Tag Archives: stiftsdirektør

Stiftsdirektør

Stiftsdirektør

Tunsberg bispedømme søker en stiftsdirektør

– med stor gjennomføringskraft
– som er utviklings – og endringsorientert og vil gå foran i arbeidet med ny arbeidsgiverorganisering i Den norske kirke
– en motivator og kulturbygger som har evne til å samle og lede kreative og kompetente medarbeidere
– har god rolleforståelse og innsikt i politiske prosesser og forholdet mellom politikk og forvaltning
– en god relasjonsbygger som er glad i kirken og har tro på oppdraget

Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen, håper vi du søker stillingen som stiftsdirektør.

Tunsberg bispedømme består i hovedsak av tidligere Buskerud og Vestfold fylker. Tunsberg bispedømmekontor ligger i Tønsberg i moderne lokaler og har felles kontorfasiliteter med Direktoratet for sikkerhet og beredskap. Det er 15 ansatte på kontoret i Tønsberg, og det er ca. 120 prestestillinger i bispedømmet.
Stiftsdirektøren er daglig leder av bispedømmekontoret / sekretariatet, og har den folkevalgte lederen av bispedømmerådet som sin leder. Stiftsdirektører arbeider også på delegasjon fra biskopen i Tunsberg.
Stiftsdirektøren har ansvar for at kontoret / sekretariatet ivaretar lederoppgaver, kirkefaglig arbeid, personalforvaltning og administrative oppgaver i samsvar med bispedømmets målsetninger og regelverket i kirkelig forvaltning, og stiftsdirektøren rapporter både til bispedømmerådet og til biskop.
Bispedømmerådet har vedtatt å opprette en ny stilling som personalsjef, og stiftsdirektøren vil som en av sine første oppgaver få ansvar for tilsetting av denne og for å sørge for en organisering av kontoret som sikrer tydelig fordeling av ansvar og myndighetsfordeling, effektiv drift og god økonomiforvaltning.

Arbeidsoppgaver

Ansvarlig for iverksetting og gjennomføring av bispedømmerådets- og Kirkemøtets vedtak
Tilrettelegge for bispedømmerådets virksomhet
Tilrettelegging for biskopens virksomhet i henhold til delegasjonsreglement
Daglig leder for bispedømmekontoret
Overordnet ansvar for kirkefaglige, personalmessige, administrative og økonomiske oppgaver
Utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre kirkelige arbeidsgivere i bispedømmet

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning med relevans for stillingen
Ledererfaring med gode resultater når det gjelder
– Organisasjonsutvikling
– Endringsledelse
– Prosjektstyring
– Økonomistyring
God kjennskap til og gjerne erfaring fra samhandling med demokratiske beslutningsorganer
God kjennskap til Den norske kirke

Vi tilbyr

Stilling er plassert i stillingskode 1062 direktør. Lønn etter avtale
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Godtgjørelser etter KAs regulativ
Fleksible arbeidstidsordninger
Bispedømmerådet er IA-bedrift
En arbeidsplass med spennende samspill med folkevalgte, biskop og medarbeidere
Stor mulighet til å bidra i utviklingen av kirken i Tunsberg
Et spennende nettverk med kolleger rundt i landet
Personlig egenhet til stillingen vil bli vektlagt

 

Stiftsdirektør

Stiftsdirektør

Sør-Hålogaland bispedømme består av Nordland fylke. I bispedømmet bor det vel 243 0000 mennesker hvor rundt 79% er medlemmer av Den norske kirke.
Det er fra 1. januar 2020 41 fellesråd og 85 sokn i bispedømmet. Bispedømmet har et nasjonalt kirkelig ansvar for lulesamisk språkområde.

 Vår visjon er «Folkekirka i Sør-Hålogaland – ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet». For mer informasjon se vår nettside: Sør-Hålogaland bispedømme

Stiftsdirektøren er daglig leder for bispedømmekontoret/-sekretariatet. Stiftsdirektøren er utøvende myndighet for bispedømmerådet og innstiller i alle saker foruten tilsetting av prester. Bispedømmekontoret er også biskopens sekretariat med ansvar for tilrettelegging for biskopens virksomhet. Stiftsdirektør rapporterer til bispedømmeråd og biskop.

Stiftsdirektøren deltar i strategi- og utviklingsprosesser i kirken og har overordnet ansvar for at kontoret/sekretariatet ivaretar ledelsesmessige, kirkefaglige, personalmessige og administrative oppgaver i samsvar med bispedømmets målsettinger og regelverket i kirkelig forvaltning. Vi søker en stiftsdirektør som vil være med å virkeliggjøre folkekirkens muligheter i vårt bispedømme.

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke og identifisere seg med kirkens oppdrag og målsetting.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder. Den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement samt avgjørelser som kan
influere på tjenestens gjøremål. Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp i offentlig søkerliste. Vi krever elektroniske søknader med CV, vitnemål og referanser leveres via vårt elektroniske søkersystem.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for bispedømmekontoret med sine 12 årsverk
 • Overordnet lederansvar for kirkefaglige, personalmessige, administrative og økonomiske oppgaver
 • Tilrettelegge for bispedømmerådets virksomhet, samt iverksette vedtak
 • Tilrettelegging for biskopens virksomhet herunder lede bispedømmerådets arbeid overfor prostene. Bispedømmet har 8 prosti
 • Sitter i kraft av sin stilling som medlem av innstillingsrådet for tilsetting av prester.
 • Overordnet lederansvar for å utvikle strategi og målsettinger for Den norske kirke i bispedømmet og planer for bispedømmerådets virksomhet
 • Tilrettelegge for ekstern kommunikasjon med samfunn, media og lokalkirken
 • Rekrutterings- og tilsettingsprosesser
 • Utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre kirkelige arbeidsgivere i bispedømmet
 • Noe saksbehandling for bispedømmeråd og biskop

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning med relevans for stillingen (høgskole/universitet på høyere nivå (master-/hovedfagsnivå)
 • Inngående kjennskap til og erfaring fra Den norske kirkes organisasjon og virksomhet
 • Ledererfaring og evne til strategisk tenkning
 • Kompetanse til å lede virksomhet i endring. Bispedømmerådet har nettopp gjort vedtak om at stiftsdirektøren skal lede kontoret i en flat struktur
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Innsikt i politiske prosesser og forholdet mellom forvaltning og politikk er ønskelig
 • Økonomisk og administrativ kompetanse
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Beherske engelsk skriftlig/muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til analyse av forhold mellom kirke, kultur og samfunn
 • Evne til å sette seg inn i og håndtere komplekse saksforhold
 • Omstillings- og gjennomføringsevne
 • Evne til tydelig lederskap, herunder utviklingsorientert holdning, evne til å lytte, motivere,
 • samarbeide og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Tydelighet og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Stilling er plassert i stillingskode 1062 direktør. Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godtgjørelser etter KAs regulativ
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i en stab med variert og solid faglig kompetanse
 • Egne kontorer i Tolders Holmers vei 11 i Bodø
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Bispedømmerådet er IA-bedrift

Stiftsdirektør

Nidaros bispedømmekontor er felles administrasjon for Nidaros bispedømmeråd, Nidaros biskop og Preses. Bispedømmekontoret ligger i Erkebispegården i Trondheim. Vi driver en regional kirkelig rådgivnings- og kompetansevirksomhet for menigheter og tilsatte og er arbeidsgiverorgan for bispedømmets tilsatte prester. Virksomheten er organisert i to seksjoner;  Kirkeliv og Personal og administrasjon. Det er 15,1 årsverk i administrasjonen. I Nidaros bispedømme er det 129 sokn, 42 kirkelige fellesråd og 8 prostier, det pågår et forsøk med sammenslåing av prostier. Det forvaltningsmessige ansvar omfatter ca 135 årsverk og ca 117 millioner kroner på årsbasis.

Stiftsdirektør – Nidaros bispedømmeråd

Stiftsdirektøren er daglig leder for bispedømmerådets virksomhet og leder for bispedømmekontoret og dets tilsatte, og rapporterer til bispedømmerådet og kirkerådets direktør. Bispedømmekontoret skal i tillegg til å løse bispedømmerådets oppgaver, også ivareta biskopenes oppgaver, og gjennom dette vil stiftsdirektøren arbeide nært sammen med biskopene.

Stiftsdirektøren deltar i strategi- og utviklingsprosesser i kirken og har hovedansvar for at kontoret ivaretar ledelsesmessige, kirkefaglige, personalmessige og administrative oppgaver i samsvar med bispedømmets målsettinger og regelverket i kirkelig forvaltning.

Om bispedømmets virksomhet vises ellers til hjemmesiden: Kirken i Nidaros

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke og identifisere seg med kirkens oppdrag og målsetting.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Målformen ved kontoret er bokmål, og den som tilsettes må opplyse om vedkommende behersker begge målformer.

Bispedømmerådet har som mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og legger til rette for personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn. Den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, avtaler og regelverk samt eventuelle endringer i arbeidsoppgaver

Søkere gjøres oppmerksom på at de blir ført opp på offentlig søkerliste.

Søknaden sendes elektronisk via www.kirkejobb.no.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for bispedømmerådet og for bispedømmekontoret
 • Overordnet lederansvar for kirkefaglige, personalmessige, administrative og økonomiske oppgaver
 • Iverksette bispedømmerådets vedtak
 • Utvikle planer og målsettinger for bispedømmets virksomhet
 • Ekstern kommunikasjon med samfunn og media
 • Rekrutterings- og tilsettingsprosesser
 • Saksbehandling på noen fagfelt

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning med relevans for stillingen
 • Inngående kjennskap til og erfaring fra Den norske kirkes virksomhet
 • Økonomisk og administrativ kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Beherske engelsk skriftlig/muntlig

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:

 • Evne til analyse av forhold mellom kirke, kultur og samfunn
 • Ledererfaring og evne til strategisk tenkning
 • Utviklingsorientert holdning og evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Andre personlige egenskaper vil også bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Stilling er plassert i stillingskode 1062 direktør. Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godtgjørelser etter Statens regulativ
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i en stab med variert og solid faglig kompetanse
 • Kontorer i Erkebispegården
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Bispedømmerådet er en IA-bedrift