Tag Archives: leder sula

Einingsleiar – Bu- og aktivitetstenesta

Sula kommune har om lag 9000 innbyggjarar og ligg sentralt til på Sunnmøre med Ålesund som næraste nabo. Kommunen har eit rikt kulturliv og har gode høve til å dyrke friluftsliv.

Einingsleiar – Bu- og aktivitetstenesta

Bu- og aktivitetstenesta er den største eininga i kommunen med over 60 årsverk. Eininga er organisert under helse- og sosialsektoren med kommunalsjef for helse- og sosial som næraste leiar.
Eininga er organisert i 4 avdelingar, 3 avdeligar som yter heildøgns tenester til mennesker med ulik grad av funksjonshemming og eit dag/arbeidssenter for om lag 25 mennesker med funksjonshemming. Eininga samarbeider nært med øvrige einingar i kommunen.
(2. gangs utlysing)

Arbeidsoppgåver

 • Einingsleiar har heilskapleg ansvar for drift, personal og økonomi.
 • Samla leiing og utvikling av avdelinga i samarbeid med rådmannsnivået og leiargruppa i helse- og sosial
 • Leie og vidareutvikle det faglege tilbodet i samarbeid med avdelingsleiarane og tilsette i eininga.
 • Legge til rette for brukarmedverknad og optimal drift.
 • Bidra i prosess med å endre og vidareutvikle bustadstrukturen tenesta har til rådvelde der målsettinga er auka kvalitet og optimal drift.
 • Kommunen satsar på auka bruk av velferdsteknologi. Einingleiar må vere pådrivar for auka bruk i eininga.

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgskule- eller universitetsudanning – fordel at miljøterapeutisk kompetanse inngår.
 • Tilleggsutdanning innan leiing og/eller økonomi er ønskeleg.
 • Relevant leiarerfaring
 • Erfaring frå arbeid med mennesker med utviklingshemming

Personlege eigenskapar

 • Tydeleg og trygg som leiar
 • Kunne leie endrings- og utviklingsprosessar
 • Involvere og motivere tilsette
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Ei spennande og krevjande leiarstilling for ei eining som er i utvikling.
 • Lønn etter avtale.
 • Heimekontorløysing om ønskeleg.