Tag Archives: virksomhetsleder biri omsorgssenter

Virksomhetsleder Biri omsorgssenter

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.
Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.
Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen “Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling”. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

Virksomhetsleder 100 % fast st. Biri oms.senter tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester gir tjenester til yngre personer med ulike funksjonsnedsettelser og består av i alt 9 avdelinger. Virksomhetslederstillingen for Biri 2 har pr tiden ansvar for ulike tjenester til personer med psykiske lidelser, både i samlokalisert boliger og ambulerende tjenester i hjemmet. Stillingen er organisatorisk underlagt tjenesteleder for tilrettelagte tjenester. Virksomheten gir varierte tilbud etter individuelle enkeltvedtak, og består av en kompetent og engasjert personalgruppe. Samarbeid med flere instanser, som NAV, spesialisthelsetjenesten og fastleger, både på individnivå og systemnivå.

Arbeidsoppgaver

Et helhetlig fag- og lederansvar for virksomheten i tråd med Gjøvik kommunes ledelsesprinsipper.
Personal- og arbeidsgiveransvar for virksomheten i overensstemmelse med vedtatte mål og retningslinjer.
Sikre en effektiv organisering i et inkluderende arbeidsmiljø med aktiv medbestemmelse fra ansatte, inkl. samarbeid med tillitsvalgte.
Har økonomi- og driftsansvar i tråd med de rammer som er gitt og i henhold til gjeldende økonomireglement, inkludert turnusplanlegging og resultatrapportering.
Sikre at ansatte er faglig oppdatert, og at tjenesten dokumenteres iht lov, forskrift og retningslinjer.
Sørge for kvalitetssikring med fokus på helhetlige tjenester, koordinering og samarbeid til beste for tjenesteytere og tjenestemottakere,
Er ansvarlig for egenutvikling og bidra aktivt til nytenkning innen tjenesten stadig er i utvikling og endring.

Kvalifikasjoner

Relevant 3årig helse – og/eller sosialfaglig høgskoleutdanning.
Videreutdanning i ledelse og ledererfaring er ønskelig
Erfaring og engasjement for brukergruppen er et krav.
Krav om gode dokumentasjonsferdigheter, samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne
Evne til målrettet og systematisk oppfølgingsarbeid både på individnivå og systemnivå
Fleksibilitet og evne til nytenking og endringsarbeid
God økonomisk forståelse og kompetanse i bruk av data og styringsverktøy
Personlig egnethet med gode lederferdigheter tillegges stor vekt
Førerkort på bil er nødvendig, og bruk av egen bil i tjeneste må påberegnes

Vi kan tilby

Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver med faglige utfordringer.
Tverrfaglig samarbeid og veiledning.
Mulighet for å påvirke en faglig utvikling av tjenesten
Stor mulighet til å påvirke egen arbeidsdag.
En avdeling med engasjerte og dyktige medarbeidere.
Et godt samarbeid med lederkollegie med etablert samarbeidsstruktur og godt arbeidsmiljø
Egen fadder og veiledning/oppfølging under prøvetiden
Evt lederutdanning etter avtale
Opplæring i fag – og styringssystemene Gerica, Gat, Visma og EQS
Interne kurs i fag og ledelse
Lønn etter avtale
Gode pensjonsordninger, inkludert forsikringer
IA bedrift

Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om stillingen ved Karin B. Johnsrud, tjenesteleder, tlf. 480 72 999.

Unntatt offentlighet må begrunnes!

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.