Tag Archives: leder lærdal næringsutvikling

Dagleg leiar

Lærdal Næringsutvikling AS (LNU) skal bidra til å utvikla eksisterande næringsliv og leggja til rette for nyetableringar i Lærdal kommune. Selskapet, som er eigd av Lærdal kommune (65,9%) og Lærdal Næringssamskipnad (34,1%), held til i moderne kontorlokale sentralt på Lærdalsøyri.

LNU har sidan 2013 hatt det operative ansvaret for omstillingsarbeidet i Lærdal. 2018 er siste året med omstillingsstatus, og LNU går dermed snart over i ein ny fase.

Då noverande dagleg leiar skal byrja i ny jobb søkjer vi etter:

Dagleg leiar

Du vil få ei sentral rolle i utviklingsarbeidet i kommunen, og ha ein viktig funksjon i dialogen mellom næringsliv, kommune og lokalsamfunn. Når Lærdal no skal avslutta omstillingsarbeidet og LNU skal over i ein ny fase, så gir det høve til å påverka retning og innhald i utviklingsarbeidet i kommunen. Lærdal er også med i eit prosjekt som skal greia ut eit tettare regionalt nærings- samarbeid, med mål om auka verdiskaping, større lønsemd og fleire arbeidsplassar i heile regionen.

Ansvarsområde:

 • Dagleg drift og leiing av selskapet – økonomisk styring, rapportering og resultatansvar.
 • Personalansvar gjennom å motivera tilsette mot felles mål.
 • Vidareutvikling av verksemda. Prosjektleiing og prosjektkoordinering
 • Kontakt med kommune, næringsliv og andre samarbeidspartnarar.
 • Ansvar for sakshandsaming av søknader til kom- munen sitt næringsfond.
 • Representasjon og deltaking i ulike samarbeids- forum.

Kvalifikasjonar:

 • Høgare utdanning.
 • Bakgrunn frå næringslivet eller erfaring frå arbeid med næringslivet.
 • Kunnskap om/erfaring frå offentleg forvaltning og administrasjon
 • Leiarerfaring, erfaring med endrings- og strategi- arbeid.
 • Gode relasjonelle eigenskapar, er engasjert og initiativrik.
 • Sjølvstendig, strukturert, resultatorientert og fleksibel.

Stillinga som dagleg leiar vil by på utfordrande og varierte oppgåver i eit tverrfagleg og godt arbeidsmiljø. Løn og vilkår etter nærmare avtale.

For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med dagleg leiar Arve Tokvam, arve@laerdalnu.no – 907 85 950. eller styreleiar Yngve Hallén, ynghall@gmail.com – 901 16 005.