Tag Archives: leder kirken

Økonomi- og administrasjonsleiar

Nær Gud, nær menneske.» Slik lyder Øygarden kyrkjelege fellesråd sin visjon. I alt vårt arbeid og i alle våre møte med menneske skal vi både kvile i, og strekkje oss etter denne visjonen. Takknemlegheit, og det å vere tenande og frimodige i arbeidet er sentrale verdiar hos oss. Vi ønskjer medarbeidarar som vågar å reflektere over om praksisen vår samsvarar med dei verdiane vi forkynner og ønskjer å etterleve. Fellesrådet er stort, vi har om lag 39 000 innbyggarar og 28 600 medlemer.

Kommunesenteret ligg 15 min køyring frå Bergen sentrum. Vi er om lag 50 kyrkelege tilsette. Les meir om oss på www.kyrkja.no/oygarden , ta ein telefon eller kom gjerne innom oss i kontora våre på Straume

Økonomi- og administrasjonsleiar

Overordnet beskrivelse av stillingen og virksomheten:
Ønskjer du ein viktig og spennande leiarjobb der du kan gjere ein forskjell for andre?

Øygarden kyrkjelege fellesråd søkjer no etter ein initiativrik og dedikert økonomi- og administrasjonsleiar. Stillinga er ein del av leiargruppa.

«Nær Gud, nær menneske.» Slik lyder Øygarden kyrkjelege fellesråd sin visjon. I alt vårt arbeid og i alle våre møte med menneske skal vi både kvile i, og strekkje oss etter denne visjonen. Takknemlegheit, og det å vere tenande og frimodige i arbeidet er sentrale verdiar hos oss. Vi ønskjer medarbeidarar som vågar å reflektere over om praksisen vår samsvarar med dei verdiane vi forkynner og ønskjer å etterleve. Fellesrådet er stort, vi har om lag 39 000 innbyggarar og 28 600 medlemer.

Som økonomi- og administrasjonsleiar vert du ansvarleg for å leie seksjon for økonomi og administrasjon. Du får ei sentral og allsidig leiarutfordring med stor bredde i oppgåver og ansvar. Seksjonen har til saman seks medarbeidarar. I tillegg har du ei stor grenseflate mot andre seksjonar, team av tilsette og folkevalde organ.

Vi ser etter ein relasjonell leiar med god praktisk erfaring innan økonomistyring frå næringsliv, organisasjonar eller offentlege aktørar. Du har ein involverande leiarstil og nyttar dei ressursane du har rundt deg. Det er og viktig å ha evna til å kombinere strategisk tenking med stor gjennomføringskraft.

Du vert motivert av å bidra til ei mest mogleg effektiv og profesjonell styring og forvaltning av våre verdiar.

Personen som vert tilsett må ha eit personleg engasjement for Øygarden kyrkjelege fellesråd sin visjon og verdiar, og vere medlem av Den norske kyrkja.

Vis di interesse for stillinga ved å registrere din CV og søknad snarast. Attestar og vitnemål må leggast ved søknad.

Søknadsfrist: 21.mai 2023 – søknadar vert vurdert fortløpande.

Arbeidsoppgåver

 • Strategisk og operativt ansvar for stabsfunksjonane ved kontoret
 • Planlegge og styre økonomi
 • Ansvarleg for drift av kyrkjekontoret
 • Ansvar for å leie og vidareutvikle seksjon for økonomi og administrasjon
 • Bidra til godt arbeidsmiljø og trivsel
 • Personalansvar
 • Delta i leiargruppa og ulike team og råd/utval
 • Sikre kontroll og etterleving av lover og reglar
 • IKT-ansvar

Kvalifikasjonar

 • Leiarerfaring
 • Høgskuleutdanning innan økonomi
 • Evne til å kommunisere effektivt både skriftleg og munnleg
 • Erfaring med å leie økonomiarbeid er ønskeleg
 • Erfaring frå sakshandsaming er ønskeleg
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk
 • Kompetanse innan IKT, teknologi og effektivisering

Øygarden kyrkjelege fellesråd ønskjer mangfald med omsyn til kjønn, alder, funksjonshemming, kulturell bakgrunn og/eller hol i CV-en, og oppfordrar alle som er kvalifiserte til å søke stillinga.

Personlege eigenskapar

 • Tilgjengeleg, open og inkluderande leiar
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og dedikert
 • Strukturert, målretta og effektivt
 • Sjølvstendig
 • Handlekraftig
 • God problemløysar

Vi tilbyr

 • Ein meiningsfull arbeidskvardag med påverkingsmoglegheiter
 • Utfordrande og viktig leiarjobb
 • Arbeid med faglege og engasjerte kollegaer og frivillige
 • Fleksibel arbeidstid
 • Løn og arbeidstilhøve følgjer tariffavtalar og avtaleverk for kyrkjeleg sektor.
 • Pensjonsmedlemskap i KLP

Kirkeverge

Kirkeverge

Målselv kirkelige fellesråd søker ny kirkeverge i 100% stilling. 2.gangs utlysning med søknadsfrist 31.03.2023.

Som kirkeverge vil du få det daglige ansvaret for fellesrådets virksomhet i Målselv. Kirkevergen rapporterer til fellesrådets valgte leder og medlemmer, som er Målselv kirkelige fellesråds øverste organ (“styre”).

Målselv kommune med ca. 6.500 innbyggere har en attraktiv beliggenhet i umiddelbar nærhet til både natur og flyplass. Stabil nærligs- og boligutvikling betyr at kommunen har et aktivt kultur- og musikkliv der også kirken spiller en viktig rolle.

Målselv har to sokn med fire gudstjenestesteder; Målselv kirke, Øverbygd kirke, Kirkesnesmoen kapell og Heggelia kapell. Det er tre gravplasser. Soknene betjenes av en engasjert og samarbeidsorientert stab som totalt teller 8 personer, herav 2 prester. Administrasjonen består av kirkeverge og konsulent, i tillegg er det 2 kirketjenere, organist og kateket.

Alle ansatte arbeider i begge sokn. Menighetsrådene har felles trosopplæringsplan og felles menighetsblad. Det er et godt samarbeid mellom ansatte og frivillige, og et godt tverrfaglig samarbeid i staben.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Utøve daglig ledelse og forvaltning av fellesrådets virksomhet i samsvar med vedtatte planer, budsjetter, gjeldende lover og forskrifter
 • Ansvar for å lede og motivere høyt kompetente ansatte
 • Gravplassmyndighet for alle kommunens innbyggere
 • Sørge for god forvaltning og drift av kirker og gravplasser
 • Være saksbehandler og sekretær for fellesrådet og andre utvalg
 • Sikre finansiering av driften og investeringsprogram gjennom aktiv forhandling om økonomiske rammer og søke andre finansieringsløsninger der det er mulig
 • Lede strategi- og utviklingsarbeid for fellesrådet i samarbeid med menighetsrådene
 • Bidra til å skape gode relasjoner og samhandling med, og mellom, menighetene
 • Representere virksomheten utad mot kirkelige organer, lokalpolitikere, administrasjonen i kommunen, media og andre interessenter

KVALIFIKASJONER

 • Høyere økonomisk/administrativ utdannelse. Særskilt relevant praksis kan kompensere for manglende utdanning.
 • Relevant ledererfaring.
 • Erfaring fra møteledelse, forhandlinger og/eller annen utadrettet virksomhet.
 • God kjennskap til kirkelig forvaltning og organisering.
 • Engasjement for kirkens visjon og målsettinger.
 • Erfaring og gode ferdigheter i bruk av dataverktøy.
 • Må kunne føre og avslutte regnskap.
 • Medlem av Den norske kirke.
 • Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest i henhold til Kirkeloven §29.

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Gode lederegenskaper og evne til organisering.
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig.
 • Strukturert og ryddig.
 • Kunne arbeide godt selvstendig og i team med ansatte og frivillige.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

VI TILBYR

 • En variert og utfordrende lederstilling med mange viktige oppgaver i et spennende og godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning gjennom KLP.
 • Gode digitale verktøy som gir god fleksibilitet i en hektisk hverdag.
 • Kollegaforum på regionalt, bispedømme- og landsnivå.
 • Tilbud om kurs og lederutvikling gjennom KA.
 • 6 måneders prøvetid.

Ved søknaden vedlegges CV, vitnemål og attester.

Ved oppfølging av søknaden vil det blir spurt etter referanse.

Søknad sendes til: Målselv kirkelige fellesråd på epost: kirkeverge@malselv.kirken.no eller vanlig post; Fagerlidal 18, 9325 Bardufoss.

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til leder i fellesrådet, May Britt Odden, tlf. 948 92 590 eller kirkeverge Roald Wikran tlf. 77 83 08 93.

Avdelingsleder Gravplassforvaltning

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 170 medarbeidere tilknyttet administrasjon og drift av 16 menigheter og 21 kirker, 19 kirkegårder/gravplasser med tilhørende bygninger.  

Gravplassavdelingen i Kirkelig fellesråd har godt omdømme for sin faglige dyktighet, kreativitet og omsorgsevne. Avdelingen forvalter til sammen ca. 950 mål gravplasser, flere med høy parkmessig standard. Vi har stort fokus på de kulturhistoriske verdier som gravplassene og gravminner representerer i tillegg til bærekraft, miljø og digitalisering. Det gjennomføres årlig cirka 1200 gravferder hvorav ca. 70% er kremasjoner utført i vårt krematorium. Gravplassansvaret er for alle innbyggere i Trondheim uavhengig av tro – og livssyn.

Leder for gravplassene i Trondheim

– en meget spennende stilling, for deg med engasjement for samfunn, miljø og bærekraft og medarbeidere.

Kirkelig fellesråd i Trondheim søker en erstatter etter vår meget dyktige avdelingsleder som går over i en seniorrådgiverstilling hos Kirkevergen.

Gravplassektoren er i en rivende utvikling med fokus på miljø, bærekraft og god kommunikasjon med befolkningen uavhengig av tro og livssyn.

Vi søker deg som har et ekte engasjement for dette, og som ønsker å bidra til at Kirkelig fellesråd fortsatt kan være en aktør med solide verdier og høy integritet.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder har ansvaret for daglig drift og utvikling av avdelingens organisering og faglige ansvarsområde. Med på laget er ca. 30 dyktige medarbeidere med forskjellige faglige roller, deriblant fire erfarne lokale gravplassledere, krematør og arborister. Nåværende avdelingsleder vil også være en god støttespiller inntil han går av med pensjon i desember 2023. Avdelingsleder har tett samarbeid med de øvrige avdelingslederne og utgjør sammen med de, kirkevegens ledergruppe.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning.
 • Relevant yrkeserfaring.
 • I særskilte tilfeller kan arbeidserfaring kompensere for manglende utdanning.
 • Kompetanse og erfaring innen personalledelse, økonomi og administrasjon.
 • Det forventes god digital kompetanse.
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser. Må kunne vise til gode resultater fra tidligere arbeid.
 • Kunnskap om både Den norske kirke og kommunal organisering og beslutningsprosesser er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, ansvarlig og liker å jobbe med mennesker.
 • Tillitsskapende og gode relasjoner internt og eksternt.
 • Gode kommunikative ferdigheter, både muntlig og skriftlig.
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Jobb hos en arbeidsgiver med solide verdier, høy integritet og et sterkt fokus på samfunnsoppdraget.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø med engasjerte kolleger.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Offentlig pensjonsordninger og konkurransedyktige lønnsbetingelser.

For mer informasjon kan Kirkeverge Kjell Inge Nordgård, tlf. 90541832,  nåværende avdelingsleder gravplass Trygve Jensen, tlf. 90812463, eller HR-rådgiver Arnt Morten Holmli, tlf 95928403 kontaktes.

Kirkefagsjef

Oslo bispedømmekontor holder til i Oslo bispegård i Gamle Oslo og er et felles sekretariat for biskop og bispedømmeråd med kirkestrategiske, rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver. Kontoret har 16 årsverk og er organisert i kirke- og samfunnsfagavdeling og personal- og administrasjonsavdeling. Mer informasjon på nettsidene www.kirken.no/oslo.

Oslo bispedømme skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Kirkefagsjef

Vil du være med å finne ut hvordan være folkekirke – levende, nær og tilgjengelig – i et bispedømme med stort kulturelt og religiøst mangfold? Vil du være med å videreutvikle hvordan vi kan være trossamfunn og samfunnsaktør i en ny tid?

Vi søker etter en kirkefagsjef med solid kirkefaglig kompetanse, som er en trygg leder og har evne til å implementere visjon og strategi til handling. Kirkefagsjefen er rådgiver for biskop og bispedømmeråd i teologiske og kirkefaglige spørsmål, og har et strategisk og administrativt ledelsesansvar for virksomheten i Kirke- og samfunnsavdelingen.

Kirken i Oslo bispedømme er preget av sosialt, kulturelt og religiøst mangfold. Dette mangfoldet preger også arbeidet i kirke- og samfunnsavdelingen. Avdelingen har ansvar for fagområdene trosopplæring og kirkelig undervisning, ordning for gudstjenester, ungdom og ungdomsdemokrati, kirkemusikk, kultur, diakoni, misjon og inkluderende kirkeliv. Dessuten arbeider avdelingen med internasjonalt samarbeid, miljø- og menneskerettighetsspørsmål, storbyarbeid og utviklingsprosjekter i bispedømmet. Avdelingen behandler også saker innenfor områdene liturgisk inventar og utstyr, kirkeordning og kirkerett.

Vi søker etter deg som har engasjement for og erfaring fra disse feltene, og som ønsker å være med å utvikle kirken i Oslo bispedømme videre sammen med resten av ledelsen i Oslo bispedømme og et tverrfaglig team av fagrådgivere. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes i stillingen.

Mer om Oslo bispedømme: Oslo bispedømme er delt inn i tre kirkelige fellesråd (Asker, Bærum og Oslo) med syv geografiske prostier, samt det landsdekkende døveprostiet. Biskopen har i tillegg tilsyn med prestene i Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK). Det er store sosioøkonomiske ulikheter innen bispedømmet og store forskjeller både i medlemstall og befolkningstall mellom soknene. Vel 50 % av befolkningen er medlem i Den norske kirke, mens nærmere 30 % ikke er medlem i noe tros- eller livssynssamfunn.

Vi krever elektroniske søknader med CV, vitnemål og referanser levert via vårt elektroniske søkersystem. Det vises til Oslo bispedømmes hjemmesider www.kirken.no/oslo/. Oslo bispedømme skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. For informasjon om søknadsprosedyre, kontakt personalrådgiver Fredrik Brekke Møller, telefon 90575668. Søkerne gjøres oppmerksom på at navnet kan bli offentliggjort, selv om de ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offl. § 25).

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsledelse
 • Teologisk og kirkefaglig rådgivning
 • Visitaser
 • Oppfølging av satsingsområder og prosjekter i bispedømmet
 • Koordinering av etterutdanning for kirkefagstillinger
 • Planarbeid, utredning og saksbehandling

Kvalifikasjoner

 • Bred, relevant teologisk og kirkefaglig erfaring og kompetanse
 • Engasjement og forankring i kirkens tro og liv
 • Ledelseserfaring
 • Gode kommunikative ferdigheter
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Administrativ erfaring og saksbehandlerkunnskap
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel, initiativrik og selvstendig
 • Evne til å lede og motivere andre
 • Evne til å håndtere et mangfold av arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter kompetanse og ansiennitet
 • Kontor og møtelokaler i et historisk bygg
 • Et godt arbeidsmiljø i en dyktig stab
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Daglig leder Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 18 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 20 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Daglig leder Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet

Den vi søker må evne å gå inn i rollen som leder av virksomheten knyttet til menigheten og samtidig være representant for Nidarosdomen som nasjonalhelligdom.

Menigheten har til sammen 5.500 medlemmer i Den norske Kirke og totalt 20 ansatte innen de ulike fagområdene i kirken. I tillegg kommer 4 ansatte i prestetjenesten, inklusive domprost, som alle er tilsatt i Nidaros Bispedømme. Menighetens administrasjon har tilhold i Kongsgårdsgata 2 i Midtbyen i Trondheim. Daglig leder vil få personal- og økonomiansvar for menigheten, og rapporterer til avdelingsleder kirkeliv.

Til å lede den daglige driften i menigheten har daglig leder en ekstra administrativ ressurs i 50% stilling. Daglig leders hovedfokus vil være å lede og utvikle personal- og økonomiansvaret, og sikre at arbeidet i menigheten vil videreutvikle seg positivt både for de ansatte og virksomheten som helhet. Det er også forventninger til at den som tilsettes vil kunne være en positiv og aktiv bidragsyter i det byomfattende arbeidet som foregår innen kirken i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

Hovedansvars- og arbeidsinnhold i stillingen
Daglig leder har ansvar for å lede og utvikle aktiviteten i menigheten sammen med prestelinjen og menighetsråd, og har sin myndighet delegert både fra menighetsrådet og kirkelig fellesråd. Daglig leder inngår i ledergruppe i fellesrådet med daglig ledere og soneledere i tilsvarende stillinger, og har avdelingsleder kirkeliv som sin nærmeste personalleder og overordnede. Daglig leder utgjør sammen med prestetjenestens pastorale ansvar, den samlede daglige ledelsen av soknet. Daglig leder danner sammen med domprost og sokneprest en lokal ledergruppe.

Stillingen har følgende primære ansvarsområder:

 • Daglig drift av menighetens virksomhetsansvar, og legge til rette for god forvaltning av eiendom som tilhører menigheten.
 • Forvalte arbeidsgiveransvaret for ansatte i soknet med unntak av prost og prester.
 • Saksbehandling overfor menighetsrådet og oppfølging av vedtak.
 • Realisering av strategien som utarbeides av menighetsrådet.
 • God økonomiforvaltning og -styring ut fra delegerte budsjettrammer fra menighetsrådet og Kirkelig fellesråd.
 • Bidra til et godt samarbeid med biskop, prost, sokneprest, menighetsråd, nærmeste overordnede og andre ledere.
 • Samhandle med eksterne aktører som Olavfestdagene, Nidaros domkirkes Restaureringsarbeider og Trondheim symfoniorkester & Opera, så vel som de interne HR-avdeling, økonomi- og serviceavdeling, bygg og eiendom og gravplassforvaltningen.
 • Bidra til utvikling av ulike byomfattende tiltak i samarbeid med de andre menighetene.
 • Utvikle og bevare et trygt og helsefremmende fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.
 • Rapportere til menighetsråd ved menighetsrådsleder og fellesrådet ved avdelingsleder kirkeliv.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen relevant fagkrets på høyskole- eller universitetsnivå tilsvarende mastergrad.
 • Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Ledererfaring fra endrings- og utviklingsprosesser.
 • Gode referanser som personalleder.
 • God innsikt i og erfaring med økonomi og økonomistyring.
 • God forankring i Den norske kirke, kunnskap om kirkens arbeidsform, og evne til å identifisere seg med «domkirkens liv».
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.
 • Det er en fordel med erfaring fra administrasjon og offentlig saksbehandling.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og ansvarlig.
 • Kunne jobbe strategisk og være en god gjennomfører.
 • Gode egenskaper for samarbeid og kommunikasjon.
 • Evne å møte sine medarbeidere med vennlighet og varme som skaper rom for åpenhet, samhandling og tydelig ledelse.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i Norges nasjonalhelligdom.
 • Engasjerte kolleger.
 • Lønn etter avtale.
 • Offentlig pensjons og forsikringsordninger.

Ønskes det konfidensiell behandling i første fase, vennligst ta kontakt med hodejeger Lisa J. Vespestad, tlf. 91337219 i Vespestad Hodejeger.

Kirkeverge på Askøy

I fellesrådet er det 26 ansatte fordelt på 21 årsverk. I tillegg er det 4 sokneprester og en prostiprest knyttet til Askøy. Vår profil som kirke er bygget på felles verdier som: Åpen, tjenende, misjonerende og bekjennende. Dette er verdier som vi ønsker vår hverdag skal være preget av. Askøy kirkelige fellesråd ønsker å være tilstede i hverdagen til mennesker på Askøy. Derfor ønsker vi en kirkeverge som kan bidra til å utarbeide og gjennomføre en tydelig strategi for det kirkelige arbeidet på Askøy i neste 5 års periode, og være en god sparringpartner med de ulike faggruppene.

Stillingen gir mange muligheter og utfordringer for den rette personen. 

Kirkeverge på Askøy

Vår kirkeverge blir pensjonist og vi søker hans etterfølger:

Askøy kommune har snart 30.000 innbyggere og kommunesenteret Kleppestø ligger 15 minutter med bil fra Bergen sentrum. Kommunen er i vekst og har en ung befolkning.

Askøy har 5 kirker, 11 kirkegårder, 5 menighetsråd, ett fellesråd og felles administrasjon Kirkekontoret er lokalisert i Strusshamn kirke, ca 15 minutter i bil fra Bergen sentrum.

Det er i dag et godt samarbeid med kommunens ledelse. Kirken i Askøy har rammebasert tilskuddsordning basert på kommunens økonomiplaner.  Les mer på http://www.kirken-askoy.no.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av kirkelig fellesråd sin virksomhet etter gjeldende lover, forskrifter og målsettinger
 • Personalledelse
 • Økonomisk drift/ Økonomistyring
 • Utarbeide og gjennomføre handlingsplaner og prosjekter
 • Ansvar for drift og forvaltning av kirker og gravplasser

Formelle kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på minst bachelor-nivå innen ledelse/administrasjon/økonomi.
 • Lederutdanning. Relevant erfaring kan i noen grad kompensere for manglende utdanning.

Personlige kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en leder som er god til å kommunisere og inspirere og som har gode samarbeidsevner.
 • Er representativ i møte med kommunen, kirkens samarbeidsorgan, media og som leder for sitt personale.
 • Ser og verdsetter sine medarbeidere og skaper gode relasjoner.
 • Er løsningsorientert og engasjert.
 • Kan gå inn i Askøy kirkelige fellesråd sin visjon som er «Mer Himmel på jord»
 • Som aktivt vil arbeide for kirkens verdier som er Bekjennende, Misjonerende,
 • Tjenende og Åpen
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt
 • Evne til å ta og gjennomføre beslutninger.
 • Være medlem av Den norske kirke.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldende regler
 • Offentlig pensjonsordning gjennom Storebrand
 • Aktiv oppfølging fra fellesrådet som arbeidsgiver
 • Utfordrende og meiningsfylte arbeidsoppgaver med kompetente og engasjerte medarbeidere.
 • Det må påregnes bruk av egen bil i tjenesten.
 • ABV (Arbeidsveiledning)
 • Felles kirkekontor for alle menighetene i Askøy
 • Tiltredelse fra medio desember eller etter avtale.

Stiftsdirektør

Stiftsdirektør

Tunsberg bispedømme søker en stiftsdirektør

– med stor gjennomføringskraft
– som er utviklings – og endringsorientert og vil gå foran i arbeidet med ny arbeidsgiverorganisering i Den norske kirke
– en motivator og kulturbygger som har evne til å samle og lede kreative og kompetente medarbeidere
– har god rolleforståelse og innsikt i politiske prosesser og forholdet mellom politikk og forvaltning
– en god relasjonsbygger som er glad i kirken og har tro på oppdraget

Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen, håper vi du søker stillingen som stiftsdirektør.

Tunsberg bispedømme består i hovedsak av tidligere Buskerud og Vestfold fylker. Tunsberg bispedømmekontor ligger i Tønsberg i moderne lokaler og har felles kontorfasiliteter med Direktoratet for sikkerhet og beredskap. Det er 15 ansatte på kontoret i Tønsberg, og det er ca. 120 prestestillinger i bispedømmet.
Stiftsdirektøren er daglig leder av bispedømmekontoret / sekretariatet, og har den folkevalgte lederen av bispedømmerådet som sin leder. Stiftsdirektører arbeider også på delegasjon fra biskopen i Tunsberg.
Stiftsdirektøren har ansvar for at kontoret / sekretariatet ivaretar lederoppgaver, kirkefaglig arbeid, personalforvaltning og administrative oppgaver i samsvar med bispedømmets målsetninger og regelverket i kirkelig forvaltning, og stiftsdirektøren rapporter både til bispedømmerådet og til biskop.
Bispedømmerådet har vedtatt å opprette en ny stilling som personalsjef, og stiftsdirektøren vil som en av sine første oppgaver få ansvar for tilsetting av denne og for å sørge for en organisering av kontoret som sikrer tydelig fordeling av ansvar og myndighetsfordeling, effektiv drift og god økonomiforvaltning.

Arbeidsoppgaver

Ansvarlig for iverksetting og gjennomføring av bispedømmerådets- og Kirkemøtets vedtak
Tilrettelegge for bispedømmerådets virksomhet
Tilrettelegging for biskopens virksomhet i henhold til delegasjonsreglement
Daglig leder for bispedømmekontoret
Overordnet ansvar for kirkefaglige, personalmessige, administrative og økonomiske oppgaver
Utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre kirkelige arbeidsgivere i bispedømmet

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning med relevans for stillingen
Ledererfaring med gode resultater når det gjelder
– Organisasjonsutvikling
– Endringsledelse
– Prosjektstyring
– Økonomistyring
God kjennskap til og gjerne erfaring fra samhandling med demokratiske beslutningsorganer
God kjennskap til Den norske kirke

Vi tilbyr

Stilling er plassert i stillingskode 1062 direktør. Lønn etter avtale
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Godtgjørelser etter KAs regulativ
Fleksible arbeidstidsordninger
Bispedømmerådet er IA-bedrift
En arbeidsplass med spennende samspill med folkevalgte, biskop og medarbeidere
Stor mulighet til å bidra i utviklingen av kirken i Tunsberg
Et spennende nettverk med kolleger rundt i landet
Personlig egenhet til stillingen vil bli vektlagt

 

Kyrkjeverje

Kvam har eit rikt kulturliv, og naturen byd på gode vilkår for friluftsliv både sommar og vinter. Kyrkja  og frivillige kristne organisasjonar driv eit aktivt arbeid i fleire av sokna, og samarbeidet er godt. Kvam har 4 sokn (Ålvik, Øystese, Vikøy og Strandebarm) 5 kyrkjer og 6 kyrkjegardar/gravplassar. Fellesrådet har arbeidsgjevaransvar for 15 personar. I tillegg er det 2 soknepreststillingar.

Vi har ledig stilling som:

Kyrkjeverje i 100 % stilling, frå sommaren 2020

Kyrkjeverja sine oppgåver:

 • Dagleg leiar for verksemda til fellesrådet i samsvar med gjeldande kyrkjeleg lovgiving.
 • Leiing og administrasjon, saksførebuing for fellesrådet og iverksetting av vedtak.
 • Personalforvalting med ansvar for alle som er tilsette av fellesrådet.
 • Økonomi og eigedomsforvalting, drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar.

Vi ynskjer kyrkjeverje / dagleg leiar med:

 •  Relevant utdanning, eller alternativ realkompetanse for stillinga.
 • Kjennskap til offentleg forvalting, økonomi og sakshandsaming generelt og spesielt.
 • Kjennskap til organisering og arbeid innan Den norske kyrkja. – 

Personleg eigenskap: 

 • Personleg eigna for stillinga
 • Ønskje om å arbeida for kyrkja sine mål, lokalt, nasjonalt og globalt

 Vi tilbyd: 

 • Kontor i Norheimsund kyrkje, med ansvar for 4 andre kyrkjer og 6 kyrkjegardar i kommunen.
 • Kontorfellesskap med sokneprestar, kateket, kyrkjelydspedagog, kyrkjemusikarar, diakoniarbeider, kyrkjetenar og  – sakshandsamar.

Søkjar må vera medlem av Den norske kyrkja, og lojal mot kyrkja si vedkjenning. Løn etter avtale. Pensjonsordning i KLP. Den tilsette må disponera eigen bil, og får dekka tenestekøyring etter offentleg regulativ.

Søknad med vitnemål og attestar kan sendast  til:  HS799@kyrkja.no  

Kyrkjeleg fellesråd i Kvam, Postboks 39, 5601 Norheimsund

Kirkeverge/daglig leder

Kirkeverge/daglig leder

Har du lyst på en spennende lederstilling i et arbeidsmiljø med mye engasjement og kunnskap? Kirkevergen har ansvar for meningsfulle tjenester som betyr mye for mange – i viktige faser av livet. Kirkens samfunnsansvar favner både kirkelige handlinger, gravplass for alle og forvaltning av kulturarv i form av kirkene.  Sør-Innherad kirkelige fellesråd lyser ut 100 % stilling som kirkeverge/daglig leder. Stillingen er ledig fra 1. september.

Sør-Innherad kirkelige fellesråd omfatter de tre kommunene Frosta, Levanger og Verdal med nærmere 38.000 innbyggere. Fellesrådsområdet består av 11 sokn med et variert tilbud innen menighetsarbeid, trosopplæring, kirkemusikk og diakoni. Menighetene innenfor fellesrådets grenser er en del av Stiklestad prosti. Fellesrådet har 35 ansatte fordelt på ca. 26 årsverk, og dekker kirke- og gravplassdrift, kirkemusikk, trosopplæring, diakoni og administrasjon. Det er 14 kirkebygg og 15 gravplasser innenfor Sør-Innherad kirkelige fellesråd.

Kirkekontoret er for tiden lokalisert til Levanger rådhus. Det er også kontorsteder i Verdal og på Frosta. Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets samlede virksomhet, og er også sekretær og saksbehandler for Sør-Innherad kirkelige fellesråd med folkevalgte fra de elleve soknene. Innenfor dagens organisering har kirkevergen en ledergruppe med fire linjeledere med delegert fagansvar, personalansvar og økonomiansvar.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle virksomheten i tråd med gjeldende lovgivning og fellesrådets målsettinger.
 • Ansvar for drift og forvaltning av kirkene og gravplassene.
 • Utøve arbeidsgiveransvar, planarbeid og økonomistyring på vegne av fellesrådet.
 • Legge til rette for et godt arbeidsmiljø og utvikling av ansatte, i samarbeid med prosten som arbeidsgiver for prestene.
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning eller tilsvarende kvalifikasjoner.
 • Dokumentert ledererfaring, der endringsledelse fra sammensatte organisasjoner blir spesielt vektlagt.
 • God kjennskap til kirkelig forvaltning og organisering.
 • Medlemskap i Den norske kirke.
Personlige egenskaper
 • Utviklingsorientert og engasjert.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet er viktig, og det vil bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater.
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP.

Kirkeverge

Gjerdrum og Heni menighet er en aktiv menighet med mye aktivitet både for barn og voksne. De to menighetene med hver sine kirker, ble sammenslått til en menighet i 1969. I dag er det et menighetsråd som også har funksjon som fellesråd. Både Gjerdrum og Heni kirke er trekirker på riksantikvarens liste over særskilt værneverdige kirker. I senere tid har menigheten også feiret Gudstjenster på misjonshuset i Ask sentrum. De flotte kirkene våre ligger litt utenfor allfarvei, og menigheten ønsker å være tilstede der folk er, midt i bygda, midt i livet.

Kirkeverge

Gjerdrum kommune har 7000 innbyggere og er i jevn vekst. Administrasjonssenteret i Gjerdrum heter Ask og ligger 3 mil nord for Oslo og 20 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Kirkekontoret har lokaler i Ask sentrum. Gjerdrum og Heni sokn har ett menighetsråd som også har fellesrådsfunksjon, og staben består av 7 kirkelig ansatte.
Menigheten driver Askhøgda barnehage som har ytterligere 5 ansatte. Soknet har to kirker og to kirkegårder.
 
Vi søker en engasjert, utadvendt og ressurssterk person, som vil bidra til å utvikle soknets virksomhet. Søker skal bidra til å styrke samarbeidet med kommunen og annet frivillig arbeid i bygda. I tillegg bør man ha god kjennskap til kirkelig virksomhet, og personlig egnethet vil bli vektlagt. Søker må være medlem i Den norske kirke.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for fellesrådets virksomhet, og sekretær for menighetsrådet
 • Personalansvar for ansatte i soknet inkludert utvikling av stab
 • Økonomi og administrasjon
 • Ansvarlig for drift av to kirker med tilhørende gravplasser
 • Drift og igangsetting av nødvendige prosjekter

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på høyskolenivå
 • Kompetanse og erfaring innen personalledelse, økonomi og administrasjon, fortrinnsvis fra kirkelig sammenheng
 • Gode IKT ferdigheter og evne til å ta i bruk nye systemer

Personlige egenskaper:

 • Tillitsskapende og omgjengelig både internt og eksternt
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP
 • Grunnkurs for kirkeverger / opplæring

Kirkeverge

Kirkeverge

Elverum kommune ligger i Østerdalen og har om lag 21.200 innbyggere.
Elverum kirkelige fellesråd består av 5 sokn og har like mange kirker og gravlunder.
Hver menighet byr på variert aktivitet etter en folkekirkelig profil. Det kirkelige arbeidet
er en viktig kulturfaktor i lokalsamfunnet.
Kirkekontoret er lokalisert i felles kontorer for alle ansatte inkludert prost og 3
sokneprester. Vi er til sammen 23 medarbeidere i forskjellige roller.
For enda mer informasjon, se oss på

www.elverum.kirken.no

www.elverum.kommune.no

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle virksomheten i tråd med gjeldende lover/regler og fellesrådets
 • målsetting
 • Daglig ledelse av fellesrådets ansvarsområder når det gjelder
 • arbeidsgiveransvar, plan- og økonomiarbeid.
 • Ansvar for drift av 5 kirker og gravlunder
 • Saksforbereder og sekretæroppgaver for fellesrådet.
 • o Videreføre og utvikle samarbeidet med Elverum kommune.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskolenivå/universitetsnivå
 • Det er ønskelig med særlig kompetanse innen ett av følgende fagområder
 • – Ledelse og personalledelse
 • – Økonomistyring og forvaltning
 • – Kompetanse fra drift/anlegg samt gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig
 • Du har bred erfaring, gode samarbeidsevner, har evne til å se medarbeiderne
 • Du har evne til å arbeide strategisk og er utviklingsorientert
 • Du er selvstendig, tenker helhet og har god evne til tverrfaglig samarbeid
 • Du har et tydelig ønske om å fremme en levende og inkluderende folkekirke i
 • Elverum samfunnet
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med stort mangfold og varierte arbeidsoppgaver.
 • Konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke

Stiftsdirektør

Stiftsdirektør

Sør-Hålogaland bispedømme består av Nordland fylke. I bispedømmet bor det vel 243 0000 mennesker hvor rundt 79% er medlemmer av Den norske kirke.
Det er fra 1. januar 2020 41 fellesråd og 85 sokn i bispedømmet. Bispedømmet har et nasjonalt kirkelig ansvar for lulesamisk språkområde.

 Vår visjon er «Folkekirka i Sør-Hålogaland – ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet». For mer informasjon se vår nettside: Sør-Hålogaland bispedømme

Stiftsdirektøren er daglig leder for bispedømmekontoret/-sekretariatet. Stiftsdirektøren er utøvende myndighet for bispedømmerådet og innstiller i alle saker foruten tilsetting av prester. Bispedømmekontoret er også biskopens sekretariat med ansvar for tilrettelegging for biskopens virksomhet. Stiftsdirektør rapporterer til bispedømmeråd og biskop.

Stiftsdirektøren deltar i strategi- og utviklingsprosesser i kirken og har overordnet ansvar for at kontoret/sekretariatet ivaretar ledelsesmessige, kirkefaglige, personalmessige og administrative oppgaver i samsvar med bispedømmets målsettinger og regelverket i kirkelig forvaltning. Vi søker en stiftsdirektør som vil være med å virkeliggjøre folkekirkens muligheter i vårt bispedømme.

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke og identifisere seg med kirkens oppdrag og målsetting.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder. Den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement samt avgjørelser som kan
influere på tjenestens gjøremål. Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp i offentlig søkerliste. Vi krever elektroniske søknader med CV, vitnemål og referanser leveres via vårt elektroniske søkersystem.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for bispedømmekontoret med sine 12 årsverk
 • Overordnet lederansvar for kirkefaglige, personalmessige, administrative og økonomiske oppgaver
 • Tilrettelegge for bispedømmerådets virksomhet, samt iverksette vedtak
 • Tilrettelegging for biskopens virksomhet herunder lede bispedømmerådets arbeid overfor prostene. Bispedømmet har 8 prosti
 • Sitter i kraft av sin stilling som medlem av innstillingsrådet for tilsetting av prester.
 • Overordnet lederansvar for å utvikle strategi og målsettinger for Den norske kirke i bispedømmet og planer for bispedømmerådets virksomhet
 • Tilrettelegge for ekstern kommunikasjon med samfunn, media og lokalkirken
 • Rekrutterings- og tilsettingsprosesser
 • Utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre kirkelige arbeidsgivere i bispedømmet
 • Noe saksbehandling for bispedømmeråd og biskop

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning med relevans for stillingen (høgskole/universitet på høyere nivå (master-/hovedfagsnivå)
 • Inngående kjennskap til og erfaring fra Den norske kirkes organisasjon og virksomhet
 • Ledererfaring og evne til strategisk tenkning
 • Kompetanse til å lede virksomhet i endring. Bispedømmerådet har nettopp gjort vedtak om at stiftsdirektøren skal lede kontoret i en flat struktur
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Innsikt i politiske prosesser og forholdet mellom forvaltning og politikk er ønskelig
 • Økonomisk og administrativ kompetanse
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Beherske engelsk skriftlig/muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til analyse av forhold mellom kirke, kultur og samfunn
 • Evne til å sette seg inn i og håndtere komplekse saksforhold
 • Omstillings- og gjennomføringsevne
 • Evne til tydelig lederskap, herunder utviklingsorientert holdning, evne til å lytte, motivere,
 • samarbeide og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Tydelighet og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Stilling er plassert i stillingskode 1062 direktør. Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godtgjørelser etter KAs regulativ
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i en stab med variert og solid faglig kompetanse
 • Egne kontorer i Tolders Holmers vei 11 i Bodø
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Bispedømmerådet er IA-bedrift

Kirkeverge

Nesodden kommune har 19 600 innbyggere. I underkant av 12 000 er medlemmer av Den norske kirke. Nesodden er en kulturkommune, har et landlig preg og er nært knyttet til Oslo med en kort båtreise. Befolkningstettheten er størst på nordre Nesodden. Her har det i lengre tid vært ønske om en ny kirke, og det samarbeides med politikerne om dette. Søkere må være medlem av Den norske kirke og være lojal mot kirkens grunnverdier og visjon.

Kirkeverge

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for fellesrådets virksomhet
 • Personalansvar for ansatte i fellesrådet
 • Økonomisk og administrativt lederansvar
 • Drift og vedlikehold av 3 kirker og 2 gravplasser, herunder en middelalderkirke
 • Saksbehandler og sekretær for fellesrådet, arbeidsutvalget og administrasjonsutvalget

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på høyskolenivå
 • Kompetanse og erfaring innen personalledelse, økonomi og administrasjon, fortrinnsvis fra kirkelig sammenheng

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsegenskaper, bÃ¥de muntlig og skriftlig
 • OppnÃ¥r tillit og gode relasjoner internt og eksternt
 • Evne til Ã¥ jobbe strategisk og utviklingsorientert
 • Egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale ihht KAs avtaleverk
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP

Personalsjef

Tunsberg bispedømme består av fylkene Vestfold og Buskerud. Geografisk og demografisk er det et bispedømme “fra fjord til fjell” med byer ved kysten til bygder høyt til fjells. Tunsberg biskop og bispedømmeråd har et strategisk ansvar for bispedømmets virksomhet, og er felles arbeidsgiver for ca. 130 prester.

Tunsberg bispedømmekontor er i Tønsberg.   Kontoret har rådgivende, strategiske og forvaltningsmessige oppgaver for både biskop og bispedømmeråd og har 15 tilsatte.
Kontorets interne ledergruppe består av stiftsdirektør, leder kirkefag og kompetanse, leder administrasjon og forvaltning samt økonomisjef.  Bispedømmekontoret er ikke inndelt i avdelinger, men i en form for matriseorganisasjon.  Leder kirkefag og kompetanse har ansvar for samarbeidet mellom de kirkefaglige rådgiverne i Menighets- og kirkeforum – et forum for drøfting, planlegging, tverrfaglig samordning og motivasjon.

Personalsjef

Tunsberg bispedømmeråd ønsker å styrke sin personaladministrasjon og lyser ut stillingen som personalsjef. Tunsberg bispedømme består av fylkene Buskerud og Vestfold. Bispedømmekontoret har rådgivende, strategiske og forvaltningsmessige oppgaver for Tunsberg biskop og Tunsberg bispedømmeråd. Kontoret ledes av stiftsdirektør og har 15 ansatte. Det er ca. 120 prestestillinger i bispedømmet. Tunsberg bispedømmekontor ligger i Tønsberg. Les mer om oss på www.kirken.no/tunsberg
Personalsjefen vil ha som oppgave å ivareta personal- og arbeidsgiveransvaret på vegne av biskop og bispedømmeråd i nært samarbeid med prostene. Personalsjefen vil ha ansvar for å koordinere personalarbeidet i bispedømmet,  samarbeide med Kirkerådets HR avdeling og de nye nasjonale teamene innen lønn og økonomi. Personalsjefen vil bli en del av ledergruppen på bispedømmekontoret.
Vi søker etter en person med høyere utdanning, relevant personalfaglig kompetanse og med god kjennskap til og kunnskap om kirkelig virksomhet. Det vil bli lagt vekt på evne til samarbeid, evne til å arbeide selvstendig og strukturert, på personlig egnethet og ønske om å være med på å utvikle kirken i Tunsberg bispedømme.
Kirken er i  en kontinuerlig omorganisering, og vi ønsker derfor en
person med erfaring fra og kunnskap om endringsledelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinering og ledelse av personalarbeidet i bispedømmet
 • Sikre profesjonelle HR-prosesser som eksempelvis rekruttering, forhandling og drøfting med tillitsvalgte
 • HMS og internkontroll m.m.
 • Personalomsorg og konflikthåndtering
 • Delta i det daglige personalarbeidet

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende realkompetanse
 • God kjennskap til Den norske kirke
 • Kompetanse på lederkommunikasjon og endringsledelse
 • Erfaring fra konflikthåndtering
 • God innsikt i gjeldene lover og avtaleverk
 • Erfaring fra saksbehandling og administrative rutiner

Personlige egenskaper:

 • Evne til å ta beslutninger forankret i god faglig kompetanse
 • Ryddig og strukturert i arbeidsform
 • Gode strategiske og analytiske evner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1211 – seksjonssjef
 • Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet må begrunnes (offentlighetsloven § 25)

Kirkeverge

Vi søker ny kirkeverge

Vår nåværende kirkeverge går av med pensjon våren 2020, og vi søker derfor etter hans etterfølger.

Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er i sterk vekst, gjennomgår en urban utvikling og har ca. 40.000 innbyggere. Vi har to aktive menigheter; Fjellhamar og Skårer med i alt ca. 23 000 medlemmer. Fellesrådet har moderne kontorer i Lørenskog Hus hvor begge menighetsstaber og kirkevergens stab er lokalisert. 

Du kan lese mer om Lørenskog kommune her: https://www.lorenskog.kommune.no/ og våre menigheter her: https://lorenskog.kirken.no/ 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av fellesrådets arbeid i samsvar med lover, forskrifter og arbeidsinstruks.
 • Personalansvar for ansatte i fellesrådet.
 • Økonomisk og administrativt lederansvar.
 • Ansvar for tilsyn, drift og vedlikehold av kirkebyggene, inkludert middelalderkirken Lørenskog kirke.
 • Ansvar for gravferdsforvaltningen, herunder drift og vedlikehold av gravplass, driftsbygninger og maskiner.
 • Sekretær og saksbehandler for fellesrådets styre.
 • Kontakt med og rapportering til offentlige myndigheter, spesielt den kommunale administrasjon.
 • Bidra til å synliggjøre kirken i Lørenskog gjennom media og annen utadrettet virksomhet.
 • Annet administrativt arbeid for å understøtte den kirkelige virksomhet i kommunen.

Fellesrådet søker en person med:

 • Relevant høyere utdanning innen ledelse, personal og økonomi.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og kirkelig organisering.
 • Erfaring med personalledelse og økonomistyring.
 • Medlemskap i Den norske kirke og et sterkt engasjement for den norske kirkes grunnverdier og visjon.
 • Gode samarbeidsevner.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en lagbygger som kan være med og utvikle kirken i Lørenskog sammen med en faglig sterk stab og et stort antall frivillige. Aktivitetsnivået i menighetene og kirkene er høyt, og du må derfor både ha stor arbeidskapasitet, gode kommunikasjonsevner og en fleksibel innstilling.

Annet:

 • Lønn etter avtale. Pensjonsordning gjennom KLP.
 • Spørsmål om stillingen kan rettes til Lørenskog kirkelige fellesråd ved styreleder Jørn Aleksandersen, jaleksan@online.no, telefon
  922 36847
  Søknad sendes Lørenskog fellesråd, Postboks 304, 1471 Lørenskog eller pr. mail til geir.haavemoen@lorenskog.kirken.no.

Daglig leder, Kirkelig Dialogsenter Bergen

Kirkelig Dialogsenter Bergen (KDB) er en møteplass og et kompetansesenter for religionsdialog i Den norske kirke. KDB retter sitt dialogarbeid både mot kirken og det flerreligiøse mangfoldet i byen og bispedømmet. Vi tilbyr dialog og fellesskap med mangfoldig spiritualitet og kontemplasjon i kirkerommet, inkludert meditative samlinger. Vi har tett kontakt med Samarbeidsrådet for tros- og livssyn i Bergen (STL). Vi har også et levende dialogarbeid blant unge voksne; Inter. KDB har to dialogmedarbeidere som jobber med Inter, og en dialogprest som jobber med kontemplasjonsarbeidet vårt – alle i deltidsstillinger. KDB samarbeider med søstersentrene KD i Oslo, Stavanger, Trondheim og Drammen. KDB blir drevet av Areopagos, Bjørgvin Bispedømme og Bergen Domkirke Menighet, de er også alle viktige samarbeidspartnere.

Daglig leder, Kirkelig Dialogsenter Bergen

KDB har nå ledig stilling som daglig leder. Vi søker etter en engasjert, selvstendig og strukturert person med god innsikt og forståelse av religion, teologi og dialog mellom ulike tros- og livssyn. Erfaring fra tidligere dialogarbeid og nettverksbygging vil tillegges vekt. Søker bør kunne vise til organisasjonsarbeid og/eller praktisk erfaring med ledelse, samt ha et aktivt forhold til arbeid i kirken.

Stillingen innebærer å koordinere arbeidet på dialogsenteret. Leder skal etablere og følge opp de eksisterende dialogarenaer i Bergen og omegn (Bjørgvin bispedømme). Leder har ansvar for rapportering, budsjettering, søking av midler fra offentlige og private kilder sammen med styret i KDB. Leder har et selvstendig ansvar for initiativ og drift av religions- livsynsdialog og formidlingsoppdrag, samt videreutvikling av arbeidet på senteret.

Les mer om KDB her: kirkeligdialogsenter.no/bergen

Vi gjør oppmerksom på at den som blir tilsatt vil ha Kirkelig Dialogsenter som arbeidsgiver.

Søknad med CV, attester og referanser sendes på e-post til: gudveig@kirkeligdialogsenter.no.

Arbeidsoppgåver:

 • Kontaktperson og en frontfigur for Den norske kirke i møte med trosmangfoldet i Bjørgvin
 • Overordnet prosjektansvar for KDB sine prosjekter
 • Dialogarbeid
 • Stillhetsarbeid
 • Nettverksarbeid
 • Ansvar for søknader og rapportering
 • Personal- og økonomiansvar
 • Arbeidsoppgaver vil kunne endres over tid

Kvalifikasjonar:

 • Relevant masterutdanning
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring og kunnskap innen dialogarbeid
 • Evne til strategisk tenking og organisering
 • Evne til å samarbeide godt med andre på tvers av kultur, religion og livssyn
 • Søker må være medlem av Den norske kirke
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne

Vi tilbyr:

 • En spennende og utviklende stilling der man får arbeide med de dagsaktuelle utfordringene og mulighetene innenfor den levende religionsdialogen i Bergen og omegn.
 • Lønn etter avtale. Noe arbeid er tillagt kveld/helg.
 • Tiltredelse: Snarest

Dagleg leiar/kyrkjeverje

Bremanger kommune har 3900 innbyggarar og eit areal på ca. 830 km2. Det er eit særskilt vakkert område med fjordar, kystlandskap, vakre strender, høge fjell, isbrear, skogar og kulturlandskap, – eit Sogn og fjordane i miniatyr! 

I Bremanger er det 7 sokn, 8 kyrkjer/kapell og 12 kyrkjegardar. Fellesrådet har fleire tilsette som til saman utgjer ca. 8 årsverk. Det er to sokneprestar i kommunen med kyrkjekontor i Svelgen (Rådhuset) og Kalvåg.

Bremanger kommune har fleire tettstadar og bygder med Svelgen som kommunesenter. Kommunen har eit godt oppvekstmiljø med fleire skular, eit rikt organisasjons- og kulturliv, og gode høve for å vere med på ulike fritidsaktivitetar m.a.  innan idrett, friluftsliv og musikk.

Dagleg leiar/kyrkjeverje

Ledig stilling som Dagleg leiar/kyrkjeverje i 100 % i Bremanger kyrkjelege fellesråd
Stillinga som kyrkjeverje i Bremanger er ledig frå 01.03.19, då noverande kyrkjeverje går av med pensjon.

Ansvarsområde/arbeidsoppgåver
Kyrkjeverje er dagleg leiar av fellesrådet si verksemd. Dette inneber ansvar for sekretariat og sakshandsaming for fellesrådet, administrasjon og planarbeid, budsjett og økonomistyring, personalforvaltning, administrasjon og drift av kyrkjegardar, forvaltning av kyrkjer og kapell, organisering av trusopplæringa, samt halde kontakt med sokneråda og kommunen.

Kvalifikasjonskrav
Vi søker etter ein person
– med relevant utdanning på universitets-/høgskulenivå eller tilsvarande kompetanse innan administrasjon og økonomi, forvaltning, personalleiing og kyrkjeleg verksemd.
– med god kjennskap til kyrkjeleg forvaltning og organisering.
– med  innsikt i og interesse for kyrkja sitt arbeid, m.a. trusopplæring og gudstenesteliv.
– som er løysingsorientert, kan arbeide sjølvstendig, har gode samarbeidsevner og  evne til å sjå sine medarbeidarar, og som kan legge til rette for godt samarbeid mellom dei tilsette.
– har strategisk teft og eit tydeleg ønske om å fremje kyrkja si rolle i Bremanger kommune.

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Det er krav om medlemskap i Den norske kyrkja.

Vi tilbyr:
Løn etter avtale, god pensjonsordning i KLP, høve til fagleg utvikling, ei god kommune å bu i for små og store og eit aktivt og engasjert fellesråd.

Tilsettinga skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon sine tariffavtalar.  Det er 6 månader prøvetid.

Nærare opplysningar om stillinga får ein ved å ta kontakt med
leiar for Bremanger kyrkjelege fellesråd,  Olav Jarl Frøyen tlf. 481 59 133.

Søknad sendast: Bremanger kyrkjelege fellesråd, Postboks 104, 6721 Svelgen

Kirkeverge / daglig leder

KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER I 100% STILLING

Dagens virksomhet i Steinkjer kirkelige fellesråd omfatte ni sokn med ni kirker, to kapeller og elleve kirkegårder, i tillegg finnes det ett livssynsnøytralt gravkapell. Steinkjer kirkelige fellesråd drifter også krematorium for Midt-Norge.

Fra 01.01.20 vil Verran- og Steinkjer kommune bli nye Steinkjer kommune. Tilsvarende sammenslåing vil også gjelde for kirkens aktiviteter i disse kommunene.

Sammenslåingen vil medføre en felles kirkeverge for det nye området.

Prosjektorganisasjonen for sammenslåingen lyser nå ut 100 % stilling som kirkeverge/daglig leder for nye Steinkjer kirkelige fellesråd.

Dagens virksomhet i Steinkjer kirkelige fellesråd omfatter for tiden ni sokn med ni kirker, to kapeller og elleve kirkegårder, i tillegg finnes det ett livssynsnøytralt gravkapell. Steinkjer kirkelige fellesråd drifter også krematorium for Midt-Norge. I Verran er det ved sammenslåingen ett sokn, tre kirker og fire kirkegårder.

De to fellesrådene har vel 28 ansatte og er for Steinkjer sin del lokalisert i kontorfellesskap med prost og seks prester sentralt i Steinkjer sentrum. For Verran sin del er lokaliseringen sentralt i Malm.

Kirkevergen skal være daglig leder for fellesrådets administrative og operative oppgaver i det sammenslåtte området.

Fram til sammenslåing 01.01.20 vil kirkevergen bare ha ansvar for nåværende Steinkjer kirkelige fellesråd.

Vi søker etter en dyktig, tydelig og handlekraftig leder.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle virksomheten i tråd med gjeldende lovgivning og fellesrådets målsettinger
 • Ansvar for drift og forvaltning av kirkene
 • Utøve arbeidsgiveransvaret, planarbeid og økonomistyring på vegne av fellesrådet
 • Legge til rette for et godt arbeidsmiljø og utvikling av ansatte

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse eller annen tilsvarende relevant bakgrunn innen administrasjon/personal, ledelse og økonomi.
 • Det er ønskelig med kjennskap til kirkelig forvaltning og organisering.
 • Medlemskap i Den norske kirke.
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. kirkelovens § 29.

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og engasjert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder av fellesnemnda, Per Ole Austmo, tlf. 414 72 835.
Søknad og CV med nødvendig dokumentasjon sendes Fellesnemda for Steinkjer og Verran, Postboks 3043, 7709 Steinkjer.

Stiftsdirektør

Nidaros bispedømmekontor er felles administrasjon for Nidaros bispedømmeråd, Nidaros biskop og Preses. Bispedømmekontoret ligger i Erkebispegården i Trondheim. Vi driver en regional kirkelig rådgivnings- og kompetansevirksomhet for menigheter og tilsatte og er arbeidsgiverorgan for bispedømmets tilsatte prester. Virksomheten er organisert i to seksjoner;  Kirkeliv og Personal og administrasjon. Det er 15,1 årsverk i administrasjonen. I Nidaros bispedømme er det 129 sokn, 42 kirkelige fellesråd og 8 prostier, det pågår et forsøk med sammenslåing av prostier. Det forvaltningsmessige ansvar omfatter ca 135 årsverk og ca 117 millioner kroner på årsbasis.

Stiftsdirektør – Nidaros bispedømmeråd

Stiftsdirektøren er daglig leder for bispedømmerådets virksomhet og leder for bispedømmekontoret og dets tilsatte, og rapporterer til bispedømmerådet og kirkerådets direktør. Bispedømmekontoret skal i tillegg til å løse bispedømmerådets oppgaver, også ivareta biskopenes oppgaver, og gjennom dette vil stiftsdirektøren arbeide nært sammen med biskopene.

Stiftsdirektøren deltar i strategi- og utviklingsprosesser i kirken og har hovedansvar for at kontoret ivaretar ledelsesmessige, kirkefaglige, personalmessige og administrative oppgaver i samsvar med bispedømmets målsettinger og regelverket i kirkelig forvaltning.

Om bispedømmets virksomhet vises ellers til hjemmesiden: Kirken i Nidaros

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke og identifisere seg med kirkens oppdrag og målsetting.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Målformen ved kontoret er bokmål, og den som tilsettes må opplyse om vedkommende behersker begge målformer.

Bispedømmerådet har som mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og legger til rette for personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn. Den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, avtaler og regelverk samt eventuelle endringer i arbeidsoppgaver

Søkere gjøres oppmerksom på at de blir ført opp på offentlig søkerliste.

Søknaden sendes elektronisk via www.kirkejobb.no.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for bispedømmerådet og for bispedømmekontoret
 • Overordnet lederansvar for kirkefaglige, personalmessige, administrative og økonomiske oppgaver
 • Iverksette bispedømmerådets vedtak
 • Utvikle planer og målsettinger for bispedømmets virksomhet
 • Ekstern kommunikasjon med samfunn og media
 • Rekrutterings- og tilsettingsprosesser
 • Saksbehandling på noen fagfelt

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning med relevans for stillingen
 • Inngående kjennskap til og erfaring fra Den norske kirkes virksomhet
 • Økonomisk og administrativ kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Beherske engelsk skriftlig/muntlig

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:

 • Evne til analyse av forhold mellom kirke, kultur og samfunn
 • Ledererfaring og evne til strategisk tenkning
 • Utviklingsorientert holdning og evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Andre personlige egenskaper vil også bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Stilling er plassert i stillingskode 1062 direktør. Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godtgjørelser etter Statens regulativ
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i en stab med variert og solid faglig kompetanse
 • Kontorer i Erkebispegården
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Bispedømmerådet er en IA-bedrift

Kirkeverge / Daglig leder

Lengst vest i øyriket Vesterålen, med særegne fjellformasjoner og i naboskap med storhavet, ligger Bø kommune med ca. 2.700 innbyggere.

Vi er stolte av, og glad I kommunen vår. I Bø finner du:

Kjempeflotte oppvekstsvilkår for barn og unge. Et mangfold av kultur og idrettsaktiviteter. Godt og bredt service- og tjenestetilbud. Et varmt og inkluderende samfunn. En kommune det er godt å bo i, og behagelig å bli gammel i. Vakker, spektakulær og storslått natur du kan benytte gratis.

BØ OG MALNES MENIGHETSRÅD SØKER KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER

Bø og Malnes menighet er ett sokn, har 2 kirker og 5 kirkegarder, og betjenes av sokneprest, kirkeverge, diakon, menighetssekretær, kirketjener og organist. Kirkekontoret er samlokalisert i Bø kommunes rådhus. Vår mangeårige kirkeverge går nå av med pensjon. Bø og Malnes menighet har derfor ledig 100 % fast stilling som

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for menighetsrådets/fellesrådets virksomhet.
 • Lede, koordinere og organisere aktivitetene innenfor fellesrådets ansvarsområde og lede staben.
 • Personalansvar for ansatte i fellesrådet.
 • Økonomisk og administrativt lederansvar, herunder plan og budsjettansvar.
 • Drift og vedlikehold av kirker og gravplasser, og utøve tilsyn og forvaltning av kirker, gravplasser og andre kirkelige bygg og eiendommer.
 • Sekretær og saksbehandler for menighetsrådets/fellesrådets virksomhet.
 • Kontakt og rapportering til offentlige myndigheter.
 • Ansvaret for at:
  • Kirkesektorens tilsatte bidrar til realisering av vedtatte mål.
  • At kirkesektoren til enhver tid er hensiktsmessig organisert.
  • Det legges til rette for et godt arbeidsmiljø som grunnlag for de tilsattes utvikling, arbeidsinnsats og trivsel.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole innen ledelse, personal, IT og Økonomi.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og kirkelig organisering og ideologi.
 • Personal- og økonomierfaring.
 • Kunnskap og forståelse for historiske verdier er ønskelig.
 • Medlemskap i Den norske kirke, og vise engasjement og lojalitet til den norske kirkes grunnverdier og visjon.
 • Personlig egnethet.
 • Det er ønskelig at den ansatte disponerer bil.

  Annet

 • Lønn etter avtale. Pensjonsordning gjennom KLP.
 • Spørsmål om stillingen kan rettes til Fellesrådets leder Inger Johanne Iversen, tlf. 911 11 921.

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes:

Bø og Malnes menighetsråd/kirkelige fellesråd ved leder Inger Johanne Iversen

Kirkekontoret

Veaveien 50

8475 Straumsjøen

Kyrkjeverje – Dagleg leiar

Stryn kyrkjelege fellesråd har administrasjon av tilsette, økonomi og fellestiltak for åtte kyrkjelydar i Indre Nordfjord. På vegne av dei 8 sokneråda, forvaltar fellesrådet 9 kyrkjer og 9 kyrkjegardar, eit driftsbudsjett på 6.186 mill kr og 10,31 årsverk fordelt på  20 stillingar. Det er tre sokneprestar tilsett av bispedømet. Dei andre medarbeidarane er tilsett av fellesrådet: organistar, kyrkjetenarar, kyrkjegardsarbeidarar, kateket og trusopplæringsmedarbeidarar. Vi har hatt trusopplæringsmidlar sidan 2008.

Kyrkjeverje – Dagleg leiar

Kyrkjeverja skal være dagleg leiar for rådets administrative og operative oppgåver.

Til å leie den kyrkjelege verksemda søkjer vi etter ein person som skal ha:

 • Økonomisk og administrativt ansvar for fellesrådets verksemd
 • Arbeidsgivaransvar for dei kyrkjeleg tilsette i fellesrådet.
 • Ansvar for drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar.
 • Være sekretær for fellesråd, administrasjonsutval og andre utval under fellesrådet.
 • Vidareutvikle samarbeid og gode relasjonar til sokna, prestane, kommune og andre samarbeidspartnarar i og utanfor lokalsamfunnet.
 • Den som vert tilsett må kunne nytte eigen bil i tenesta.

Fellesrådet søkjer derfor etter ein person med følgjande eigenskapar, kvalifikasjonar og erfaringar:

 • Relevant utdanning på høgskule/universitetsnivå
 • Ev. dokumentert praksis som kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring og kunnskap innan offentleg eller annan relevant forvaltning.
 • Økonomisk kompetanse.
 • Erfaring innan personalleiing.
 • Kjennskap til kyrkjeleg verksemd, struktur og organisasjon
 • Gode samarbeidseigenskapar.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne.
 • Personlege eigenskaper blir vektlagt.
 • Administrasjonsspråket i Stryn kommune er nynorsk.
 • Det er i gang mange reformer innan Den norske kyrkja, og vi vil leggje vekt på evne til omstilling og vilje til å tileigne seg kompetanse på nye område.

Fellesrådet kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • En interessant, spennande og utfordrande stilling i eit aktivt og engasjert miljø.
 • Den som blir tilsett må være medlem av Den norske kyrkje.