Tag Archives: leder havforskning

Vil du være med å lede Europas mest ekspansive marine institutt?

Vil du være med å lede Europas mest ekspansive marine institutt?

To ledige stillinger som programleder

Havforskningsinstituttet (HI) er det største marine forskningsinstituttet i Europa med vel tusen ansatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Vårt hovedkontor ligger i Bergen,

vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.1. januar 2018 ble HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om stillingene:

De utlyste stillingene er:

1: Program for Norskehavet (ramme 180 mill.)

Programmets prosjekter skal gjennom overvåking og forskning produsere data og kunnskap for å gi råd til forvaltingen om ressurser og miljø i Norskehavet.

Arbeidsoppgavene er å gi forvaltningsråd for de pelagiske fiskebestandene, for dyphavsressurser, sjøpattedyr, økosystemsystem og prosesser, og å overvåke og tilstandsvurdere havklimaet, plante- og dyreplankton. Kunnskap om Norskehavets økosystemer er derfor en fordel.

2: Program for Havet i utenriks og utviklingspolitikk (ramme 120 mill.).

Etter at Regjeringen framla St.mld. 22 (2016–2017) Havet i utenriks -og utviklingspolitikken, ser Havforskningsinstituttet nå i større grad utenriks og utviklingspolitikken i sammenheng når det gjelder forvaltningen av havet.

Havforskningsinstituttet drifter forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen for NORAD, og har en stor forskning og forvaltningsportefølje fra NORAD sammen med FAO (Nansenprogrammet og Fisk for utvikling). Dette utgjør i dag ca. 80 % av prosjektporteføljen til programmet. FNs bærekraftsmål for hav -og utviklingsarbeid gir overordnede føringer. Oppgaven for programleder blir å koordinere og utvikle Havforskningsinstituttets omfattende internasjonale engasjement i sammenhengen med våre store utviklings- og utenriksrådgivnings oppgaver. Samtidig ser vi at innen utenrikspolitikken ønsker Norge synlighet og ambisjoner om en mer aktiv rolle innen internasjonal havforvaltning og FNs bærekraftsmål.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter personer med gode strategiske evner og med oversikt over programmets fagfelt. Søkere må ha doktorgrad innenfor relevant fagområde for Havforskningsinstituttet og kunne dokumentere solid vitenskapelig erfaring tilsvarende 1183 forsker/1013 professor eller 1110 forsker, og ha lederfaring, helst fra forskningsbasert virksomhet. Dersom aktuelle kandidater ikke kan dokumentere nødvendig forskningskompetanse, vil en vitenskapelig komité foreta en bedømming.

Gode lederegenskaper er nødvendig. I tillegg må du være resultatorientert, ha gode samarbeidsevner og kunne motivere medarbeiderne, samt bidra til kommunikasjon og samarbeid, internt og eksternt. Arbeidsspråket er norsk, og det stilles krav om god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Søkeren må også beherske engelsk på høyt nivå, både skriftlig og muntlig.

Det forventes at programlederen holder seg faglig oppdatert på programmet sitt fagområde og utvikler egen kompetanse.

Programsammensetningen i Havforskningsinstituttet vil kunne endre seg over tid.

Generell informasjon

Forskningen ved Havforskningsinstituttet er prosjektorganisert og prosjektene samles til enhver tid i relevante program. Hovedoppgavene til programlederne er å sørge for at instituttet leverer relevant forskning og rådgivning av høy faglig kvalitet til rett tid, og i tråd med styringssignaler og tildelte økonomiske rammer.

Programlederne må gjennom prosjektene i programmet sørge for at vi har aktivitet på alle etterspurte og relevante fagområder.Programlederne rapporterer til forskningsdirektør for forsknings- og rådgivningsprogram.

Arbeidssted vil være i Bergen, Tromsø eller på en av instituttet sine forskningsstasjoner i Matre, Austevoll eller Flødevigen etter eget ønske. Reisevirksomhet må påregnes.

Stillingene er i stillingskode 1111 forskningssjef, ltr. 71-101, brutto kr 638 700–1 274 100, ut fra kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker oss også programledere som kan koordinere aktiviteter samtidig som de må påregne å bidra i forskningsformidling, og å motivere til økt vitenskapelig publisering. Programleder skal kvalitetssikre rådgivingen HI gir samt vise evne til nytenking. Vedkommende bør også har erfaring i prosjektstyring.

Programlederne har egen prosjektstøtte, men ikke personalansvar eller personaladministrasjon. De er også medlemmer i instituttets rådgivningskomité og toktkomité.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås fra forskningsdirektør for forsknings- og rådgivningsprogram Karin Kroon Boxaspen, tlf. 950 66 856

Havforskningsinstituttet en IA-virksomhet og er opptatt av mangfold. Vi har som mål å øke tallet på kvinner i lederstillinger. Så se muligheten og søk!