Tag Archives: pasient- og brukerombud

Pasient- og brukarombod i Møre og Romsdal

I Helsedirektoratet jobbar vi for å styrkje helsa i befolkninga og utvikle gode helse – og omsorgstenester. Vi held til i Oslo og Trondheim.

Pasient- og brukarombod i Møre og Romsdal

Arbeidsområdet til Pasient- og brukarombodet omfattar den offentlege spesialisthelsetenesta og dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Ombodet skal arbeide for å ta vare på behova, interessene og rettsryggleiken til pasientar og brukarar av helse- og omsorgstenesta. Ombodet skal arbeide for å betre kvaliteten på desse tenestene. Pasient- og brukaromboda er organisatorisk og administrativt knytt til Helsedirektoratet. Omboda er fagleg uavhengige og sjølvstendige. Pasient- og brukarombodet i Møre- og Romsdal held til i Kristiansund.

Stillinga er fast og er ei fulltids stilling.

Ved kontoret til Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal er det tre årsverk i tillegg til ombodet.

Pasient- og brukarombodet tek imot førespurnader frå publikum og informerer om pasient- og brukarrettar, klage- og skadebotordningar. Ombodet gjev hjelp til å formulere klage og deltek i møte mellom pasientar og helsepersonell.

Ansvarsområder og sentrale oppgåver
Tilbakemelding til helse- og omsorgstenesta  er ein viktig del av verksemda. Det same gjeld å halde foredrag og anna informasjonsarbeid. Stillinga føreset kontakt med brukarar og tilsette i helse- og omsorgstenesta.  Pasient- og brukarombodet er ansvarleg for drifta på kontoret, inkludert ansvar for budsjett, personale og fagleg arbeid.

Den som blir tilsett må rekne med ein del reiseverksemd.

Kvalifikasjonar og eigenskapar

Vi ser etter ein leiar som har vilje og evne til å tenke nytt og utvikle organisasjonen. Du er god til å lytte og finne løysingar i komplekse arbeidsprosessar.

Som leiar i Helsedirektoratet må du ha gode leiareigenskaper og kunne identifisere deg med Helsedirektoratets verdiar om fagleg styrke, openheit og samarbeid samt å etterleve våre leiarkrav. I tillegg har pasient- og brukaromboda eigne verdiar som ombod om å vere klok, kritisk og konstruktiv.

Eksternt er det viktig at ombodet har evne til å gje tydelege tilbakemeldingar, rette merksemd mot svikt og komme med forslag til forbetringar.

Det stillast store krav til at du kan jobbe sjølvstendig  og vere initiativtakar.

Du må ha

 • utdanning på mastergradnivå eller tilsvarande, helst med juridisk eller helsefagleg kompetanse fleire års erfaring som leiar.
 • leiarerfaringa kan også vere frå arbeid utanfor helsesektoren
 • god kunnskap om spesialisthelsetenesta og den kommunale helse- og omsorgstenesta
 • god kunnskap om pasient- og brukarrettar
 • du bør ha god kunnskap om offentleg forvaltning generelt
 • erfaring frå og kunnskap om korleis du skal handtere førespurnader frå media

Vi tilbyr

 • løn som pasient- og brukarombod (stillingskode 1553) innafor lønnsspennet kr 658 300 – 713 600. For spesielt godt eigna søkarar, kan stillinga lønnast opp til kr 754 900.
 • gode ordningar for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskassegode seniorordningar frå 62 år
 • fleksibel arbeidstid

Vi ønskjer deg velkommen inn i eit arbeidsfellesskap med dyktige kollegaer.

Mangfald i Helsedirektoratet
Dei tilsette i Helsedirektoratet skal representere heile Noregs befolkning, og vi vil ha tilsette med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi ønskjer å legge til rette for tilsette med redusert funksjonsevne.

Offentleggjering av søkarliste
Vi gjer merksam på at opplysing om at du er søkar kan bli offentleggjort sjølv om du har bede om ikkje å bli oppført på søkarlista, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss
Dersom du har spørsmål om stillinga kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Jan Morten Berntsen på telefon 984 92 915, eller Pasient- og brukarombod i Sogn og Fjordane Lisa Førde Refsnes på telefon 917 58 602. Oppgje kunngjeringsnummer 07/2019 om du skriv til oss.

Pasient- og brukerombud i Nordland

Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter den offentlige spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet, og for å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. Pasient- og brukerombudsordningen er organisatorisk og administrativt knyttet til Helsedirektoratet. Faglig utøver ombudet virksomheten uavhengig og selvstendig. Pasient- og brukerombudet i Nordland holder til i Bodø.

Pasient- og brukerombud i Nordland

Pasient- og brukerombudet tar imot forespørsler fra publikum og informerer om rettigheter, klage- og erstatningsordninger. Ombudet gir bistand til å formulere klager og deltar i møter mellom pasienter og helsepersonell.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Tilbakemelding til helse- og omsorgstjenesten er en viktig del av virksomheten. Det samme gjelder forelesningsvirksomhet og annet informasjonsarbeid. Stillingen forutsetter kontakt med brukere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.  Pasient- og brukerombudet er ansvarlig for kontoret, inkludert ansvar for budsjett, personale og den daglige driften. Den som blir ansatt må regne med en del reisevirksomhet.

Ved kontoret til Pasient- og brukerombudet i Nordland er det tre og et halvt årsverk i tillegg til ombudet. Kontoret har lokaler i Bodø.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter en leder som har vilje og evne til å tenke nytt og utvikle organisasjonen. Du er god til å lytte og finner løsninger i komplekse arbeidsprosesser.

Som leder i Helsedirektoratet må du ha gode lederegenskaper og kunne identifisere deg med Helsedirektoratets verdier om faglig styrke, åpenhet og samarbeid samt å etterleve våre lederkriterier. I tillegg har pasient- og brukerombudene egne verdier som ombud om å være klok, kritisk og konstruktiv.

Eksternt er det viktig at ombudet har evne til å gi tydelige tilbakemeldinger, kan rette oppmerksomhet mot svikt og kan foreslå forbedringer.

Det blir stilt store krav til selvstendighet og initiativ. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper.

Du må ha

 • relevant praksis og minimum 3 år høyere utdanning
 • flere års erfaring som leder, din lederfaring kan være opparbeidet også utenfor helsesektoren
 • gode kunnskaper om spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten samt og helse- og omsorgsrett

Du bør ha

 • utdanning på mastergradsnivå, helst med juridisk eller helsefaglig kompetanse
 • gode kunnskaper om offentlig forvaltning generelt
 • erfaring fra og kunnskap om hvordan du skal håndtere media

Vi tilbyr

 • lønn som pasient- og brukerombud (stillingskode 1553) innenfor lønnsspennet kr 623 900 704 800. For spesielt godt egnede søkere, kan stillingen lønnes opp til kr 745 600
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Jan Morten Berntsen på telefon 984 92 915 eller Pasient- og brukerombud i Troms Odd Arvid Ryan på telefon 917 58 602. Oppgi kunngjøringsnummer 13/2018 hvis du skriver til oss.