Tag Archives: oppvekstsjef nordland

Assisterende fylkesdirektør for utdanning og kompetanse

Nordland fylkeskommunes kjerneoppgaver omfatter ansvar for videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelsetjenester, transporttilbud og næringsutvikling. Målet er å være en regional utviklingsaktør på alle områder.

Nordland fylkeskommune har parlamentarisk styringsform. Fylkestinget er vårt øverste organ, mens fylkesrådet har det daglige ansvar for gjennomføring av politikken. Fylkesrådet er også leder av den fylkeskommunale administrasjonen.

Assisterende fylkesdirektør for utdanning og kompetanse

Vil du være med å utvikle utdanningsfeltet i Nordland?

Nordland fylkeskommune har en visjon om at alle som påbegynner videregående opplæring i Nordland skal få mulighet til å fullføre hele opplæringen. Vi jobber aktivt for å unngå utenforskap.

Dette har stor betydning for den enkeltes personlige framtid, arbeidslivets tilgang på kvalifisert arbeidskraft, og den videre utviklingen av Nordlandssamfunnet.

Vi søker deg som har gode lederegenskaper, stor arbeidskapasitet og godt humør, og som ønsker å bidra til å realisere Nordland fylkesting sin visjon.

Den som tilsettes vil ha et bredt ansvarsområde og ivareta ulike faglige og administrative lederoppgaver sammen med fylkesdirektøren.

Stillingens ansvars- og fagområde: 

 • Fylkesdirektørens stedfortreder og nærmeste støttespiller
 • Ansvar for daglig drift i avdeling for utdanning og kompetanse, sikre god koordinering og samordning internt i avdelingen og med øvrige avdelinger i administrasjonen
 • Ansvar for politiske saker, lederstøtte, planlegging og koordinering, overordnet økonomistyring, kvalitetsarbeid, utviklingsarbeid og kommunikasjon/informasjon.
 • Fag- og personalansvar for medarbeidere i staben
 • Bistå fylkesdirektør i strategisk utvikling og ledelse av etaten samt bistå med veiledning og støtte til rektorkollegiet
 • Prosjekter, utredningsoppgaver og prosessledelse

Utdanning og erfaring: 

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • Solid ledererfaring med personalledelse, fortrinnsvis fra skoleverket
 • Undervisningserfaring og erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid er ønskelig
 • God kjennskap til utdanningssektoren i Norge, og til videregående opplæring spesielt
 • Bred erfaring med personalledelse og medbestemmelse
 • Erfaring fra offentlig sektor, herunder godt kjennskap til lov- og avtaleverk innen utdanning og forvaltning
 • Erfaring fra saksbehandling, utredningsarbeid og prosjektledelse/prosessledelse
 • Erfaring fra politisk styrte organisasjoner

Personlige egenskaper: 

 • Utadvendt og lyttende
 • Strukturert og fleksibel
 • Stor arbeidskapasitet og «stayerevne”
 • Tydelig og støttende leder
 • God gjennomføringsevne og kvalitet i leveranser
 • Bevisst verdisyn og god rolleforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlige egenskaper blir vektlagt.

Om avdeling for utdanning og kompetanse

Avdelingen har ansvar for videregående opplæring og høyere yrkesfaglig utdanning i Nordland. Vi er til for elevenes, lærlingenes og de voksnes læring, og skal legge til rette for mestring og trivsel i opplæringen. Avdelingen har ansvar for å gjennomføre politiske vedtak og bidra til at de politiske målsettinger knyttet til utdanningssektoren oppnås. Vår visjon er full gjennomføring i videregående opplæring. Vi arbeider tett på det faglige livet i skolene og lærebedrifter, og har stort fokus på kvalitetsutvikling. Vi skal utvikle vår rolle som samfunnsutvikler og støtte skolene i deres rolle som regional utviklingsaktør.

Utdanning og kompetanse har ansvar for ca. 7500 elever, ca. 2800 lærlinger, ca. 800 voksne deltakere og totalt ca. 2300 ansatte. Hovedoppgavene omfatter videregående opplæring i skole og bedrift, hele det 13-årige opplæringsløpet i barneverninstitusjoner, på sykehus og i fengsel, samt videregående opplæring for voksne, integrering, karriereveiledning og kompetanseutvikling i Nordland. Fylkeskommunen er skoleeier for 16 videregående skoler, Mellomåsen skolesenter, Nettskolen i Nordland og Nordland fagskole.

Avdelingen består av 52 faste årsverk organisert i stab og fire fagseksjoner underlagt fylkesdirektør for utdanning og kompetanse.  Assisterende fylkesdirektør rapporterer til fylkesdirektør.
Sentrale nettsider og dokumenter: 

Som ansatt hos oss får du:

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i selve søknadsskjemaet.
Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknaden
Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Oppvekstsjef

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia – midt i landet – med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

100% fast stilling som Oppvekstsjef

Brønnøy kommune har ledig en spennende og utfordrende stilling som oppvekstsjef.

Innenfor området sitt ansvar og myndighet ligger for tiden grunnskole, SFO, barnehage, Barne- familiesenteret samt Kultur- og kompetansesenteret. Oppvekstsjefen sitter i rådmannens ledergruppe.

Oppvekstsjefen vil også ha et ansvar for et regionalt kompetansekontor for Sør-Helgeland.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Lede, motivere og koordinere kommunens oppvekstområde i samarbeid med rektorer og ledere innen de ulike områdene.
 • Lede oppvekst helhetlig, kvalitetsmessig og kostnadseffektivt
 • Utvikle gode oppveksttjenester i kommunen
 • Ha personal- og økonomiansvaret for området
 • Forberede saker for politiske organ og følge opp politiske vedtak

Vi søker en leder som har:

 • Relevant høyere pedagogisk utdanning, gjerne også utdannelse innen administrasjon/ledelse
 • Relevant arbeidserfaring som leder.
 • God forståelse for både økonomisk og menneskelig kapital
 • God forståelse for IKT
 • Evne og vilje til å samarbeide med de andre virksomhetslederne om å nå felles mål for kommunen
 • God kjennskap til lovverket knyttet til offentlig saksbehandling, særlovene og brukerrettigheter

Du er tydelig, trygg, samarbeider godt og har ambisiøse tanker om utvikling av kommunen og ditt område. Du må både kunne arbeide etter og utvikle gode planer for virksomheten. Du liker utfordringer og evner å se helheten i alle detaljene. Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Vi tilbyr

Et lederfellesskap med høy kompetanse og gode samarbeidsevner
Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger

Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
Brønnøy kommune er en IA- bedrift

En utviklingsorientert organisasjon

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) søknadsfrist: 16.05.2018

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rådmann Pål Trælvik, mobil: 907 90 000