Tag Archives: leder operasjon

Seksjonsleder Dagkirurgisk senter (DKS)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Kirurgisk divisjon består av 10 avdelinger som leverer kirurgiske spesialisthelsetjenester for hele opptaksområde. Divisjonen organiserer også alle kirurgiske fellesfunksjoner inkludert anestesi- og intensivvirksomhet, Dagkirurgisk Senter på Nordbyhagen og Ski, samt Palliativt senter, og har i tillegg en betydelig forsknings- og undervisningsaktivitet.

Seksjonsleder operasjonsseksjonen

Dagkirurgisk senter (DKS)

Dagkirurgisk senter, Ahus er landets største avdeling for dagkirurgi med 8 operasjonsstuer på Lørenskog og 4 på Ski. Vår ledestjerne er “Dagkirurgisk senter- fornøyde pasienter”

Vi opererer pasienter innen ønh, ortopedi, gyn, kar/thorax, plastikk, bryst/endokrin, uro og gastro. Nedre alder et år og ingen øvre aldersgrense. DKS har egen operasjon seksjon, pre,- postoperativ seksjon, anestesiseksjon og kontorfaglig personell. De siste årene har vi konvertert krevende inngrep til dagkirurgi og har årlig ca 1000 planlagte innleggelser i tillegg til de ca 5500 dagkirurgiske pasientene.

Vi er stadig i endring og utvikling til beste for våre pasienter og samtidig vil vi at våre ansatte skal trives, utvikle seg og ha det bra på jobb. Vi er et universitetssykehus som innebærer at vi driver veiledning, undervisning og opplæring for mange yrkesgrupper, for eksempel har operasjon og anestesi-sykepleier- studenter fast rullering hos oss.

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder operasjon er leder på 4. nivå med personal, fag, drift og budsjettansvar for ca 25 operasjonssykepleierårsverk. Det er 4 seksjonssykepleiere med fag og drifts- ansvar for sine områder til å hjelpe til med dette. Seksjonsleder vil inngå i et lederteam på 6, to på Ski og tre på Nbh i tillegg til avdelingsleder. Vi jobber tett sammen. Ved behov må seksjonsleder bidra på operasjonsstua.

Kvalifikasjoner
Søker må være operasjonssykepleier, helst med erfaring fra dagkirurgi. Det er ønskelig med ledererfaring og/ eller utdanning samt  engasjement, energi og lyst til å være med å påvirke og videreutvikle et allerede godt konsept i en aktiv avdeling.
Personlige egenskaper

Strukturert og fleksibel med evne til å finne praktiske løsninger.

Opptatt av samarbeid og arbeidsmiljø

Vi ønsker å løfte forskning og innovasjon og håper du også er opptatt av dette.

Personlige egenskaper vil vektlegges,

Vi tilbyr

Gode og engasjerte ansatte

En ledergruppe der vi ønsker å gjøre hverandre gode.

Et godt lederutviklingsprogram og ledernettverk.

Ansattgruppe med høy faglig standard og vilje til å få ting til.

Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.

Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.

Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.

Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo.

Seksjonsleiar – Operasjon – Ålesund sjukehus

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire omliggande institusjonar. Helseføretaket har om lag 4200 årsverk fordelt på 6500 tilsette, og gir eit differensiert tilbod innan dei fleste fagfelta i somatikk og psykisk helsevern. Hovudoppgåvene våre er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande. Vår visjon er å vere “På lag med deg for helsa di.” Vi ønskjer kvalifiserte søkarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillende politiattest. Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar. Les meir om oss på www.helse-mr.no

Seksjonsleiar – Operasjon – Ålesund sjukehus

Avdeling for anestesi og operasjon Ålesund og Volda – Klinikk for akuttbehandling.

Operasjonsavdelinga ved Ålesund sjukehus har ledig fast 100% stilling som seksjonsleiar frå 01.07.2018

Seksjonsleiar er direkte underlagt avdelingssjef, er ein del av leiinga ved avdelinga
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål til stillinga.

Arbeidsoppgåver

 • Seksjonsleiar har ansvar for dagleg drift og utvikling av seksjonen i nært samarbeid med avdelingssjef.
 • Seksjonsleiar har ansvar for at seksjonen vert drive i samsvar med gjeldande lover/føreskrifter, interne retningsliner og innanfor økonomiske rammer
 • At arbeidet skjer i samsvar med dei faglege standarar og kvalitetskrav som til ei kvar tid gjeld
 • Seksjonsleiar har eit samla personal-, budsjett og fagleg ansvar for seksjonen, og skal sikre bemanning og drift etter gitte rammer.
 • Seksjonsleiar skal leggje til rette for god kvalitet og fagleg utvikling også med fokus på standardisering.
 • Seksjonsleiar må ha fokus på utvikling og motivering av medarbeidarar.
 • Seksjonsleiar må vise initiativ og innsats for utvikling av heile avdelinga, klinikken og føretaket.

Kvalifikasjonar

 • Primært ønskjer vi ein operasjonssjukepleiar, men sjukepleiar med leiar utdanning/erfaring kan også søke.
 • Kjennskap til bruk av relevante IT-verktøy
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Omstillingskunnskap og gjennomføringsevne
 • Godt innsyn i pasientlogistikk knytt til pasientforløp
 • Kjennskap til økonomi- og personaloppfølgjing
 • Leiarerfaring kan vere ein fordel, men personlege eigenskapar vert lagt vekt på

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet

Personlege eigenskapar

 • Vi ønskjer ein leiar som er synleg og tydeleg for sine tilsette og avdelinga
 • Er opptatt av og veit kva som skal til for å skape eit godt arbeidsmiljø
 • Er engasjert og har stor arbeidskapasitet
 • Målbevisst
 • Resultatorientert
 • Gode kommunikasjonseevner

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale/kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Vi ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25).Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar. Les meir om oss på www.helse-mr.no