Tag Archives: Seksjonssjef til Byrådets kontor

Seksjonssjef til Byrådets kontor

Oslo kommune har et parlamentarisk styringssystem med byrådet som øverste utøvende styringsorgan. Byrådets nærmeste administrasjon består av åtte byrådsavdelinger. Avdelingene er ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av saker for byrådet, inkludert planlegging, oppfølging og kontroll overfor kommunens virksomheter. Hver byrådsavdeling ledes av en byråd med kommunaldirektør som øverste administrative leder.

Byrådslederens kontor har ansvar for overordnede, strategiske koordinerings- og utviklingsoppgaver og bistår byrådslederen med å samordne byrådets arbeid. Byrådslederens kontor har seks seksjoner, Byrådets kontor, Internrevisjonen, Internadministrasjonen, Kommunikasjonsseksjonen, Internasjonalt kontor og Seksjon for organisasjon og ledelse.

Seksjonssjef til Byrådets kontor

Vi søker en strategisk og erfaren leder som motiveres av faglig utfordrende oppgaver i skjæringspunktet fag og politikk.

Du må være analytisk og utviklingsorientert, evne å motivere og utvikle medarbeidere, samt å sikre fremdrift og kvalitet i saksbehandlingen. Byrådsavdelingen vektlegger høy faglig kvalitet i alle beslutningsprosesser.

Du skal lede en seksjon som har et fagsterkt og utviklingsorientert miljø på totalt åtte medarbeidere, i hovedsak jurister. Byrådets kontor er sekretariat for byrådet. Seksjonen har videre et overordnet ansvar for kommunens styringssystem, herunder kommunens delegasjonsreglement og forholdet til kommuneloven, i tillegg til forvaltningsloven og offentleglova. Byrådets kontor har også ansvar for kommunens Regelverksdatabase, og koordinerer byrådsavdelingene i rollen som faglig sekretariat for Oslo kommunes klagenemnd. Seksjonen støtter opp under byrådslederens samordningsrolle som rådgiver og tilrettelegger overfor andre byrådsavdelinger.

Seksjonssjefen inngår i kommunaldirektørens ledergruppe. Vi forventer at du også bidrar innen avdelingens øvrige ansvarsområder og er en aktiv medspiller i lederkollegiet.

Arbeidsoppgaver
Lede seksjonen i tråd med kommunens prinsipper for tillitsbasert styring og ledelse
Bidra i kvalitetssikring av saker til politisk behandling
Sørge for god og effektiv gjennomføring av politiske og administrative vedtak
Bistå og rådgi byrådslederen både faglig og prosessuelt
Videreutvikle seksjonens rolle som sekretariat for politisk ledelse
Personal- og budsjettansvar for seksjonens medarbeidere
Kvalifikasjoner
Høyere utdanning på universitets-/høyskolenivå (eks. rettsvitenskap, samfunnsfag el)
Solid ledererfaring, gjerne fra offentlig virksomhet
God kjennskap til og forståelse for politiske beslutningsprosesser
Erfaring med rollen som sekretariat for politisk ledelse
Erfaring med strategiske utviklingsprosesser
Interesse for teknologi og digitalisering som virkemidler for utvikling og effektivisering
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
God kunnskap om aktuelt lovverk
Personlige egenskaper
Du skaper tillit og trygghet
Du er analytisk med god problemløsningsevne
Du er strukturert med ryddig arbeidsmetodikk
Du bidrar til å sikre fremdrift og kvalitet i seksjonens leveranser
Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Du er trygg i rollen som leder
Vi tilbyr

Mulighet til å lede og påvirke utviklingen av vårt viktige samfunnsoppdrag i Oslo kommune
Deltakelse i nettverk og samarbeidsfora med andre toppledere i Oslo kommune
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksitidsordning
Lønn iht. avtale om lønns- og arbeidsvilkår for toppledere i Oslo kommune

Det kreves at den som skal tilsettes kan sikkerhetsklareres for Hemmelig etter sikkerhetsloven.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknaden skal sendes elektronisk.