Tag Archives: rakkestad kommune

Leder av barnevernstjenesten

Rakkestad kommune ligger i Viken fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8200 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder.

Leder av barnevernstjenesten – Rakkestad kommune

Rakkestad kommune er i en omorganiseringsprosess og organisatorisk inndelt i fire kommuneområder som yter tjenester til kommunens innbyggere. Kommuneområdet Velferd og Levekår består av enhetene barnevern, bo- og aktivitetstjenestene, psykisk helsearbeid og rustjeneste, frivilligsentralen, fysioterapi- og ergoterapitjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt NAV. Hver enkelt enhet ledes i det daglige av enhetsleder for hvert tjenesteområde.

Kort om stillingen

Rakkestad kommune søker etter en raus og trygg barnevernsleder i 100 % stilling, som er genuint interessert i å videreutvikle tjenestene til barn og unge i samhandling med øvrige tjenester.

Barnevernstjenesten er delt inn i to team, og har et ungt dynamisk miljø med mye kompetanse.

Barnevernstjenestene skal bidra til at tjenestene utvikler seg i tråd med behovene i samfunnet og de statlige føringene samt være delaktig i arbeidet med å forhindre utenforskap i Rakkestad.

Enhetslederen har hovedansvar for å videreutvikle tjenestene i henhold til kommunale planverk og for resultater, medarbeidere, faglig utvikling, drift og økonomi.

Ledere i Rakkestad kommune har et felles helhetlig ansvar for kommunens tjenester, og NAV-leder inngår i dette lederfellesskapet.

Arbeidsoppgaver

– Utøve daglig ledelse av tjenesten og sørge for at virksomhetens oppgaver blir utført i henhold til lov og forskrift, og etter kommunens målsettinger og vedtatte budsjetter
– Sørge for faglig utvikling etter oppsatte mål
– Være en synlig, tydelig, støttende, motiverende og veiledende leder
– Være en pådriver i kommunens utviklingsarbeid i henhold til barn og unge
– Drive aktivt brukerrettet innovasjonsarbeid både internt og eksternt

Kvalifikasjonskrav

– Utdanning på bachelor eller masternivå med sosialfaglig/helsefaglig eller annen relevant utdanning
– Erfaring fra og god kunnskap om barnevernsområdet
– Ledererfaring med dokumentert gode resultater, gjerne fra virksomhet i omstilling
– Et samfunnsmessig engasjement og kan se barnevern i et makronivå

Ønskede kvalifikasjoner

– Erfaring med samhandling mellom tjenester på systemnivå
– Har god kompetanse fra arbeid med barn og unge og deres familier
– Lederutdanning
– Kjennskap til BTI
– Kjennskap til COS-P

Personlige egenskaper

– Kan jobbe strategisk og operativt
– Er strukturert, analytisk grundig med høy integritet
– Er utviklingsorientert, kreativ og engasjert
– Har stor arbeidskapasitet
– Har gode motivasjonsevner
– Har godt humør som bidrar til godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby

– En spennende og utfordrende lederstilling med fokus på tverrfaglig tjenestetilbud til barn og unge
– Mulighet for faglig og personlig utvikling
– Lønn etter kvalifikasjoner
– Gode offentlige forsikrings- og pensjonsvilkår

Arbeidsvilkår

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Tilsetting er betinget av at det før tiltredelse kan legges fram tilfredsstillende politiattest i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven og Helsepersonelloven.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget “Søk på stilling”. Søknad og CV
legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med
på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har
bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no

Enhetsleder ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8000 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere.

100 % fast stilling som enhetsleder ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Seksjon Skautun rehabiliterings-og omsorgssenter har 65 senger fordelt på korttidsenheten, langtidsenhet 1 og langtidsenhet 2. Natt er administrativt underlagt langtid 1, men er organisert som en egen tjeneste som går på tvers av enhetene.
Vi har eget vaskeri og kjøkken som er organisert i en egen enhet. Skautun har en dagavdeling for hjemmeboende, som også har ansvar for aktiviteter for sykehjemmets pasienter og beboere.

Vi er opptatt av kvalitetsutvikling og har fokus på internundervisning. Sertifiseringsprogram er under utvikling og brukes aktivt for å sikre nødvendig kompetanse hos våre medarbeidere. I år har vi innført E-rom og alle medarbeidere har nettbrett tilgjengelige. For å lære av andre og for å dele våre erfaringer deltar vi aktivt i læringsnettverk i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjembaserte tjenester.

Rakkestad kommune skal bygge nytt sykehjem og vi er godt i gang med planleggingen. I løpet av få år skal vi flytte inn i nye og tidsriktige lokaler.

Enhetsleder for langtid 2

Vi søker en enhetsleder til å lede enhet Langtid 2. Langtid 2 består av avdeling C og D og har 21 beboerrom. Enheten har ca 15 årsverk. Enhetsleder inngår i seksjonens enhetsledergruppe og rapporterer til seksjonsleder. Som enhetsleder har du ansvar for fag og fagutvikling på egen enhet, personalansvar for dine medarbeidere og ansvar for økonomi i henhold til dine rammer.

Vi søker deg som har klare visjoner om hvordan det skal jobbes med kvalitetsutvikling på sykehjemmet. Du har klare tanker om hvordan det skal jobbes med Stortingsmelding “Leve hele livet” og du har et avklart forhold til begrep som “hva er viktig for deg”.
Som leder kjennetegnes du ved at du bygger relasjoner med dine ansatte og at du utviser en tillitsskapende lederstil. Du evner å skape et godt arbeidsmiljø, som blir en plattform for utvikling av faget og gode tjenester. Faget er styrende for dine prioriteringer og er retningsgivende for hvordan du vil utvikle enheten, samtidig som du vet hvordan du skal forholde deg til økonomiske og personalmessige rammer.
Som kollega i et lederteam er du en lagspiller, hvor du kan støtte deg på andre og selv være til støtte for dine kollegaer.
Som enhetsleder skal du delta i den videre planleggingen av nytt sykehjem og du vil ha en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av flytteprosessen til det nye sykehjemmet.

Krav

– Autorisert sykepleier
– God muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne
– Ledererfaring

Ønskede kvalifikasjoner

– Lederutdanning

Egenskaper

– Du evner å jobbe strukturert, selvstendig og i team
– Du har gode kommunikasjon- og samarbeidsegenskaper
– Du har en tydelig lederstil
– Du har godt humør og stå på vilje
– Du bygger gode relasjoner med dine medarbeidere

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
Lønn etter avtale.
Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår

Arbeidsvilkår

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Tilsetting er betinget av at det før tiltredelse kan legges fram tilfredsstillende politiattest i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven og Helsepersonelloven.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget “Søk på stilling”. Søknad og CV
legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med
på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har
bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no.