Tag Archives: leder oppland

Virksomhetsleder Biri omsorgssenter

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.
Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.
Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen “Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling”. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

Virksomhetsleder 100 % fast st. Biri oms.senter tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester gir tjenester til yngre personer med ulike funksjonsnedsettelser og består av i alt 9 avdelinger. Virksomhetslederstillingen for Biri 2 har pr tiden ansvar for ulike tjenester til personer med psykiske lidelser, både i samlokalisert boliger og ambulerende tjenester i hjemmet. Stillingen er organisatorisk underlagt tjenesteleder for tilrettelagte tjenester. Virksomheten gir varierte tilbud etter individuelle enkeltvedtak, og består av en kompetent og engasjert personalgruppe. Samarbeid med flere instanser, som NAV, spesialisthelsetjenesten og fastleger, både på individnivå og systemnivå.

Arbeidsoppgaver

Et helhetlig fag- og lederansvar for virksomheten i tråd med Gjøvik kommunes ledelsesprinsipper.
Personal- og arbeidsgiveransvar for virksomheten i overensstemmelse med vedtatte mål og retningslinjer.
Sikre en effektiv organisering i et inkluderende arbeidsmiljø med aktiv medbestemmelse fra ansatte, inkl. samarbeid med tillitsvalgte.
Har økonomi- og driftsansvar i tråd med de rammer som er gitt og i henhold til gjeldende økonomireglement, inkludert turnusplanlegging og resultatrapportering.
Sikre at ansatte er faglig oppdatert, og at tjenesten dokumenteres iht lov, forskrift og retningslinjer.
Sørge for kvalitetssikring med fokus på helhetlige tjenester, koordinering og samarbeid til beste for tjenesteytere og tjenestemottakere,
Er ansvarlig for egenutvikling og bidra aktivt til nytenkning innen tjenesten stadig er i utvikling og endring.

Kvalifikasjoner

Relevant 3årig helse – og/eller sosialfaglig høgskoleutdanning.
Videreutdanning i ledelse og ledererfaring er ønskelig
Erfaring og engasjement for brukergruppen er et krav.
Krav om gode dokumentasjonsferdigheter, samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne
Evne til målrettet og systematisk oppfølgingsarbeid både på individnivå og systemnivå
Fleksibilitet og evne til nytenking og endringsarbeid
God økonomisk forståelse og kompetanse i bruk av data og styringsverktøy
Personlig egnethet med gode lederferdigheter tillegges stor vekt
Førerkort på bil er nødvendig, og bruk av egen bil i tjeneste må påberegnes

Vi kan tilby

Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver med faglige utfordringer.
Tverrfaglig samarbeid og veiledning.
Mulighet for å påvirke en faglig utvikling av tjenesten
Stor mulighet til å påvirke egen arbeidsdag.
En avdeling med engasjerte og dyktige medarbeidere.
Et godt samarbeid med lederkollegie med etablert samarbeidsstruktur og godt arbeidsmiljø
Egen fadder og veiledning/oppfølging under prøvetiden
Evt lederutdanning etter avtale
Opplæring i fag – og styringssystemene Gerica, Gat, Visma og EQS
Interne kurs i fag og ledelse
Lønn etter avtale
Gode pensjonsordninger, inkludert forsikringer
IA bedrift

Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om stillingen ved Karin B. Johnsrud, tjenesteleder, tlf. 480 72 999.

Unntatt offentlighet må begrunnes!

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Kommunalsjef for sektor helse og omsorg

Lillehammer er en moderne by som samtidig har fått utmerkelser for sin arkitektur og bevaring av opprinnelig bebyggelse i gågata. Nasjonalt og internasjonalt er Lillehammer mest kjent for å ha arrangert de 17. Olympiske vinterleker i 1994. I februar 2016 var Lillehammer vertskap for Ungdoms-OL. 

Byen ved Mjøsa er en vinter- og kulturby, og huser blant annet Norsk Litteraturfestival og Dølajazz, men aller mest er nok Lillehammer kjent som vinterby. Byen og regionen har stor arrangementskompetanse, særlig med tanke på nasjonale og internasjonale idrettsarrangement. Lillehammer har et stabilt innlandsklima og et fantastisk turterreng for både sommer- og vinteraktiviteter. Innbyggerne teller snart 28.000, og kommunen har en utstrekning på 477 km2, mens Lillehammer-regionen (Lillehammer, Øyer og Gausdal) har nær 40. 000 innbyggere. Byen er vertskommune for Sykehuset Innlandet – Lillehammer, fylkesmannsembetet og fylkesadministrasjonen, og har gode kommunikasjonsforbindelser til jernbane, buss og flyplass. Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammerregionen, og se andre muligheter, klikk her.

Kommunalsjef for sektor helse og omsorg

Sektoren har en visjon om «Mestring hele livet». Dette skal være førende for tjenestetilbud og tjenesteutførelse. Med mestring som kjernebegrep er hovedmålet at flere skal kunne bo lengre hjemme. For å understøtte en mestringskultur, er det funnet frem til fire fokusområder som skal prege kommunens tjenester overfor befolkning både innen oppvekstfeltet og innen helse og omsorg. De fire fokusområdene er forebygging, medvirkning, samarbeid og kompetanse. Det vil i 2018 vedtas en ny kommunedelplan.

Sektor Helse og omsorg dekker tjenesteområder knyttet til helse og omsorg; som hjemmetjenester, institusjonsplasser inkludert akuttsenger og intermediære senger, rehabiliteringstjenester, legevakt, oppfølging av samhandlingsreformen, mv. Sektoren har omlag 900 medarbeidere med et netto budsjett på 370 mill NOK.

Det legges vekt på , og forventes bidrag til gode samhandlingsarenaer mellom tjenesteområdene, både innen sektoren og sammen med de andre sektorene.

Kommunalsjefen har rådmannens fullmakter på området, og skal bidra til rådmannsgruppens strategiske beslutninger ut i fra et helhetsperspektiv for kommunen.

Tjenesteområdene i sektoren har faglig sterke miljøer. Det arbeides med helhetsfokus på tjenestemottaker, og det legges vekt på en god dialog og samspill mellom tjenesteområdene innad og på tvers av sektorer for å lykkes med dette.

Kandidatens kompetanse og lederprofil
Kommunalsjefens oppgave er strategisk utvikling på kommunenivå, daglig lederstøtte og oppfølging av virksomhetene. Du skal ha en viktig rolle i å utvikle lederne i sektoren, og du skal initiere strategisk utvikling sammen med tjenesteområdelederne. Du skal lede denne sektoren på en slik måte at tjenestetilbudet harmonerer med oppgavene og rammene kommunen til enhver tid har.

Du må ha den nødvendige faglige oversikt til å kunne gjøre langsiktige vurderinger av tjenesteleveransen, forstå brukerperspektivet, være analytisk og ha god økonomiforståelse.
Lederperspektivet vi ønsker er involverende, utfordrende, støttende, samlende, og du må kunne kommunisere tydelig. Du må ha fokus på medvirkning og kunne skape engasjement og klarhet for mål og strategier. Du er tydelig på beslutninger, oppfølging og gjennomføring. Vi ønsker at du leder og går foran i å utvikle vår organisasjon til å tjene vår helt sentrale rolle i samfunnet.
Det er viktig at du forstår politiske prosesser, og samspillet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Som kommunalsjef skal du også følge opp sektorens saker til politiske utvalg.

Kvalifikasjoner

Ønsket bakgrunn
Du har ledererfaring fra en større og kompleks virksomhet. Du må kunne vise til resultater fra relevant fagområde. Du bør ha erfaring fra offentlig sektor. Det er nyttig om du har erfaring fra håndtering av saker i offentligheten, og du må ha hatt tilstrekkelig med krevende situasjoner til at du er blitt trygg i lederrollen. Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne på masternivå.
Personlige egenskaper tillegges vekt.