt
 • Evne til Ã¥ jobbe strategisk og utviklingsorientert
 • Egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale ihht KAs avtaleverk
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP

Kirkeverge

Vi søker ny kirkeverge

Vår nåværende kirkeverge går av med pensjon våren 2020, og vi søker derfor etter hans etterfølger.

Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er i sterk vekst, gjennomgår en urban utvikling og har ca. 40.000 innbyggere. Vi har to aktive menigheter; Fjellhamar og Skårer med i alt ca. 23 000 medlemmer. Fellesrådet har moderne kontorer i Lørenskog Hus hvor begge menighetsstaber og kirkevergens stab er lokalisert. 

Du kan lese mer om Lørenskog kommune her: https://www.lorenskog.kommune.no/ og våre menigheter her: https://lorenskog.kirken.no/ 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av fellesrådets arbeid i samsvar med lover, forskrifter og arbeidsinstruks.
 • Personalansvar for ansatte i fellesrådet.
 • Økonomisk og administrativt lederansvar.
 • Ansvar for tilsyn, drift og vedlikehold av kirkebyggene, inkludert middelalderkirken Lørenskog kirke.
 • Ansvar for gravferdsforvaltningen, herunder drift og vedlikehold av gravplass, driftsbygninger og maskiner.
 • Sekretær og saksbehandler for fellesrådets styre.
 • Kontakt med og rapportering til offentlige myndigheter, spesielt den kommunale administrasjon.
 • Bidra til å synliggjøre kirken i Lørenskog gjennom media og annen utadrettet virksomhet.
 • Annet administrativt arbeid for å understøtte den kirkelige virksomhet i kommunen.

Fellesrådet søker en person med:

 • Relevant høyere utdanning innen ledelse, personal og økonomi.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og kirkelig organisering.
 • Erfaring med personalledelse og økonomistyring.
 • Medlemskap i Den norske kirke og et sterkt engasjement for den norske kirkes grunnverdier og visjon.
 • Gode samarbeidsevner.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en lagbygger som kan være med og utvikle kirken i Lørenskog sammen med en faglig sterk stab og et stort antall frivillige. Aktivitetsnivået i menighetene og kirkene er høyt, og du må derfor både ha stor arbeidskapasitet, gode kommunikasjonsevner og en fleksibel innstilling.

Annet:

 • Lønn etter avtale. Pensjonsordning gjennom KLP.
 • Spørsmål om stillingen kan rettes til Lørenskog kirkelige fellesråd ved styreleder Jørn Aleksandersen, jaleksan@online.no, telefon
  922 36847
  Søknad sendes Lørenskog fellesråd, Postboks 304, 1471 Lørenskog eller pr. mail til geir.haavemoen@lorenskog.kirken.no.

Assisterende kirkeverge / HR-leder

Kommunestyrene i Oppegård og Ski har vedtatt å etablere en ny kommune. Den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2020 og skal hete Nordre Follo kommune. En konsekvens av sammenslåingsvedtaket er etableringen av Nordre Follo kirkelige fellesråd. Fellesrådet vil få en stab på 55 ansatte  som vil ha arbeid på 4 menighetskontor, driftsavdeling(er) og fellesadministrasjon.

Assisterende kirkeverge / HR-leder

Nordre Follo kirkelige fellesnemnd søker en assisterende kirkeverge/HR-leder som skal være med å lede et spennende og omfattende arbeid for Den norske kirke i Nordre Follo. Assisterende kirkeverge/HR-leder vil ha en sentral rolle i fellesrådets ledelse ved å være en aktiv bidragsyter i å bygge en ny organisasjon og være kirkevergens stedfortreder.
Tiltredelse 01.10.2019 eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Kirkevergens stedfortreder
 • Fremme hensiktsmessig organisasjonsutvikling
 • Legge strategiske planer og bidra til å realisere rådenes mål.
 • HR-leder for ansatte i Nordre Follo kirkelige fellesråd
 • Ansvar for ansettelser, permisjoner og avslutning av arbeidsforhold
 • Drøftinger og forhandlinger med lokale fagforeninger
 • Ansvar for personvernarbeid
 • Ansvar for HMS-arbeid
 • Gjennomføre og følge opp psykososiale vernerunder i alle staber
 • Ansvar for å følge opp langtidssyke
 • Saksbehandler og sekretær for ansettelsesråd og arbeidsmiljøutvalg

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, gjerne med administrasjons- og ledelsesfag i fagkretsen
 • Kunnskap om/erfaring fra å lede ansatte i omstillingsprosesser
 • Du har god kjennskap til HR-faget
 • Kunnskap om Den norske kirkes organisering
 • Medlemskap i Den norske kirke

Personlige egenskaper:

 • Din sterkeste side er at du er en løsningsorientert relasjonsbygger
 • Du er effektiv og takler mange gjøremål og raske omskiftninger
 • Du er systematisk og kan holde god orden
 • Du er lett å samarbeide med

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor
 • Selvstendige, utfordrende og meningsfylte oppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling og opplæring tilpasset ditt og virksomhetens behov
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn
 • Den tilsatte må være kirkeverge i Oppegård kirkelige fellesråd i en overgangsperiode fra 01.10. til 31.12.2019.

Kirkeverge / daglig leder

KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER I 100% STILLING

Dagens virksomhet i Steinkjer kirkelige fellesråd omfatte ni sokn med ni kirker, to kapeller og elleve kirkegårder, i tillegg finnes det ett livssynsnøytralt gravkapell. Steinkjer kirkelige fellesråd drifter også krematorium for Midt-Norge.

Fra 01.01.20 vil Verran- og Steinkjer kommune bli nye Steinkjer kommune. Tilsvarende sammenslåing vil også gjelde for kirkens aktiviteter i disse kommunene.

Sammenslåingen vil medføre en felles kirkeverge for det nye området.

Prosjektorganisasjonen for sammenslåingen lyser nå ut 100 % stilling som kirkeverge/daglig leder for nye Steinkjer kirkelige fellesråd.

Dagens virksomhet i Steinkjer kirkelige fellesråd omfatter for tiden ni sokn med ni kirker, to kapeller og elleve kirkegårder, i tillegg finnes det ett livssynsnøytralt gravkapell. Steinkjer kirkelige fellesråd drifter også krematorium for Midt-Norge. I Verran er det ved sammenslåingen ett sokn, tre kirker og fire kirkegårder.

De to fellesrådene har vel 28 ansatte og er for Steinkjer sin del lokalisert i kontorfellesskap med prost og seks prester sentralt i Steinkjer sentrum. For Verran sin del er lokaliseringen sentralt i Malm.

Kirkevergen skal være daglig leder for fellesrådets administrative og operative oppgaver i det sammenslåtte området.

Fram til sammenslåing 01.01.20 vil kirkevergen bare ha ansvar for nåværende Steinkjer kirkelige fellesråd.

Vi søker etter en dyktig, tydelig og handlekraftig leder.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle virksomheten i tråd med gjeldende lovgivning og fellesrådets målsettinger
 • Ansvar for drift og forvaltning av kirkene
 • Utøve arbeidsgiveransvaret, planarbeid og økonomistyring på vegne av fellesrådet
 • Legge til rette for et godt arbeidsmiljø og utvikling av ansatte

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse eller annen tilsvarende relevant bakgrunn innen administrasjon/personal, ledelse og økonomi.
 • Det er ønskelig med kjennskap til kirkelig forvaltning og organisering.
 • Medlemskap i Den norske kirke.
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. kirkelovens § 29.

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og engasjert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder av fellesnemnda, Per Ole Austmo, tlf. 414 72 835.
Søknad og CV med nødvendig dokumentasjon sendes Fellesnemda for Steinkjer og Verran, Postboks 3043, 7709 Steinkjer.

Kirkeverge / Daglig leder

Lengst vest i øyriket Vesterålen, med særegne fjellformasjoner og i naboskap med storhavet, ligger Bø kommune med ca. 2.700 innbyggere.

Vi er stolte av, og glad I kommunen vår. I Bø finner du:

Kjempeflotte oppvekstsvilkår for barn og unge. Et mangfold av kultur og idrettsaktiviteter. Godt og bredt service- og tjenestetilbud. Et varmt og inkluderende samfunn. En kommune det er godt å bo i, og behagelig å bli gammel i. Vakker, spektakulær og storslått natur du kan benytte gratis.

BØ OG MALNES MENIGHETSRÅD SØKER KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER

Bø og Malnes menighet er ett sokn, har 2 kirker og 5 kirkegarder, og betjenes av sokneprest, kirkeverge, diakon, menighetssekretær, kirketjener og organist. Kirkekontoret er samlokalisert i Bø kommunes rådhus. Vår mangeårige kirkeverge går nå av med pensjon. Bø og Malnes menighet har derfor ledig 100 % fast stilling som

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for menighetsrådets/fellesrådets virksomhet.
 • Lede, koordinere og organisere aktivitetene innenfor fellesrådets ansvarsområde og lede staben.
 • Personalansvar for ansatte i fellesrådet.
 • Økonomisk og administrativt lederansvar, herunder plan og budsjettansvar.
 • Drift og vedlikehold av kirker og gravplasser, og utøve tilsyn og forvaltning av kirker, gravplasser og andre kirkelige bygg og eiendommer.
 • Sekretær og saksbehandler for menighetsrådets/fellesrådets virksomhet.
 • Kontakt og rapportering til offentlige myndigheter.
 • Ansvaret for at:
  • Kirkesektorens tilsatte bidrar til realisering av vedtatte mål.
  • At kirkesektoren til enhver tid er hensiktsmessig organisert.
  • Det legges til rette for et godt arbeidsmiljø som grunnlag for de tilsattes utvikling, arbeidsinnsats og trivsel.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole innen ledelse, personal, IT og Økonomi.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og kirkelig organisering og ideologi.
 • Personal- og økonomierfaring.
 • Kunnskap og forståelse for historiske verdier er ønskelig.
 • Medlemskap i Den norske kirke, og vise engasjement og lojalitet til den norske kirkes grunnverdier og visjon.
 • Personlig egnethet.
 • Det er ønskelig at den ansatte disponerer bil.

  Annet

 • Lønn etter avtale. Pensjonsordning gjennom KLP.
 • Spørsmål om stillingen kan rettes til Fellesrådets leder Inger Johanne Iversen, tlf. 911 11 921.

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes:

Bø og Malnes menighetsråd/kirkelige fellesråd ved leder Inger Johanne Iversen

Kirkekontoret

Veaveien 50

8475 Straumsjøen

Kyrkjeverje – Dagleg leiar

Stryn kyrkjelege fellesråd har administrasjon av tilsette, økonomi og fellestiltak for åtte kyrkjelydar i Indre Nordfjord. På vegne av dei 8 sokneråda, forvaltar fellesrådet 9 kyrkjer og 9 kyrkjegardar, eit driftsbudsjett på 6.186 mill kr og 10,31 årsverk fordelt på  20 stillingar. Det er tre sokneprestar tilsett av bispedømet. Dei andre medarbeidarane er tilsett av fellesrådet: organistar, kyrkjetenarar, kyrkjegardsarbeidarar, kateket og trusopplæringsmedarbeidarar. Vi har hatt trusopplæringsmidlar sidan 2008.

Kyrkjeverje – Dagleg leiar

Kyrkjeverja skal være dagleg leiar for rådets administrative og operative oppgåver.

Til å leie den kyrkjelege verksemda søkjer vi etter ein person som skal ha:

 • Økonomisk og administrativt ansvar for fellesrådets verksemd
 • Arbeidsgivaransvar for dei kyrkjeleg tilsette i fellesrådet.
 • Ansvar for drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar.
 • Være sekretær for fellesråd, administrasjonsutval og andre utval under fellesrådet.
 • Vidareutvikle samarbeid og gode relasjonar til sokna, prestane, kommune og andre samarbeidspartnarar i og utanfor lokalsamfunnet.
 • Den som vert tilsett må kunne nytte eigen bil i tenesta.

Fellesrådet søkjer derfor etter ein person med følgjande eigenskapar, kvalifikasjonar og erfaringar:

 • Relevant utdanning på høgskule/universitetsnivå
 • Ev. dokumentert praksis som kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring og kunnskap innan offentleg eller annan relevant forvaltning.
 • Økonomisk kompetanse.
 • Erfaring innan personalleiing.
 • Kjennskap til kyrkjeleg verksemd, struktur og organisasjon
 • Gode samarbeidseigenskapar.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne.
 • Personlege eigenskaper blir vektlagt.
 • Administrasjonsspråket i Stryn kommune er nynorsk.
 • Det er i gang mange reformer innan Den norske kyrkja, og vi vil leggje vekt på evne til omstilling og vilje til å tileigne seg kompetanse på nye område.

Fellesrådet kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • En interessant, spennande og utfordrande stilling i eit aktivt og engasjert miljø.
 • Den som blir tilsett må være medlem av Den norske kyrkje.