Tag Archives: rektor vgs

Rektor ved Andøy videregående skole

Nordland fylkeskommunes kjerneoppgaver omfatter ansvar for videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelsetjenester, transporttilbud og næringsutvikling. Målet er å være en regional utviklingsaktør på alle områder.

Nordland fylkeskommune har parlamentarisk styringsform. Fylkestinget er vårt øverste organ, mens fylkesrådet har det daglige ansvar for gjennomføring av politikken. Fylkesrådet er også leder av den fylkeskommunale administrasjonen.

Rektor ved Andøy videregående skole

Vi søker en omgjengelig, utviklingsorientert og tydelig rektor for Andøy videregående skole.
Rektor må ha evne og vilje til å videreutvikle skolen og profesjonsfelleskapet i tråd med målsetninger i Nordlandsmodellen. Vi har som målsetting at alle som begynner i videregående skole skal gjennomføre, og at alle som er kvalifisert for det skal få læreplass.

Rektor vil være en viktig bidragsyter i fylkesdirektørens rektorkollegium som består av 18 engasjerte rektorer i de videregående skolene i Nordland, Mellomåsen skolesenter og Nordland fagskole. I lederskapet er våre kjerneverdier tillit, åpenhet og lojalitet grunnleggende.

Om skolen:
Andøy videregående skole ligger i nordlyskommunen Andøy, på tettstedet Andenes i vakre Vesterålen.
Skolen har ca. 40 ansatte og ca. 120 elever. Skolen har tilbud i studiespesialisering med realfag og språk, samfunnsfag og økonomi, helse- og oppvekstfag og elektrofag og datateknologi. Skolen tilbyr vg2 drone, som leder til opplæring i bedrift på vg3 droneoperatørfaget. Som eneste skole i Norge tilbys landslinjen vg3 romteknologi. Både romteknologi og drone tilbys i tett samarbeid med Andøya Space.

Andøy er inne i en optimistisk og spennende utvikling, med sterk satsing på innovasjon og tech. Andøya Spaceport skal skyte opp små satellitter fra ny base i Børvågen, og Andfjord Salmon skal høste bærekraftig oppdrettslaks fra landbaserte bassenger.

Stillingens ansvars- og fagområde: 

 • Strategisk ledelse
  – Utvikling av skolen i samsvar med skoleeiers mål og visjoner
  – Lede strategi- og utviklingsprosesser
 • Pedagogisk ledelse
  – Ansvar for å lede skolens pedagogiske utviklingsarbeid, herunder innføringen av fagfornyelsen
 • Overordnet økonomistyring og budsjettansvar
 • Personalledelse
  – HMS og arbeidsmiljø
  – Medbestemmelse
 • Sikre et trygt og godt skolemiljø som bidrar til likeverd og inkludering

Utdanning og erfaring: 

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå med undervisningskompetanse. Relevant ledererfaring med min. fire års høyere utdanning kan erstatte krav om mastergrad
 • Formell kompetanse knyttet til skoleledelse (kan gjennomføres innen tre år etter tilsetting)
 • Undervisningserfaring og erfaring som leder med personalansvar, gjerne fra videregående skole
 • Kunnskap om offentlig sektor og videregående opplæring, herunder relevant lov- og avtaleverk
 • Kunne vise til erfaring med digitalt arbeid og relevante digitale verktøy

Personlige egenskaper: 

 • Tydelig og samlende leder med god rolleforståelse og relasjonelt mot
 • Strukturert og analytisk
 • Utviklingsorientert, med evne til å bygge nettverk lokalt og regionalt
 • Evne til å ivareta og videreutvikle skolens kultur
 • Positivt menneskesyn – se og verdsette den enkelte elev og medarbeider
 • Evne til å etterleve fylkeskommunens kjerneverdier

Personlig egnethet vektlegges.

Organisering av videregående skole i Nordland:
I Nordland fylkeskommune er ansvar delegert til skolens ledelse gjennom rammestyring. Dette stiller krav til målrettet ledelse, men gir samtidig et lokalt handlingsrom. Som rektor rapporterer du til fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland og er en del av rektorkollegiet som skal bidra til den videre utviklingen av videregående opplæring i Nordland. Det mest sentrale utviklingsmålet til utdanningssektoren er å nå Nordland fylkesting sin visjon om at alle elever skal gjennomføre videregående opplæring.

Avdeling for utdanning og kompetanse har ansvar for ca. 7300 elever, ca. 2800 lærlinger, ca. 800 voksne deltakere og totalt 2550 ansatte. Hovedoppgavene omfatter videregående opplæring i skole og bedrift, hele det 13-årige opplæringsløpet i barneverninstitusjoner, på sykehus og i fengsel, samt videregående opplæring for voksne, integrering og kompetanseutvikling i Nordland. Fylkeskommunen er skoleeier for 16 videregående skoler, Mellomåsen skolesenter, Nordland kunst- og filmhøgskole og Nordland fagskole.
Sentrale nettsider og dokumenter: 

 • Nordland fylkeskommune
 • Organisasjonspolitikk
 • Nordlandsmodellen – fylkestingssak 022/2018
 • Strategiplan for realisering av Nordlandsmodellen – Sammen mot felles mål 2021 – 2024
 • Kompetansestrategi for Nordland 2020 – 2024 – Kompetanse for et arbeidsliv i endring
 • Andøy VGS

Som ansatt hos oss får du:

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår

Kontaktperson: 
Geir Hareide Hansen – konst. fylkesdirektør for Utdanning og kompetanse 
Mail: gehans@nfk.no // Tlf: +47 90 60 37 10

Trine Kristensen – konst. Ass fylkesdirektør for Utdanning og kompetanse
Mail: trikri@nfk.no // Tlf: +47 95 20 35 62

Generelt om stillingen:
Nordland fylkeskommune er underlagt sikkerhetsloven, og for stillingen som rektor ved Andøy videregående skole må sikkerhetsklarering påregnes.

Alle som skal tilsettes i skolen skal legge fram politiattest før tiltredelse (vedlegges ikke søknad). Søker må selv bestille attest fra politiet (https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/).

Søk stillingen:
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV skal fylles inn i det elektroniske søknadsskjemaet.
Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg (lagres som én PDF).

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25.
Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden
Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Rektor Lillehammer vgs

Lillehammer videregående skole består av avdeling Sør og Nord.

Lillehammer videregående skole, avdeling Sør er en moderne sentrumsskole i et historisk miljø. Skolen har ca. 720 elever. Avdeling Sør tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram, restaurant- og matfag samt service- og samferdsel.

Lillehammer videregående skole, avdeling Nord har ca. 530 elever. Skolen har et bredt sammensatt kollegium og ei elevgruppe som trives. Avdeling Nord har utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, design og håndverk, teknikk og industriell produksjon, helse- og oppvekstfag og påbygg til generell studiekompetanse.

Begge avdelinger har moderne, lyse og trivelige lokaler. Skolen gjennomgikk omfattende ombygging og oppussing før skolestart høsten 2016.

Til sammen har Sør og Nord 235 ansatte. Skolen eies og drives av Oppland fylkeskommune.

Lillehammer vgs – Rektor

Oppland fylkeskommune søker en dyktig, målbevisst og motiverende rektor.
Hos oss vil du bli medlem i et sterkt fagmiljø og et godt skolemiljø. Vi er aktivt opptatt av kompetanseutviklingen hos våre medarbeidere, som allerede representerer et høyt faglig nivå på sine områder.
Vi tror du vil trives som rektor hos oss!

Vi søker deg som

– Ønsker å bidra til å skape en av Norges beste videregående skoler!
– Har pedagogisk kompetanse og gode lederegenskaper
– Bygger gode relasjoner med medarbeiderne, elevene og foresatte
– Er opptatt av skoleutvikling og har klare mål
– Trives i et hektisk miljø og bidrar med humør og glede
– Skaper entusiasme for endringsarbeid og læring for alle elever
– Vil bidra til samarbeid og en åpen kommunikasjon i hele organisasjonen
– Sørger for en god og effektiv organisering av skolen og fagtilbudene
– Er en aktiv bidragsyter i å utvikle regionen i samarbeid med offentlig og privat sektor
– Vil bygge et sterkt lag for å gi elevene våre den aller beste opplæringen!

Vi tilbyr

– En utfordrende, krevende og viktig jobb
– 235 profesjonelle og engasjerte medarbeidere
– 1250 positive, flinke og flotte elever
– Et engasjert og støttende rektorkollegium som møtes hver måned
– Et utviklingsorientert ledernettverk for alle ledere i fylkeskommunen
– En faglig sterk stab hos fylkesopplæringssjefen som samarbeider tett med skolene
– Moderne lokaler og undervisningsutstyr av høy kvalitet
– Et godt lærings- og arbeidsmiljø
– Et bredt og spennende fagmiljø
– Kollegaer i alle aldre – hos oss er det rom for både gammel og ung!
– Gode velferdstilbud som treningstilbud gjennom skolens bedriftsidrettslag og sosiale arrangementer
– Flotte “grønne” kantiner med stort utvalg
– Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
– Lønn etter avtale

Om stillingen

– 100 % fast stilling
– Rektor rapporterer til fylkesopplæringssjefen

Ønskede kvalifikasjoner

– Relevant høyere utdanning: høgskole/universitet, helst på hovedfag-/mastergradnivå
– Lederutdanning og -erfaring
– Innsikt i og kunnskap om videregående opplæring
– Kunnskap om lov- og avtaleverk på KS-området
– God økonomiforståelse

Ønskede egenskaper

– Du bygger gode relasjoner på tvers av fagområder, og møter utfordringer med godt humør
– Du inspirerer, gir retning og holder medarbeiderne fokusert på målene
– Du gjennomfører planer med engasjement og utholdenhet
– Du har stor arbeidskapasitet og trives med å ha mange og ulike arbeidsoppgaver
– Du bidrar med, og får frem, innovative idéer og løsninger

Søknad

Fylkeskommunen har et verdigrunnlag basert på tillit, raushet, ansvarlighet, kreativitet og fleksibilitet. Det kreves høy etisk standard. Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Ved tilsetting i skoleverket og tannhelsetjenesten kreves godkjent politiattest, jamfør opplæringsloven § 10-9 og lov om helsepersonell § 20 A.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens §25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Oppland fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.
Vi ser fram til å motta søknaden din.