Tag Archives: kommunalsjef lillehammer

Kommunalsjef for sektor helse og omsorg

Lillehammer er en moderne by som samtidig har fått utmerkelser for sin arkitektur og bevaring av opprinnelig bebyggelse i gågata. Nasjonalt og internasjonalt er Lillehammer mest kjent for å ha arrangert de 17. Olympiske vinterleker i 1994. I februar 2016 var Lillehammer vertskap for Ungdoms-OL. 

Byen ved Mjøsa er en vinter- og kulturby, og huser blant annet Norsk Litteraturfestival og Dølajazz, men aller mest er nok Lillehammer kjent som vinterby. Byen og regionen har stor arrangementskompetanse, særlig med tanke på nasjonale og internasjonale idrettsarrangement. Lillehammer har et stabilt innlandsklima og et fantastisk turterreng for både sommer- og vinteraktiviteter. Innbyggerne teller snart 28.000, og kommunen har en utstrekning på 477 km2, mens Lillehammer-regionen (Lillehammer, Øyer og Gausdal) har nær 40. 000 innbyggere. Byen er vertskommune for Sykehuset Innlandet – Lillehammer, fylkesmannsembetet og fylkesadministrasjonen, og har gode kommunikasjonsforbindelser til jernbane, buss og flyplass. Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammerregionen, og se andre muligheter, klikk her.

Kommunalsjef for sektor helse og omsorg

Sektoren har en visjon om «Mestring hele livet». Dette skal være førende for tjenestetilbud og tjenesteutførelse. Med mestring som kjernebegrep er hovedmålet at flere skal kunne bo lengre hjemme. For å understøtte en mestringskultur, er det funnet frem til fire fokusområder som skal prege kommunens tjenester overfor befolkning både innen oppvekstfeltet og innen helse og omsorg. De fire fokusområdene er forebygging, medvirkning, samarbeid og kompetanse. Det vil i 2018 vedtas en ny kommunedelplan.

Sektor Helse og omsorg dekker tjenesteområder knyttet til helse og omsorg; som hjemmetjenester, institusjonsplasser inkludert akuttsenger og intermediære senger, rehabiliteringstjenester, legevakt, oppfølging av samhandlingsreformen, mv. Sektoren har omlag 900 medarbeidere med et netto budsjett på 370 mill NOK.

Det legges vekt på , og forventes bidrag til gode samhandlingsarenaer mellom tjenesteområdene, både innen sektoren og sammen med de andre sektorene.

Kommunalsjefen har rådmannens fullmakter på området, og skal bidra til rådmannsgruppens strategiske beslutninger ut i fra et helhetsperspektiv for kommunen.

Tjenesteområdene i sektoren har faglig sterke miljøer. Det arbeides med helhetsfokus på tjenestemottaker, og det legges vekt på en god dialog og samspill mellom tjenesteområdene innad og på tvers av sektorer for å lykkes med dette.

Kandidatens kompetanse og lederprofil
Kommunalsjefens oppgave er strategisk utvikling på kommunenivå, daglig lederstøtte og oppfølging av virksomhetene. Du skal ha en viktig rolle i å utvikle lederne i sektoren, og du skal initiere strategisk utvikling sammen med tjenesteområdelederne. Du skal lede denne sektoren på en slik måte at tjenestetilbudet harmonerer med oppgavene og rammene kommunen til enhver tid har.

Du må ha den nødvendige faglige oversikt til å kunne gjøre langsiktige vurderinger av tjenesteleveransen, forstå brukerperspektivet, være analytisk og ha god økonomiforståelse.
Lederperspektivet vi ønsker er involverende, utfordrende, støttende, samlende, og du må kunne kommunisere tydelig. Du må ha fokus på medvirkning og kunne skape engasjement og klarhet for mål og strategier. Du er tydelig på beslutninger, oppfølging og gjennomføring. Vi ønsker at du leder og går foran i å utvikle vår organisasjon til å tjene vår helt sentrale rolle i samfunnet.
Det er viktig at du forstår politiske prosesser, og samspillet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Som kommunalsjef skal du også følge opp sektorens saker til politiske utvalg.

Kvalifikasjoner

Ønsket bakgrunn
Du har ledererfaring fra en større og kompleks virksomhet. Du må kunne vise til resultater fra relevant fagområde. Du bør ha erfaring fra offentlig sektor. Det er nyttig om du har erfaring fra håndtering av saker i offentligheten, og du må ha hatt tilstrekkelig med krevende situasjoner til at du er blitt trygg i lederrollen. Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne på masternivå.
Personlige egenskaper tillegges vekt.