Tag Archives: nidaros bispedømme

Stiftsdirektør

Nidaros bispedømmekontor er felles administrasjon for Nidaros bispedømmeråd, Nidaros biskop og Preses. Bispedømmekontoret ligger i Erkebispegården i Trondheim. Vi driver en regional kirkelig rådgivnings- og kompetansevirksomhet for menigheter og tilsatte og er arbeidsgiverorgan for bispedømmets tilsatte prester. Virksomheten er organisert i to seksjoner;  Kirkeliv og Personal og administrasjon. Det er 15,1 årsverk i administrasjonen. I Nidaros bispedømme er det 129 sokn, 42 kirkelige fellesråd og 8 prostier, det pågår et forsøk med sammenslåing av prostier. Det forvaltningsmessige ansvar omfatter ca 135 årsverk og ca 117 millioner kroner på årsbasis.

Stiftsdirektør – Nidaros bispedømmeråd

Stiftsdirektøren er daglig leder for bispedømmerådets virksomhet og leder for bispedømmekontoret og dets tilsatte, og rapporterer til bispedømmerådet og kirkerådets direktør. Bispedømmekontoret skal i tillegg til å løse bispedømmerådets oppgaver, også ivareta biskopenes oppgaver, og gjennom dette vil stiftsdirektøren arbeide nært sammen med biskopene.

Stiftsdirektøren deltar i strategi- og utviklingsprosesser i kirken og har hovedansvar for at kontoret ivaretar ledelsesmessige, kirkefaglige, personalmessige og administrative oppgaver i samsvar med bispedømmets målsettinger og regelverket i kirkelig forvaltning.

Om bispedømmets virksomhet vises ellers til hjemmesiden: Kirken i Nidaros

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke og identifisere seg med kirkens oppdrag og målsetting.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Målformen ved kontoret er bokmål, og den som tilsettes må opplyse om vedkommende behersker begge målformer.

Bispedømmerådet har som mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og legger til rette for personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn. Den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, avtaler og regelverk samt eventuelle endringer i arbeidsoppgaver

Søkere gjøres oppmerksom på at de blir ført opp på offentlig søkerliste.

Søknaden sendes elektronisk via www.kirkejobb.no.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for bispedømmerådet og for bispedømmekontoret
 • Overordnet lederansvar for kirkefaglige, personalmessige, administrative og økonomiske oppgaver
 • Iverksette bispedømmerådets vedtak
 • Utvikle planer og målsettinger for bispedømmets virksomhet
 • Ekstern kommunikasjon med samfunn og media
 • Rekrutterings- og tilsettingsprosesser
 • Saksbehandling på noen fagfelt

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning med relevans for stillingen
 • Inngående kjennskap til og erfaring fra Den norske kirkes virksomhet
 • Økonomisk og administrativ kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Beherske engelsk skriftlig/muntlig

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:

 • Evne til analyse av forhold mellom kirke, kultur og samfunn
 • Ledererfaring og evne til strategisk tenkning
 • Utviklingsorientert holdning og evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Andre personlige egenskaper vil også bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Stilling er plassert i stillingskode 1062 direktør. Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godtgjørelser etter Statens regulativ
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i en stab med variert og solid faglig kompetanse
 • Kontorer i Erkebispegården
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Bispedømmerådet er en IA-bedrift