Tag Archives: leder sør-trøndelag

Avdelingsleiar/forskingssjef – fôr og husdyr

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forsking, forvaltingsstøtte og kunnskap til bruk i nasjonal beredskap, forvalting, næringsliv og samfunnet elles. NIBIO har hovudkontor i Ås i Akershus, har om lag 700 tilsette, og er til stades i alle landsdelar. Landbruks- og matdepartementet er eigar av NIBIO.

Avdeling fôr og husdyr har 19 tilsette fordelt på 8 lokalitetar med kompetanse innan agronomi, fôr og fôrproduksjon og husdyrfag.

Avdeling fôr og husdyr er ei av sju avdelingar i Divisjon for matproduksjon og samfunn.

Avdelingsleiar/forskingssjef – fôr og husdyr

Avdeling fôr og husdyr har ei sentral rolle i utvikling av kunnskap for konkurransedyktig matproduksjon og berekraftig utnytting av ressursgrunnlaget for norsk husdyrproduksjon. Stillinga som avdelingsleiar/forskingssjef har ansvar for å leia forskinga til avdelinga og annan fagleg aktivitet på mange lokalitetar i NIBIO. Stillinga skal kombinerast med eiga fagleg verksemd.

Stillinga skal fortrinnsvis ha kontorstad i NIBIOs nye regionale hovudeining i Steinkjer. Det kan leggjast til rette for fleksible løysingar. Vi søkjer deg som har ambisjonar om å vidareutvikla sterke fagmiljø innan agronomi, fôr og fôrproduksjon og husdyrfag. For å møta klimautfordringar og krav til kvalitet og økonomisk bærekraft, er ny innsikt, nye produksjonssystem og teknologiutvikling sentralt.

Hovudoppgåvene til stillinga

 • Heilskapleg fag-, personal- og økonomiansvar i avdelinga
 • Utvikling av nettverk og samarbeid med næringsliv, forvalting, og dessutan nasjonale og internasjonale fagmiljøer
 • Prosjektutvikling, kvalitetssikring og formidling
 • Leia avdelinga si strategiske og faglege utvikling. Klimautfordringane til landbruket, bærekraftmålene og nasjonal matsikkerhet og innovasjon som viktig ramme

Kvalifikasjonar

 • Utdanning innan fagområda til avdelinga, doktorgrad eller tilsvarande
 • Vitskapleg og annan fagleg produksjon innan fagområda til avdelinga
 • Leiarkompetanse vert vektlagt
 • Erfaring frå utvikling og leiing av FoU-prosjekt
 • God kjennskap til norsk jordbruk og norsk landbrukspolitikk er en fordel
 • Flytande norsk (eller anna skandinavisk språk) og engelsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • God evne til å kommunisera og samarbeide internt og eksternt
 • Utviklingsorientert med evne til strategisk tenkning og til å motivera for utvikling
 • Resultatorientering og marknadsforståing

Vi tilbyr

Stillinga er plassert i det statlege lønsregulativ som forskingssjef kode 1111, lønssteg 71-81 (kr 646.700 – 826.000 pr. år). Løna vert vurdert etter utdanning og røynsle.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse, noko som inneber ei god tenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, og tilbod om bustadlån til ei gunstig rente.

Korleis søkja på stillinga

Søknad med CV sendar du elektronisk via lenkje på denne sida, “søk stillinga”.
Vitnemål og attestar skal takast med ved eit eventuelt intervju, eller leggjast ved elektronisk.

Generelle opplysingar

Vi legg vekt på mangfald på arbeidsplassen og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkja – uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

NIBIO er ei IA-verksemd (inkluderande arbeidsliv).

Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjaren kan verte gjorde offentlege, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Ein søkjar kan be unntak frå oppføring på den offentlege søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkjaren varsla om dette.

Kirkeverge / daglig leder

KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER I 100% STILLING

Dagens virksomhet i Steinkjer kirkelige fellesråd omfatte ni sokn med ni kirker, to kapeller og elleve kirkegårder, i tillegg finnes det ett livssynsnøytralt gravkapell. Steinkjer kirkelige fellesråd drifter også krematorium for Midt-Norge.

Fra 01.01.20 vil Verran- og Steinkjer kommune bli nye Steinkjer kommune. Tilsvarende sammenslåing vil også gjelde for kirkens aktiviteter i disse kommunene.

Sammenslåingen vil medføre en felles kirkeverge for det nye området.

Prosjektorganisasjonen for sammenslåingen lyser nå ut 100 % stilling som kirkeverge/daglig leder for nye Steinkjer kirkelige fellesråd.

Dagens virksomhet i Steinkjer kirkelige fellesråd omfatter for tiden ni sokn med ni kirker, to kapeller og elleve kirkegårder, i tillegg finnes det ett livssynsnøytralt gravkapell. Steinkjer kirkelige fellesråd drifter også krematorium for Midt-Norge. I Verran er det ved sammenslåingen ett sokn, tre kirker og fire kirkegårder.

De to fellesrådene har vel 28 ansatte og er for Steinkjer sin del lokalisert i kontorfellesskap med prost og seks prester sentralt i Steinkjer sentrum. For Verran sin del er lokaliseringen sentralt i Malm.

Kirkevergen skal være daglig leder for fellesrådets administrative og operative oppgaver i det sammenslåtte området.

Fram til sammenslåing 01.01.20 vil kirkevergen bare ha ansvar for nåværende Steinkjer kirkelige fellesråd.

Vi søker etter en dyktig, tydelig og handlekraftig leder.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle virksomheten i tråd med gjeldende lovgivning og fellesrådets målsettinger
 • Ansvar for drift og forvaltning av kirkene
 • Utøve arbeidsgiveransvaret, planarbeid og økonomistyring på vegne av fellesrådet
 • Legge til rette for et godt arbeidsmiljø og utvikling av ansatte

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse eller annen tilsvarende relevant bakgrunn innen administrasjon/personal, ledelse og økonomi.
 • Det er ønskelig med kjennskap til kirkelig forvaltning og organisering.
 • Medlemskap i Den norske kirke.
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. kirkelovens § 29.

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og engasjert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder av fellesnemnda, Per Ole Austmo, tlf. 414 72 835.
Søknad og CV med nødvendig dokumentasjon sendes Fellesnemda for Steinkjer og Verran, Postboks 3043, 7709 Steinkjer.

Stiftsdirektør

Nidaros bispedømmekontor er felles administrasjon for Nidaros bispedømmeråd, Nidaros biskop og Preses. Bispedømmekontoret ligger i Erkebispegården i Trondheim. Vi driver en regional kirkelig rådgivnings- og kompetansevirksomhet for menigheter og tilsatte og er arbeidsgiverorgan for bispedømmets tilsatte prester. Virksomheten er organisert i to seksjoner;  Kirkeliv og Personal og administrasjon. Det er 15,1 årsverk i administrasjonen. I Nidaros bispedømme er det 129 sokn, 42 kirkelige fellesråd og 8 prostier, det pågår et forsøk med sammenslåing av prostier. Det forvaltningsmessige ansvar omfatter ca 135 årsverk og ca 117 millioner kroner på årsbasis.

Stiftsdirektør – Nidaros bispedømmeråd

Stiftsdirektøren er daglig leder for bispedømmerådets virksomhet og leder for bispedømmekontoret og dets tilsatte, og rapporterer til bispedømmerådet og kirkerådets direktør. Bispedømmekontoret skal i tillegg til å løse bispedømmerådets oppgaver, også ivareta biskopenes oppgaver, og gjennom dette vil stiftsdirektøren arbeide nært sammen med biskopene.

Stiftsdirektøren deltar i strategi- og utviklingsprosesser i kirken og har hovedansvar for at kontoret ivaretar ledelsesmessige, kirkefaglige, personalmessige og administrative oppgaver i samsvar med bispedømmets målsettinger og regelverket i kirkelig forvaltning.

Om bispedømmets virksomhet vises ellers til hjemmesiden: Kirken i Nidaros

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke og identifisere seg med kirkens oppdrag og målsetting.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Målformen ved kontoret er bokmål, og den som tilsettes må opplyse om vedkommende behersker begge målformer.

Bispedømmerådet har som mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og legger til rette for personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn. Den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, avtaler og regelverk samt eventuelle endringer i arbeidsoppgaver

Søkere gjøres oppmerksom på at de blir ført opp på offentlig søkerliste.

Søknaden sendes elektronisk via www.kirkejobb.no.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for bispedømmerådet og for bispedømmekontoret
 • Overordnet lederansvar for kirkefaglige, personalmessige, administrative og økonomiske oppgaver
 • Iverksette bispedømmerådets vedtak
 • Utvikle planer og målsettinger for bispedømmets virksomhet
 • Ekstern kommunikasjon med samfunn og media
 • Rekrutterings- og tilsettingsprosesser
 • Saksbehandling på noen fagfelt

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning med relevans for stillingen
 • Inngående kjennskap til og erfaring fra Den norske kirkes virksomhet
 • Økonomisk og administrativ kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Beherske engelsk skriftlig/muntlig

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:

 • Evne til analyse av forhold mellom kirke, kultur og samfunn
 • Ledererfaring og evne til strategisk tenkning
 • Utviklingsorientert holdning og evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Andre personlige egenskaper vil også bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Stilling er plassert i stillingskode 1062 direktør. Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godtgjørelser etter Statens regulativ
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i en stab med variert og solid faglig kompetanse
 • Kontorer i Erkebispegården
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Bispedømmerådet er en IA-bedrift